КIулбакъа бала байщун баннав

fol_8КъатIааьнсса хавар бавунни уттигу Лаккуя. Июль зуруй Буршай хьумур лаласун, лялиян бан къахъанай бунува, пIякь учаврил хавар бавунни утти Кумиял шярава. Цуксса жунма къа­ччайнугу, цуксса къакьамулнугу, пIякьучавурттугу, спецоперациярттугу дирунни Лаккуйнгу. Хьунни жула район зума-ккарччулун дагьансса ца ттигу иш.
Укунсса ишру хьусса чIумал цIубутIуй балжисса цичIав органналгу къабусай. Кумав хьумунил хIакъираву бусласимургу, цалсса, чансса, цалийн къабувкIсса бур.

«Хьхьувай ссят 0.40 мин. хьусса чIумал Лакрал райондалийсса Кумиял шяраву пIякь учаву хьуну дур цучIав ялапар къахъанахъисса къатраву. Леххаву руртун, ччаннай бацIан бувсса полициялул зузалтрал къатрал лагма рургьуну дур. Шяраваллил зума0къирагърай ххалбигьавуртту дуллалисса полицалтрайн кIулбакъасса инсантурал битавуртту дурну дур. Ца зузалайн щаву дирну дур», — укунсса ца-кIива ххуттайсса «кьавкьсса» бур цалсса органнал буллалисса информация.
Халкьуннавун тIурча муксса нигь дагьну дурхха, цачIава хьумур, цанма ккавкмур бусан нигьабуслай бур. Мунияту цIухху-бусу бувсса ца-кIира цIагума даххана дурну чичин багьунни.
ЧIал чIумал хьумуниягу хавар бакъа, тталат кьини кIюрххил ттула иширай лавгра ссурахъу­хъаннийн.
– Вин жучIа хьумур къабаврив, ттухь ссихI цан къадуккара, къаччи-ччива цан къатIийра- увкунни Куматусса ссурахъил кулпатрал.
— Цивхьуссар лажинни, дакI хъячин мадара, — учав.
— Кьунну хьхьунил ссят кIира хьусса чIумал ссил оьвчайхту, ттуллагу дакI хъя кунни. Ка-ччан зурзу тIий гьаз бав трубка, — увкуну, шяраву гужсса пIякь учаву хьушиву, чIиртту левкьун, магъив вив дагьну, пюрунтру ххит бувккун, чIярусса къатран зарал хьушиву бувсунни.
Кумиялгу, Ккурккуллалгу агьлу оьрмулухун куннащал ку хIала-гьурттусса, оьнийгу, хъиннийгу куннал чIарав ку бусса агьлур. ОьвтIун бивкIра къаччива-ччива тIий ттунма кIулминначIан.

Исмяил Садуев, Кумиял шяраваллил администратор:
— ПIякь учаву хьусса чIумал на шава уссияв. Гилавая бувкIсса хъамалгу буну, чяй хIачIлай щябивкIун буссияв. Ца ппур­ттуву ца гужсса пIякь учаврил чIу бавунни. Подстанция пIякь увкусса ххива. Ххявххун бивзун кьатIув бувкру. Ца дуниялуксса луххал ттурлу гьаз хьуну дия шяраву. Левчуру тиккун. Ти­ккусса къатри лекьа-пIякьу хьуну дия. Архну бунува, жул къатрал пюрунтругума гъагъан бувна, тикку ци тагьар духьунссия инава пикри ба.
Ца лахIзалий шяраваллил халкь бавтIуна. ПIякь учаву шайхту, га цIана чанигу левщуна. ПIякь учаву хьусса къат­рал заллу СалихIов МахIамма ивкIуну 20 шинни. КIай къатрах уруглай, кIивун ухху-укку хъанай уссия мунал гъанчу. КIа кIикку акъахьувияв тIий нигьа бувсун бивкIру.
Телефондалувух оьвкуну, кIа, цамур кIанай ушиву, сагъ-саламатну ушиву кIул хьувкун цахъи рахIат бувкру. Гава цIана полицалт бувкIун къатри вив ларсуна. ПIякь увкусса къатраву лявкъунни ярагъ, ца рация, даруртту, спальный мешокру, дуки-хIачIия. ЧIявусса органнал зузалт бувкIунни, жулами бакъасса, Лаващатугу, миха-тихагу. Цува ДР-лул виваллил иширттал министр Аьвдурашид МахIаммадов ах­ттая маркIачIаннин уссия ва иш хьусса кIанай. Ярагъ лявкъукун, цу-унугу ухьунссияхха кIиву тIий, аьрщи-чару дукьлай зий бия щаллусса кьини.
Шяраваллил администратор ухьувкун, органнал зузалтрал цири, цукунни тIий ттухьгу цIухху-бусу бунни. Къатраву жаназа ляркъуссар тIар тIиссагу хаварду бур, къалявкъуссар цучIав.

АхIмад Чупалов, полициялул капитан, Лакрал РОВД:
— Хьхьувай чIалну, ттуйн даврийн укку куну оьвкуна. Цаймигу жула зузалтращал Кумав тIайла бувккунну. Тикку цучIав акъасса къатраву пIякь учаву хьуну дур тIисса хавар бия. Шяравун бучIайхту жу ми къатрал лагма рургьуну бацIан бувнав, цирив, цукуннив кIул хьуннин. Шяраваллил халкь циняв миккун батIлай бия. Къахьунмур хьуну инсантуран зарал къахьун цучIав итакъаакьлай бивкIру. КIай къатран ва лагма-ялттусса къатран хъунмасса зарал хьуну бия. ЧIиртту кув левкьун, кув хъякру дагьну бия. ЧIавахьулттайсса пюрунт ххит бувккун, нузру личин дурну дия. Инсантал цивхьуссарив къакIулну гьанавиххину бия. Ми газрал балон пIякь увкусса ххай бия. Специалистал бучIайхту, жу итабавкьунну.

АхIмади:
— ПIякь учаву хьусса даралуву ттул къатригу дуссия. Хьхьувай гъанчунал оьвкуна ттучIан шяраву укунсса иш хьуну бурхха куну. Га цIана увкра ххуллийн. Хьхьунил кIира хьусса чIун дия. Мукьра хьусса чIумал ивра шяравун нани ххуллийн. Полицалт бавцIуну цучIав уххан итлай бакъая. КIикку спецоперация най буссар, ина укунгу-тукунгу къаитантIиссара, гьунттийнин ссавур дува тIий бия. Дачалийн лавгун, микку хьхьугу руртун, гьунттий увкIра шяравун. Ттул къатран хъунмасса зарал хьуну бия. Нузру личин дурну дия. ЧIавахьулттай пюрунт бакъая. Магъи цIунил дишин багьлай бия. Щаллусса кьини ппив дуллай аьрщи-чару, ссахрив луглагисса зузалтрал, чIаркIнилмур чIирагу бувтунни. Ттул къатрай сагъсса кIану къаливчIунни. Нузкьунттив дирхьуну, ттущара шаймур лази-лакьи дурну зана хьура, ялагу гьан. Цагу, кIирагу кьини бувну къуртал хьунсса кушу бакъая кIикку.
Дугьарасса дадан къащи хьунссар тIий мунихь буслай акъара. Вай ттул ниттил хъунмасса захIмат бивхьуну, цила карунних тIиссакссагу дурсса къатрия.

Баху:
— Ца ттявх увкусса чIунил чантI учин бунна, чирахъ ла­хъан гъан хьусса, чани бакъар. Ларзулун бувкра. Ларзнилссагу, къатралссагу пюрунтру гъюжу бувккун, щях ппив хьуну бур. ХIал хьунни цIаннаву бавцIуну, цивхьуссарив бувчIин къахъанай. Аьрщи сукку хьурвав тIий буссияв. Цахъис хIаллава ттула гъансса душнил оьвкунни, цукун бура, нигьавагу къабувсрав, зул чIаххуврай газрал балон пIякь увкуну дурхха куну.
БивкIра хьхьу-чани хьун чирахъгу бакъа, пюрунт ба­къасса чIавахьулттавух нанисса хьхьев-хьхьевлул бякъин бувсса къатлуву, душнил кьабивтсса рахIугу ялун бувтун, щябивкIун, аьтIунссарав-хъянссарав къакIулну. Чани шайхту бивзун, бавхьуну 2-3 дарваг пюрунтрал экьибичав. Душругу шагьрулия оьвтIий яхI бува тIий бия, буллай буссияв. Ци банссия къабувну. КьатIув буккан ччай, ххуллу бакъая. Леркьсса къат­рал аьрщи-чарттал ттул ххуллу бавщуну бия. КIюрххил ца мухлукьат милицалтрал бувкIунни. Лагма рургьуну, зун бивкIунни. Жул ялтту хъинну лагьну вертолет лехлай дия. Муксса лагьну дияхха, жула магъуйн щун кунна чIалай, цахъи лавай шияра тIий ка галай дував кIайннайнгу.
Ахттайн учиннин шагьрулия арс ивунни. Утти мунал пюрунт бихьлай, цахъи рахIат бувккунна.[pullquote]«Хьхьувай ссят 0.40 мин. хьусса чIумал Лакрал райондалийсса Кумиял шяраву пIякь учаву хьуну дур цучIав ялапар къахъанахъисса къатраву. Леххаву руртун, ччаннай бацIан бувсса полициялул зузалтрал къатрал лагма рургьуну дур. Шяраваллил зума-къирагърай ххалбигьавуртту дуллалисса полицалтрайн кIулбакъасса инсантурал битавуртту дурну дур. Ца зузалайн щаву дирну дур».[/pullquote]

Уммукусум:
— Дахьва шанавун лавгсса чIумал лахъсса ттявхлил чIу бавунни. Цал къув тIисса ххива. Чансса хIаллава ча бав­ссияв, Гьанжилия душ оьвтIун бивкIунни, цивхьур мий тIий. «Ттун къакIулли цивхьуссарив, щиллив ттул ларзулун бомба бувтнуккар», — учав. «Къабутай­ссарча, кьадикIу, газрал балон пIякь увкуну дусса дурча», — увкунни душнил, на паракьат дуллай. Яла кьатIув бувкра, чIалачIисса цикIуй дакъая. ПIякь учаву шайхту, га цIана чанигу левщуна. ЧIахху-чIарахнал къатри дия кув рамкарду зурчIай тIий, кув шиферду, пюрунт кьатI хьуну.
КIюрххил дуркIунни вертолет, цIу лещан дайсса машина, чIявусса милицалт. Ца милица ивкIуну ур тIисса хавар бур. Ккулатурив, Кьукниятурив ивкIссар тIий бур. Дахьва 20 гьантта хьуну бивкIссар тIар зий.

ПатIимат:
— Уттубивхьуну хъунма хIал къавхьуну, ца ттявх увкусса чIу хьуна.
Га цIана лагма щархъая кIулсса оьвтIун бивкIунни, зул микку цивхьур, мичча пIякь увкусса чIу бавуннихха тIий. Яннагу ларххун, ккурчIа-чIирахун бувкра. Цукссава ччянияв къакIула, на бияннин милицалтрал машинартту бувкIун бия. Му чIирисса чIумул мутталий лагма щархъая – Ккурклия, БахIикIлату, фермалия, мухлукьат халкьуннал бувкIун бия, ялун биллалиссагу бия. Газрал балон пIякь увкуну дур тIий бур. На пIякь учаву хьусса кIаная архну бура. КIа даралуву яхьу­сса мачча-гъанначIан оьвтIун бивкIра, зу цукун буру, зарал хъунмасса хьурив тIий. Милицалтрал кIиккун гъан хьун битлай бакъая. ЧувкIуй чани бакъая. Гьунттий кьини ярагъ пIякь увкуссар тIий бавунни. Леххаврий бувкIсса шагьрурдайсса куми куннал хъирив ку шяравун биллан бивкIунни. КIюрххил шиккуваминнал ялун цаймигу милицалт бивунни. БувкIун зузалт чария чару букьлай, гьарзат ххал дуллан бивкIунни. Яла хавар бувккунни чIявусса ярагъ лявкъуну бур тIисса. Циняв пIякь увкуссания щар кьаданссия тIий бур.

А-т (ш. Ккурккул):
— Хьхьувай оьрчI шанаши уллай буна, ттявхлил чIу бавну ларзулун бувкссияв. Марчгу бакъая, ца аьжаивсса гьавалул мугьали чIарах бувксса кунма хьуна. Мунил чIавахьулттайхсса пардаврттугу гьаз хьун дурна, нузкьунттивгу тIитIин дурна. Дуниял хъинну сукку хьуннин хьхьичI мюршсса сукку шавурду шайссар тIун бикIайхха, мукун­сса сукку шаву дурвав тIий пик­рилий бунува, чани левщунни. ПIякь учаврил чIу бавну, га ссят чIявусса инсантал шярава Кумав лавгун бивкIун бия. Ттун гьун­ттиймур кьини бавунни Кумав пIякь учаву хьуну диркIшиву.

Н-т.:
Ци учивигъар, ахир заман бур жучIа. КIулбакъа бала бивунни жул ялун. Гъалгъа тIун ишттахIгу бакъар, бакIгу цIий бурача, багъишла бити.
ЦIухху-бусу бувссар
Андриана Аьбдуллаевал