Лакрал театр бюхттулшиврул шачIанттуй

«Илчилул» буккултран кIулсса куццуй, жула Лакрал театрданун оьрус­нал хьхьичIа-хьхьичIсса артист Федор Волковлул цIанийсса премия дуллунни. Мугу дуллунни аьмну театрданул дуллалисса даврихлу. Мунил хIакъираву театр барчагу буллай, барчаллагьгу тIисса телеграмма гьан дурну дия Д. А. Медведевлул Аьрасатнал ХIукуматрал цIанияту.

Театрданухь ихтияр дия цинма ччимур спектакль ккаккан бан Ярославль шагьрулий Волковлул цIанийсса 14-мур фестивальданий. Жулгу маслихIат хьуна жула режиссер, Дагъус­ттаннал Халкьуннал артист Аслан МахIаммадовлул бивхьусса, гьарца ххал бувсса театрданул даврил кьимат кIулцириннал хъинну цIарду дурсса ва хьхьичIуннай хьусса фестивальданий Владикавказрай лавайсса кьимат бивщусса, хьхьичIунсса кIанттурдугу буллусса «Бернардо Альбал къатта» тIисса пьеса ккаккан бан.
Сентябрьданул 19-нний спектакль ккаккан булланнин тамашачитурал зал бувцIуна. ГайнначIан бувккун фестивальданул хъунмур ва СТД-лул хъунаманал хъиривчу Г. А. Смирновлул Лакрал театрданул ккаккан бантIисса спектакльданиягу бувсуна. Мунал цала ихтилатраву увкунни: «Машгьурсса шаэрнал увкуну бур: — На къаивкIссания ттул миллат къащаллуну бикIанссия, — куну. На учин ччай ура – чIивисса лакрал миллат къабивкIссания, аьрасатнал миллатру щаллуну къабикIанссия», – куну.
Спектакль байбивхьуну къуртал хьуннин зал мукун вичIи дирхьуну бияхха, цавагу сценалия нанисса махъ щяв къабагьуна. ХIисав дарча лакку мазрай гъалгъа тIисса артистътурах вичIи дирхьуну бия яла низам дирхьуми дуклаки оьрчIаяр ххуйну. ТIайлассар, артисталгу хъинну лавайсса даражалий зий бия, гайннал тIутIимур таржума буллай, микрофондалувух буслай Аслангу уссия. Спектакль къуртал хьувкуннив «Браво! Барчаллагь, молодцы!» — тIий бия. ТIутIив дия тамашачитурал, Волковлул цIанийсса театрданул чулуха, фестивальданул заллухъруннал ва жула Дагъусттаннал диаспоралул чулуха. Хъунмасса хIаллай артистал итакъабакьлай, барчаллагьрай хъатру ришлайнма бия. Гания махъгу фестивальданул хъуниминнал жула театрданул ва гара хьхьуну чIаравсса залдануву спектакль ккаккан буллай бивкIсса Вильнюсраясса театрданул артистуран ресторандалуву мажлис бувна, барчаллагьгу куна, барчагу бувна ххуйсса даврихлу.
Жу Ярославрай буссаксса жул чIарав ххуйну авцIунни ххаллилсса лаккучу, нефтяник, Къяннал шяраватусса инженер Оьма­ров Шяпи Оьмардул арс, Дагъусттаннал диаспоралул хъунама цалваа гьалмахтуращал архIал. Шяпинал гьалмахтуращал спектакльданийн учIаврищал, гьунттиймур кьини, машинарттугу щаллу бувну, жу циняв биян бувру Ярославрай дацIан дурсса жула лаккучу, ххаллил­сса виричу АхIмадхан Султаннул гьайкалданучIан. Микку кацIругу бивхьуну, суратругу рирщуну, жулва миллатрал пахруну хъанахъисса, миллатрал арснах ххарину буруг­лай бивкIру, рязину гъалгъа тIий бивкIру, барчаллагьрай та гьайкал дан чIарав бавцIуминная. Миннал цIарду бувсуна жухь Шяпинал. ХъунмурчIин лакрал арамтуннал бакIрайн лавсун бия харж-хурж. Цаймигу бия, шагьрулул хъунамагу чIарав авцIуну ия. Мяйжаннугу, хъинну авурсса, дюрхъусса гьайкал дурнугу дия, хъунмасса харжгу бивхьуну, лайкьсса адаминан, цахара лархьхьусса, чаннасса, цанна лайкьсса гьайкалгу дия. ЛичIаннав лаккучунал цIа абадул абадлий циняв ялун нанисса никиран эбратран Аьрасатнал вирдакIну хъанахъисса Волга неххал зуманивсса шагьрулул майданнив.
Гулизар Султанова