Ветерантал – чул бищай ттарцIрур

Аьрасатнаву 1992 шиная шиннай кIицI лаглай байбивхьусса байран – Бугьараминнал кьини шадлугърай кIицI ларгунни ЦIуссалакрал райондалийгу. Му шадлугърайн Культуралул центрданийн оьвкуну бия район ччаннай дацIан дуллай хъунма­сса захIмат бивхьусса ветерантурайн. ЗахIматрал ветерантал барча бан сахIналийн бувккуна мюрщи оьрчIру: оьрчIал багърал ва Пионертурал ва дуклаки оьрчIал къатлул тарбия буллалими.
Райондалул администрациялул цIанияту бугьарами барча буллай, райондалул хъунаманал цалчинма хъиривчу Аьвдурашид Буттаевлул увкуна: «Дяъвилул хъиривсса шинну щалвагу билаятран захIматсса, кьянатсса шинну диркIссар, гьар чулуха масъалартту къювусса. Гьаманки ми шиннардийри жулла бава-буттахъан ЦIуссалакрал район ччаннай дацIан дуллан багьсса, миннал бюхъу-бажарданийнур, хIарачатрайнур республикалул хьхьичIунми районнавун дуккан дурсса ЦIуссалакрал район. Жува, миннал арсру ва душру, миннайн барчаллагьрай буссару, миннал захIмат жунма бусрав хьуссар, жучIава миннал хIурмат лавайну буссар ва мудангу бикIантIиссар».
Бугьараминнан цIуллушиву чIа тIутIисса ихтилатру бувуна ЦIуссалакрал шяраваллил администрациялул вакил М. Оьмаровлул, Хъундяъвилул, захIматрал ва ихтиярду дуруччай органнал Ветерантурал советрал председатель М. Шагьмиловлул. Мукунма ветерантурахь барчаллагьрайсса ихтилат бувна мероприятиялул сиптачину хьусса, му дачингу дурсса Л. ХIаммадаевал – ЦСОН-далул отделданул хъунмунил.
«Бугьараминнал кьини агьамсса байранни, хIукуматгу, агьалигу ветерантурал масъаларттах къулагъас дуллали бувсса. Жулва ветерантал – жяматрал чул бищай ттарцIрур. Райондалий чIявусса бур шяраваллан, райондалун пахрулунсса инсантал. Миннан цивппа жунма аьркинну, ххирану бушиву асар хъанан аьркинссар, миннаяту эбрат ласлан аьркинссар жагьилтал», — увкунни мунил.
Райондалул Культуралул центрданул зузалтрал ххуй-ххуйсса балайрду увкунни. ЦСОН-далул зузалтраллив дакIний личIансса бахшишру дуллунни ветерантуран. Мигу хъинну рязийну ливчIунни цалла дакIру тирх учин дуллалисса давурттив райондалул ЦСОН-далул зузалтралгу мудан дувай тIий.