Лакралми жагьилталгу аьралуннал кьюкьравун

tto_19АьФ-лул Президентнал ХIукмулийн ва АьФ-лул МО-рдал амрурдайн бувну, Щалвагу Аьрасатнаву ва зурул 1-нния тинмай байбивхьунни аьрали къуллугъ буллан жагьилтал буцлай, яни дайдирхьунни ссуттилмур призыв. Лакрал ва Ккуллал районнал МО-рдал бакIчитурал хIукмурдайн бувну, вара даву най дур Лакрал ва Ккуллал районнайгу. Октябрьданул 1-нния тинмай бавчунни жулва лакрал жагьилталгу ватандалул хьхьичIсса цалва бурж ла­хъан. Мунийн бувну, Лакрал ва Ккуллал районнал призывной комиссиярттал дайдирхьунни цалла даву.

Бадрижамал Аьлиева
Ва шинал, яни 2013 шинал ссуттил аьралуннавун буцлациссар 1986-1995 шиннардий бувсса оьрчIру, цалгу аьрали къуллугърая махъунмай хьунсса цичIав гьану, багьана бакъа­сса. Аьрали бурж лахъан гьан аьркинсса жагьилтурал цIуллу-сагъшиврул хIал-тагьар (медицинское освидетельствование) ххал дуллалиссар 2003 шинал­сса №200 АьФ-лул МО-рдал хIукмулийн бувну. Аьралуннал кьюкьравун гьан буваннин ххал буллалиссар ми цуксса хIадурну бурив къуллугърал бурж лахъан. Аьралуннавун гьан бантIиссар ларайсса кIулшивуртту ларсъсса ва ДР-лул ВК-рал МО-рдал отделлал ВУС-райн бувну хIадур бувсса пишакартал.
Жагьилсса ник аьралуннавун тIайла дуккаву щаллу дуллантIиссар ДР-лул Аьрали Комиссариатрал графикрайн бувну. Умуд бур 2013 шинал ссутнил аьралуннавун къуллугъ буллан жагьилтал буцлацисса даву цила кьаралданий, низам лиян даву дакъа, биттур дуван бюхъанссар тIисса, — буслай ур ДР-лул Аьрали Комиссариатрал Лакрал ва Ккуллал районнайсса отделданул начальник ХIасан Масуев.
Жувагу чIа учинну жулва жагьилтуран, лажин кIялану, Да­гъусттаннал ва лакрал цIа лайкьну ккаккан данну буржгу лавхъун, махъунмай нитти-буттахъачIан, гъанминначIан цIуллуну-сагъну зана шаву.