Нюжмар дакIний лирчIунни…

mugСсайну дакIний лирчIри вин ларгсса нюжмар? Укунсса суал булару жу лях-карах

ПатIимат Ахкуева, учительница:
— Дунияллийми ишру хIисавравун ласурча, Американаву бюджет кьамул баврил дазу рищун къахъанай хIукумат кIихIуллану лирчIун дур. Тай иширттал щавщи жуйнмагу къабиян нигьачIий бура. На экономист бакъара, чIявусса затру къабувчIай, масалдаран, дунияллул экономикалул дахIаву. КъабувчIай Американаву кризис хьурча, мунил, масалдаран, Аьрасатнащал ци иш буссарив, му кризис жуннагу циван асар хьун аьркинссарив. Шайхха мукун. Мунияту тайннал бюджет кьамул баврил хIакъираву цалийн бучIаву дакъар тIий баян буллан бикIайхтува дардирай бивкIра. Амма Аьрасатнал президентнал Индонезиянаву му кризисрал щавщи жуйнма къабиянтIиссар тIисса ихтилат бунни, дакI дарцIуну гъалгъа тIий ия, бурганну.
Ларгсса нюжмардий щалва Аьрасатнал билаят Барвихалий ччюрк дичай къуршавун цIуну бувсса оьрчIал ххюра кьаркьала ляркъусса хаварданул гьулусан бунни. Лиян бувсса оьрчIал кьаркьаллу дунуккар, цания ца клиникалул ччюрк дичай къуршавун оьрчIругу бивчуну бур тIий бур. Яла цукунсса бикIайссар ахирзамана? ОьрчIал кьаркьаллу аьрщаравун кIучI дан къашайсса жува ци алши бакъа билаятрай яхъанахъимиру?
Тамаша бивзунни Аьрасатнал халкьуннал балайчи Алла Пугачеван ва Максим Галкиннун арс ва душ баврил хаваргу. Гьакссагу ххуйсса хавар бур. ОьрчIая ххари къашайсса цу уссар? Амма Пугачеван «материнский капитал» дагьайшиврул хавар жува кьякьлухун бихьлахьисса кунмасса бивзунни. Миллиардру доходрал дусса мунинсса капитал ятинтуран дагьай дангу бучIия. Амма хIукуматрая цинна дагьаймур ласунгу мунил ихтиярди. Шанма оьрчIал нину хъанай бур. ЧIяву оьрчIру бусса кулпат хIисаврай Мос­кавуллал хъуниминналгу квартира, участокру пишкаш дуллай бачинтIиссарча бацIи. ХIайран бунна балайчи Филип Киркоровлулмур дакIнил ххуйшиврул. Цанма хьуну бивкIсса Пугачеван кIинничалт бувну, му талихIрай бушиврия ххарил лехлай ия. Мяйжаннугу ххари хьуну ия. Цалва хъаралу бивкIсса хъамитайпалия къа­ххуйсса махъ учаву оьккишиву дакъарив, тIун бикIай. Чувнал дакI думаналлив так ххуймурди учинтIисса.

Басират Кьурбанова, хIакин:
— Ларгсса нюжмардий Лакрал театрдануву дия ххаллилсса шаэрнал Руслан Башаевлул юбилей. Мунал творчествалуцIунгу, цIаницIунгу дахIара на мудан Лакку билаятрал шяраваллурду, гьарцагу шяраваллиха сонетру чивчусса шаэр уну тIий, чIярусса хъин-хъинсса передачартту шяраваллал тарихрая, оьрмулия телевидениялий дурсса журналист унутIий, дюххансса, асар хьунсса макьалартту лакрал багьу-бизулия, оьрмулия, архитектуралия, культуралия чирчусса публицист уну тIий. Мунал юбилейрайн чIявусса агьалигу бавтIунни, чIалай бия мунан цанма миллат ххирасса кунма, миллатрангу му ххирасса ушиву. Аслийсса лакку балайрду тIий бия, ххаллилсса шеърирду ккалай ия автор, юбиляр, ххуйсса мажлис бия. На ххарину бивкIра миллатран шаэрнан кьимат бищун хъамабитан бувар ттигу тIий.
Гъараллу дусса нюжмар дия. Школардайн нанисса оьрчIру ххуллул тийн-шийн лахълай, бярдавун ччанну бюкьлай бия. Яла ми цукун къашай къахьуви! Дарсру къуртал хьуннин ччаннугу атил бувну партардах щябивкIун бикIан най бур кьинибархан. Ччанну бявкъукуннихха азарду ппив шайссарагу.
Дарщу кьинирдай чан шай маршруткардугу. Общественный транспорт зузи къадурссаксса, шагьрулуву низам къадикIанссар. Маршруткалул водительтал, дарщу кьинирдай ца даврийн уккарча, гама къаук­лай ур.
Ттунма ссибизлай бия ялагу, тий-ший бавцIусса инсантурайн чIентIал нехгу дурган дуллай, ссур хьуну нанисса машинарттал водительтурайн. Ттул хьхьичI нанисса хъамитайпа бакIрая-ччаннайн бияннин оьлуркъу щинал гъулувтуну, укун чапалсса лаххиялуву даврийн цукун гьава тIий, янна даххана дуван шаппай лавгуна. Мюрщисса оьрчIру бур дарсирдайн най, укунмагу бярду бур кIичIирттаву, ччаннацIун миннал бакIругу атил къабувну къабикIанну тIийрив, леххан бувну машинарттугу бачай. Ваксса хIурмат бакъашиву чувчIав дусса ххай бакъара жучIара дакъа.
ЦIувххуссар ПатIимат Рамазановал