Учитель, лахъссар вил кьимат!

tto_5Учительнал цIаницIун бавхIусса бур гьарицагу инсаннал яла тIааьнми, яла чаннами асарду. ЦIадурксса аьлимчунал, ххуйсса хIакиннал, инженернал, строительнал, цумацагу пишакарнал кIулшивурттал гьану школалий бизай. КIулшивуртту дусса пишакар аьркинну ур гьарица аралуву. КIулшивуртту дулаврицIун учительнал тарбия дуллай ур оьрчIаву мяърипат, ас-намус. Ва захIматсса ва бусравсса даву дуллалисса учительнал кьадру-кьиматгу ххишаласса бикIан багьлай бур.

Щалвагу билаятрай Учительнал байранну ккаккан дурсса ларг­сса алхIат кьини Новостройрай «Балхар» тIисса банкетру бай залдануву хьунни учительтал барча буллалисса шадлугърал мажлис. Авадансса, чIюлусса ссупралухун бавтIун бия Новостройрайсса школардал учительтал, жагьилмигу, ветеранталгу. Учительтал байрандалущал барча бан бувкIун бия ЦIуссалакрал райондалул хъунаманал хъиривчу Аьли Анварович Исрапилов, ЦIуссалакрал райондалул кIулшивуртту дулаврил управлениялул хъунама ХIамид Аьли­ттаттаевич Нахаев, мунал замес­титель Малика АьвдулхIамидовна Акаева.
Мажлис бачин бувну бия ХIамид Аьлиттаттаевич ва Малика АьвдулхIалимовна.
Мажлис тIитIлай, ЦIуссалакрал райондалул кIулшивуртту дулаврил управлениялул хъунама ХIамид Аьлиттаттаевичлул барча бунни учительтал райондалул администрациялул ва управлениялул чулуха.
— Жула школардай зий бур цала пиша ххирасса ва куртIсса кIулшивуртту дусса, оьрчIах ччаву дусса, бусравсса цIардан ва личIи-личIисса бахшиширттан лайкь хьу­сса учительтал. Миннал захIматрал хIасиллугу ххуйсса хъанай дур. Гьарица шинах жула дуклаки оьрчIал хьхьичIунсса кIанттурду бугьай райондалул ва республикалул олимпиадарттай, личIи-личIисса конкурсирдай, спортрал бяст-ччаллаву.
ХIурмат бусса учительтал! Зул оьрмулуву гьарица кьини байран куннасса хьуннав. ОьрчIал ххувшавурттал, тIайлабацIурдал ххари буллай личIаннав зу бусса оьрмулий, — увкунни ванал.
Учительтурахь дакI дансса, ххуйсса махъру увкунни райондалул администрациялул хъунаманал хъиривчу Аьли Исрапиловлул. Махъру лавхъунни Новостройрал школардал директортурал, учительтурал. Хъирив чIярусса шиннардий зий бивкIсса, учительнал даврий хъунмасса захIмат бивхьусса, ххуй­сса ккаккияртту чIалачIи дурсса учительтуран бахшишру дунни, дуллунни ХIурматрал грамотартту. Ми бахшиширттан лайкь хьунни Аминов Рамазан (Чапаевкаллал сош №1), Оьмарова ПатIимат (ТIюхчардал сош), Жабраилов Агъа (ЦIуссачIурттащиял сош №1), Илиясова Раиса (ЦIуссаккуллал сош №1), МахIаммадова СахIив (Чапаевкаллал сош №2), Кабиева Басират (Чапаевкаллал сош №2), МахIаммадова Маликат (ДучIиннал сош №2), Маккаева Людмила (ДучIиннал сош).
ЦIуссалакрал дянивмур даражалул школалул учительница Барият Айдиеван дуллунни «Почетный работник общего образования РФ» тIисса бусравсса цIа. Дунни къула­гъас дахьва зун байбивхьусса учительтурахгу. Вайннан дуллунни «Береги стаж смолоду» тIий чивчусса каних дурсса лишанну. Арцуйнусса бахшишру дунни мукунна районнал ва республикарттал олимпиадарттай, личIи-личIисса конкурсирттаву ххув хьусса оьрчIал учительтуран ва каялувчитуран.
Гьарица школалул хIадур дурну дия концертрал программагу. Учительтурал байран лахъа-хъун дан бувкIун бия АхIмад Закариев ва Луиза Шахдиловагу. Ххуйсса балайрду увкунни ЦIуссаккуллал школалул учительница ПатIимат Гавзиевалгу.
Мажлис къуртал хьунни цинявппагу бивзун бавцIуну увкусса лакрал гимнрайну.