Каругу, дакIгу мусилсса мусил усттар

laks-17Кисловодск шагьрулий яхъанахъисса, Гъумучатусса художник, заргал, аьрабист Шамиллул арс АхIмадов Аьлиллул, Да­гъусттаннал культуралул лайкь хьусса зузалал, выставкалийн, Расул ХIамзатовлул цIанийсса Миллатрал библиотекалувун чIявусса агьали батIиншиврий жу кьянкьану дакI дарцIуну буссияв. Буниялттунгу чIявусса агьали бия: ччарча Дагъусттаннал хIукуматрал вакилтал, ччарча районнал бакIчитал, ччарчагу творчествалул зузалт, ччарчагу аьлимтал. Выставка дия сентябрь зурул 24-нний. Мунил сиптачиталгу бия Дагъусттаннал культуралул министерство, Республикалул Халкьуннал творчествалул къатта.

ПатIимат Рамазанова
Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлуйгу каялувшиву дуллалисса, Дагъусттаннал Культуралул министрнал хъиривчу Марита МухIадовал бувсуна «Мудрость веков» тIисса цIанилу Аьлил АхIмадовлул выставка хъанахъишиву «Самородки» тIисса республикалул проектрал лагрулий, бувсуна мунал давурттан уттинингу лахъсса кьимат бивщушиву ГъазимахIаммаддибир Урибскийл аьпалун хас дурсса аьрабнал каллиграфиялул выс­тавкалийгу, Хъювхъиял шяраву хьусса биенналелийгу, Санкт-Петербурглив, Къазаннай, Ставропольлай ва Аьрасатнал цаймигу регионнай хьусса художествалул выставкардайгу.
Выставкалийн бавтIцири, ца зумату кунма, Аьлил АхIмадов хIакьинусса кьини лакрал заргалтурал кару магьиршиврул цIа пахрулий дуручлачисса, гьаз дуллалисса художник ур тIий бия. Буниялттунгу, Гъумучатусса заргалтурал цIа ччясса заманнайра машгьурну диркIун дур республикалул кьатIувгу, кьатIаллил билаятирттайгу. Миннал язисса варис ур Аьлил Шамилович. ЧIярусса шиннардий му хъинну хъирив лавну лахьлай, датIлай ивкIун ур Гъумуксса ва щалвагу Да­гъусттаннайсса мизитирттайсса, чарий, тахта-тIаннуй цIурцIусса аьраб чичрурду. Мукун машхул хьуну ур аьрабнал каллиграфиялухун. Заргалнал гьунар аьрабнал каллиграфиялийну аьч бувну бур ванал тарелкарду, вазарду чIюлу дуллай, багьлул ххирасса чарттугу ишла бувну, миннуя эмаратру дуллай. Паннорду, подсвечникру, вазарду дия выставкалийгу, арцу-мусийх аьрабнал хатI бивхьусса.
«ЧIярусса шиннардий заргалнал даврихун агьну унугу, аьрабнал каллиграфиялуха личIинува гъирарай зун икIара, — тIий ур Аьлил Шамилович. – Ца ххаришиву дикIай дакIниву хIатта ца накьич, хIарп дишайхту. Ва ттула дакIнил асарду тирх учин буллалисса, ттула рувхIанийсса дунияллучIан гъансса даву дур», — тIий. Амма Аьлил АхIмадов агьалинан ххира шаврил савав так му пагьму-гьунар бусса, итххявхсса заргал ушиву дакъар. Кисловодскалий ялапар хъанахъисса Аьлиллул хьхьичIунсса гьурттушинна дай мудангу лак­рал оьрмулуву, культуралуву хъанахъисса иширттавух. Му оьнийгу, хъиннийгу мудан миллатрачIа икIай – Гъумукгу, МахIачкъалаливгу, Москавливгу. Гьаманки муналли Пятигорскалийсса Апанни Къапиевлул гьайкалгу дакьин дурсса. Муналли Кисловодскалий мизит баврил давривугу биялсса бутIа бивхьусса. Меценат хIисаврайгу, мудан кумаг байссар оьрчIал къатран, мадрасарттан, оьрчIал творчествалул школарттан, жагьилсса художниктуран.
Аьлил АхIмадов мудангу мюхтажминнал чIарав ацIайссар, дустурал кьини хъун дангу анавар уккайссар, агьалинал ишир­ттавух гьуртту хьунгу чялиш уккайссар. Мукунминнайнни учайсса «каругу мусилсса, дакIгу мусилсса» , куну. Мунияту чIявуя Аьлил АхIмадовлул кьини хъун дан бавтIциригу, му барча уллалисса дакIнийхтунусса махъру учин гъирараймигу. Мунал усттаршиврун ва инсаншиврун ххуйсса кьимат бишлашисса ихтилатру бувна ДР-лул Президентнал виваллил политикалул управлениялий каялувшиву дуллалисса Артур Исрапиловлул, искусствовед Мариян Чалабовал, «Илчи» кказитрал хъунама редактор Качар ХIусайнаевал, профессор Ися Аьбдуллаевлул, машгьурсса журналист Ссалам Хавчаевлул, Дагъусттаннал цачIун був музейрал хъунмур Жарият Хаппалаевал ва мукунма цайминнал.
— Аьли АхIмадов нажагьсса бюхъу-гьунарданул заллу ур, махъсса шиннардий му цала творчествалуву хъуннасса къулагъас дуллай ур агьали рувхIанийну чантI учин баврих, кьиматраймунил, ххуймунил гьанна ппив баврих. Мунал проектирдавату исватну чIалай бур цува заргал, художник цукун авадансса дакIнил заллу уссарив, — увкуна Артур Исрапиловлул.
— Ва Дагъусттаннайсса цалчинсса хъуннасса выставкар, сайки 100 даву дуссар шикку выставкалий. Гьарцагу даву личIисса къулагъасран ва кьимат­ран лайкьсса дур, тIабиаьтрал чарттал ххуйшиву ва ккаккан дуллай ур заргалнал бюхъу-магьиршиву ишла дурну, бусурманнал мубараксса лишанну усттарну арцу-мусил накьичирттай загьир дурну. Ванал искусствалул лайкьсса кIану цIакьну бувгьуссар Дагъусттаннал ювелир искусствалувугу, культуралувугу, ттизаманнул тарихравугу – увкуна Мариян Чалабовал.