Жижара

fol_1ЩАХЩАХЪАЛ КАМИЛЛУЛ АРС АХIМАДУЛ-БАДАВИ
Октябрьданул 6-нний 2013 шинал дунияллия лавгунни Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул ва захIматрал ветеран, Гъумучатусса АхIмадул-Бадави Щахщахъал Камиллул арс.
АхIмадул-Бадави увссар 1917-ку шинал цIанихсса арцу-мусил усттартурал кулпатраву. 1930 шинал 13 шинавусса АхIмад, шяравусса школагу къуртал бувну, увхссар Двигательстрой (цIанасса Каспийск) шагьру буллалисса даврийн. Ца шинава лавгун Ростоврайсса «Красный Аксай» заводрайсса ФЗУ-луву дурккуну, токарь-слесарьнал пишагу лавхьхьуссар. Зана хьуну Двигательстройрайн, зий уна, дуклай, къуртал бувссар Дагъусттаннал индустриальный техникум.
1936 шинал АхIмад ув­ххун Ухссавнил АьсатIиннал паччахIлугърал пединститутрал географический факультетравун, 1940 шинал мугу къуртал бувну, зун ивкIссар ЧIяйннал дянивмур даражалул школалий. Ватандалийн кьини дурксса чIумал, цанна дуллусса броньдалухгу къаурувгун, лавгссар фронтрайн. 1942 шинал августрал ахирдания дяъви къуртал хьуннин ва ивкIссар дяъвилул фронтрай зенитный артиллериялун самолетру кьатI дан кумаг байсса прожектордал станциялул начальникну. Великие-Луки, Новосокольниково, Паневежис, Шяуляй, Елгава, Рига шагьрурдай хьусса къизгъинсса талатавурттавух гьуртту хьуссар. АхIмад Камиловичлул фронтрай шанна шин дурну хIалал дурссар Буттал кIанттул дяъвилул орденгу, 14 медальгу.
1945 шинал декабрьданий шавай увкIун махъ АхIмадул-Бадави зун ивкIссар Гъумучиял школалий, тарихрал ва географиялул дарсру дихьлай.
Ванал даврий зий, дяъвилий ивкIсса шиннугу хIалану, ца шинан шанна шин хIисавну, 71 шиная ливчусса стаж бур. Миннуву 29 шинай дуккаврил идарарттай директорну ва директорнал заместительну зий ивкIссар. 2001 шинайн ияннин 50-нная лирчусса шиннардий учительшиву дурну дур. ВанацIун хъа дархIуну, школалий хъунмасса хIаллай зий бивкIссар циняннан ххирасса ванал кулпат СалихIат Оьмаровна, 2003 шинал ахират­равун лавгсса.
Гьарца Гъумук хьусса байрандалий бикIу, райондалул агьамсса иширай бикIу, гьарцаннал ххаришиврийгу, кьурчIишиврийгу АхIмадул-Бадави мудан хьхьичI ххуттаву икIайссия. Ва ия учитель-пропагандист, цила багьайкун­сса тарбиячи, ва лайкь хьуну ия «Дагъусттаннал лайкьсса тарбиячи» тIисса цIанингу. Ва ия ас-ламус бусса, мяърипат­рал увччусса, лавайсса аькьлу-кIулшиврущалсса инсан.
АхIмадул-Бадави ахиратрал шаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру душваврахь, оьрчIал оьрчIахь, ванал никирай бивзун наниминнахь ва мачча-гъанминнахь. Бунагьир­ттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари аннав.
Гъумучиял жямат

—————————————-

fol_3ОЬМАРИЛ ДУШ БАТИРОВА ЗАЙНАБ
Октябрь зурул дайдихьулий, оьрмулул 78 шинаву, хар-хавар бакъа, аьпалухьхьун лавгунни ГьунчIукьатIатусса Дандамаев Оьмарил душ Зайнаб.
Зайнаб бувну бур 1935 шинал ГьунчIукьатIрал шяраву. Зайнаблул буттал Оьмарил 1943 шинал Севастополь фашистурая буру­члай жан дуллуну дур. Хъирив, 1949 шинал, нинугу диркIуну, арулва оьрчI ятинну ливчIун бур. ЧIивинияцIакул захIмат буллай аьдатсса Зайнаб 1969 шинал Каспийск шагьрулийн бивзун, «Дагдизель» заводрай зий бивкIун бур пенсиялийн букканнин. Ва бия захIматрал ветеран. Цилла даву дирчIан дурну дуллай аьдатсса Зайнаб лайкь хьуну бур чIярусса хIурматрал грамотарттан ва арцуйнусса бахшиширттан.
Ва бия захIмат ххирасса, уздан­сса хъамитайпа. Аллагьнал чичру укунсса духьунссия, Кьурбандалул гьантрай дуниял кьадитансса. Зайнаблул бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил арсурваврахь, уссурваврахь ва ссихь, цинявппагу гъан-маччанахь.
Цил рухI алжаннул ххари даннав. Ванин бакъамур оьрчIан, махънан булуннав.
ГьунчIукьатIрал 
ва Ххюлуссуннал жямат

—————————————-

fol_2МАХIАММАДЛУЛ АРС ПАШАЕВ ХIУСАЙН
Вай авадансса ссутнил гьантрай жул, уссурссуннал, гъан-маччанал дакIру ятин дурунни, Ваччатусса МахIаммадлул ва ШавкIратусса Гулилжаннул ххирасса арс ХIусайн аьпалувух ивхьуну. ХIусайн дунияллия лагаврил къумашивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь Загьидатлухь, ссихь Светланахь, уссихь, арснахь, душваврахь, ссурахъаврахь, щалвагу агьлу-авладрахь.
ХIусайннул рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав. Амин!

Кулпат гьарайтIи бувну,
Ссу леххавутIи бувну,
Заннал рухсат бакъаяв
Миннахь барчаллагь чинсса.

Урувгма хIайран айсса
Яру тти лавкьуссарив,
Чинар кунмасса чурххайн
Тти паранну дагьссарив,

ХIусайнтIи мусил магъуйн
Мусиват ливккуссарив,
Замзам щинал щаращи
ЧIануцIакул кьавкьссарив,

Ххуйми буцайссар тIархха
Заннал бунагь бакъанийн,
Заназу утти, ХIусайн,
Алжан нур лахъан буллай.

Сурая, ш. ШавкIул
———————————-

Москавуллал паччахIлугърал аьлттусса университетрал коллективрал чулухату хъуннасса пашманшиву кIидачIлай буру доцент Оьмардул арс Дандамаев АьвдурахIманнухь, ванал аьзизсса ссу
Зайнаб
аьпалухьхьун лагаврийн бувну.
————————————

Хъуннасса къумашивугу кIидачIлай, дакIнийхтуну жижара буллай буру жула корреспондент ХIусайнов ХIажимурадлухь, ванал аьзизсса ппу
Шяъван
ахиратрал шаврийн бувну. Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав.
«Илчи» кказитрал коллектив

————————————

Хъуннасса пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру Аминнул арс Чутуев Камиллухь, мунал ххирасса ссу
Муъминат
аьпалухьхьун лагаврийн бувну. Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI рахIатний дишиннав!
«Илчи» кказитрал коллектив

————————————

Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру жула ххирасса учитель, тарбиячи, бусравсса фронтовик
Щахщаев АхIмад Камилович
аьпалул шаврийн бувну ванал душварахь, миннал оьрчIахь, махъсса щалвавагу агьлу-авладрахь. АхIмад Камилович имандалий лавгун лякъиннав, рухI алжаннул ххари даннав, ванал барачат махъ ливчIун лякъиннав. АхIмад Камиловичлул аьпа уттаванассар ванал дарс дирхьусса цимирагу никирал оьрчIачIа.
Гъумучиял школалий дуклай бивкIминнал цIания
Бадрижамал Аьлиева