Культуралул кюру цIуминалий

tto_9Жунма кIулли республикалий ХIукумат цIуссалак цIусса миналийн бизан баврил масъала анавар буккан буллай душиву, кIира-шанна шинал мутталий цIусса миналийн бизаву щаллу хьун аьркиншиврий чIурчIаву дуллай бушиву. Мунийн бувну, гийх чIявусса масъалартту хIасул хъанайгу бур, къайгъурдугу чIяву хъанай бур. Цукунсса захIматшивуртту духьурчагу, культуралулмур давугу ххуйсса даражалийсса дикIай. Жу уттинингу цимилгу бусарду гийх дурсса хъин-хъинсса мероприятиярдая.

ПатIимат Рамазанова
Андриана Аьбдуллаева
Октябрь зурул 1-ннийгу Новостройрай кIира шадлугъ дия: хIурматрай кIицI лаглай бия Бугьараминнал кьини ва тIитIлай бия чIумуйнусса культуралул къа­тта. Му шадлугъгу хIадур дурну дия Новостройрайсса культуралул отделданул ва ЦСОН-далул коллективрдал уртакьну.
Бувар Новостройрай цалсса ттигу хъунмасса зал буван. Культуралул мероприятиярду, концертру дуллансса зал аьркин хъанай бухьувкун, 90 инсан щяикIайсса хъунбакъасса зал щаллу бувну бия Новостройрал администрациялийва. Му зал тIитIлатIисса шадлугъгу Бугьараминнал кьини дуллай бия. ЦIуминалийн бивзсса ппухълу ва ниттихъулгу барча бувну, ЦIуссалакрал администрациялул бакIчи ХIажи Айдиевлул увкуна: «Дуккавриву итххявхсса, марцIну ххювардайну дуклай, школ оьрмулул иширттавухгу чялишну хIала буххайсса оьрчIру барча буван батIайссияв жува хьхьичIвагу шиккун. ЧIюлуну, авурну янна лархсса оьрчIру бяхълан бикIайва. Мунияту жул мурад бия укун гъилисса, оьрчIругу, хъунимигу тIааьнну бигьалагайсса зал щаллу буван». Агьалинал ххаришиву кIидачIин увкIун ия Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал депутат Мирзаев Зайнуллагьгу.
Концертрал программа дайдирхьуна Новостройрай­сса ДучIиннал ОьрчIал творчествалул къатлул ансамбльданул къавтIаврия.
Новостройрайн бивзми, кIан­ттул хъанахъими барча буван ЦIуссалакрал райондалия бувкIун бия, райондалул культуралул управлениялул хъунмур ПатIимат Кьурбанова бакIчину, культуралул зузалт. Балайрду увкуна Жабраилова Аьйшатлул, Аьлиев МахIаммадлул, Гавзиева ПатIиматлул, Савдагул Шабановал, «Щунудагъ» фестивальданий хьхьичIунсса кIану бувгьусса Шавлукь Оьмариевал ва цайминнал.
ЦIуссалакрал агьалинал бакI­рачIан ци захIматсса кьинирду дучIарчагу, ми дурк кьини чувшиврий лархъсса агьлу бушиврия ва хIакьинусса кьинигу яхI буллай бушиврия бия захIматрал ветерантуралми ихтилатру.
«Ва залдануву щябивкIун бур 70 шинай ЦIуссалакрал аьрщарай багъру, бахчарду буллай бивкIминнал арсру – душру. Кувний ттун нава лащара чIирай къабакьлай экьиливчусса чарил бюкьлиха. Мукунсса кьадар хьунни ЦIуссалаккуйн бизан бувминнал, цIунилгу мина даххана дуллан багьсса, амма жува ссавурданий ва яхIлий дузал буллан аьркин­ссару цIу­сса миналийсса оьр­му», — тIий ия ЦIуссачIурттащиял шяравасса хъуначу Жабраилов Агъа. Мура мяъна-мурадрайсса бия ЦIуссачIурттащатусса Аьб­дурахIманова Шамсиятлулмур ихтилатгу.
Бавахасса шеъри був­ккуна дуклаки душ ЛухIуева Ххадижатлул. Балайрду куна МахIачкъалалия бувкIсса машгьурсса балайчитуралгу: Ямлихан ХIажиевлул, Шагьалай МахIаммадовал, Ислам Рамазановлул. Гурну хъатру ришлай, ххарину кьамул бувна Аьрасатнал централ телевидениялул «Фактор – А» проектрай хьхьичIунсса кIану бувгьусса, Алла Пугачевалгу цIа дурсса, Лаурита. Лакку мазрай халкьуннал балайлувасса шамма куну ххарил лехлахи бунни Лауритал тамашачитал. Муданма кунма, бия цайми миллатирттал балайчиталгу: Ххадижат Ибрагьимова, Диляра ва цаймигу. Цайми миллатирттал балайчитал Новостройрайсса мероприятиярдайн бучIай гийх культуралул даврий каялувшиву дуллалисса ХIабибат Буттаевал оьвкуну. Мудангу чIалан бикIай минначIа ХIабибатлул хIурмат бушиву, мудангу мунил чIарав бацIан хIадурну бушиву. «ХIабибат Буттаевал дуллалимур хъун дан жу мудангу гъирарай бучIару, — тIий бия къумукьнал балайчи Ххадижат Ибрагьимова. – Му цIусса миналий культура гьаз дан, ччаннай дацIан дан чялишсса инсан бур».
Буниялттунгу, ххуй-ххуйсса мероприятиярду дуллай, цIусса миналийсса агьалинал дакIру тирх учин дан хIарачатрай бушиву чIалай бия ХIабибатгу, муницIун кабакьу буллалимигу. ХьхьичIунсса гьурттушинна дурна концертрай ЦIуссаккуллал №2-мур школалул къавтIаврил группалулгу.
Байрандалийн бавтцIирин­нахь барчаллагь тIисса ихтилат­раву ХIабибатлул кIицI лавгуна мудангу цила чIарав бацIайшиву райондалул культуралул управлениялул хъунмур ПатIимат Кьурбанова.
Куннал чIарав ку бацIлай, куннал ку гьаз буллай зурча бакъа, цамур куццуй цукун ккуркки лагайссар цIусса миналийсса агьали? Аллагьу Тааьланалгу кабакьиннав зуцIун.
Барачатсса хьуннав цIусса мина! Культуралул кюру буссар утти Новостройрай, аргъ дизаннав мунийгу.