Бугьараминнах муданнагу аякьа дуссар

fol_6Жяматрал культуралул ва аькьлу-кIулшилул лахъшиврул ца барану хъанан бикIай кулпатравусса угьарасса инсаннах аякьа дуваву. Учиннуча, бюхъу чан хьусса чIумал га угьарасса инсаннал марцI-чапалшиву дуруччин, лаххия, ка шюшин, цила чIумал дукра дулун. Къашавай хьунийгу цила чIумал хIакиннайн оьвчин, багьлай бухьурча азарханалийн иян увангу. Вай цIана на кIицI бувсса затру буржлувссар нитти-буттан оьрчIал буван. Амма жула жяматрал дянивсса багьу-бизу мукунсса бурхха, буржлувмур биттур буваннив махъаллил хъанан бикIай. Ванил тIутIиссар аькьлу-кIулшилул жува уттигу хъинну ялавайну бушиврияту.

ХIажимурад ХIусайнов
Бугьараминнал оьрчI-душарайн вихшала дакъашиврийн бувну, хIукуматрал цила социал чулуха инсантурах аякьа душиврул барану хъанай дур хIукуматрайсса гьарцагу муниципал сакиншиннарай тIивтIуну бушиву социал кумаг­рах мюхтажсса инсантуран кумаг буллалисса идарартту. Ккуллал райондалийгу бур «Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании «Кулинский район» тIисса идара.
Октябрь зурул цалчинмур кьини Аьрасатнаву баян бувну бур Бугьараминнал кьини куну. Мунийн бувну, на кIул хьуссияв ялув кIицI лавгсса идаралул даврищал. Ккуллал райондалул муниципал сакиншиннарал хъунама Сулайманов Сяидлул баян бувну бур, цала хIукмулийн бувну, октябрь барз щала бугьараминнал барзну. Ванал буржлув бувну бур, бугьараминнал ва ялун нанисса никирал дахIаву ссуссукьу къахьуншиврул, культуралул идарарттай, школардай, шаппа-шаппа хIурмат лавайсса бугьараминнащал хьунабакьин. ХIадур дуван вайннал бивхьусса захIматран хас дурсса чIирайн лахъайсса ултти. Шяраваллавусса СПК-ду буржлув дурну дур вайнначIа дакIнийхтуну зий хъунмасса захIмат бивхьу­сса зузалтран хъунил давурттив дуллалиний кумаг буван бурив, техника дулун дурив, шаппа марцI-чапалшиву дуруччаврил давурттив дуван дурив ххал дуван цала чулухасса кумагран ва райондалий му чIумул мутталий ци давурттив дурссарив бусан цахьва ноябрьданул дайдихьулий.
Укун аьмсса жяматрал дувайсса аякьа дакъагу, ялув кIицI дурсса идаралул социал зузалтрал, гьарца кьини тIиссакссагу, бугьараминнах буруглагисса давурттив дуллай бур. Ва идаралул хъунаману ур Кьурбанов Рамазан. Отделлал хъунимину бур: медициналул – Рамазанов Арсен, анаварсса социал кумагру буваймунил – Мудунов Дивир, социал кумаграл специалисталну бур Амирова Узу, Шагиев Аьли, Ибрагьимова Ханум, МахIаммадова Лаура, Давдиева ПатIимат, Загьидиев Аьбдул, бухгалтерну – Мадаев Сайпуллагь, кадрардал хъунмурну – Буграева Сусанна. Вай Ва­ччавсса идаралий зузими бакъагу, шяраваллаву бур бугьараминнах буруглагисса социал зузалт. КIицI буванну цумур шяраву цими зузала ва аякьалулусса угьарачу уссарив:
КIицI бувсса социал зузалт бакъагу, ялагу бусса бия медициналул зузалтгу. Вайннал, гьарца кьини угьараначIан бувкIун, хIакиннал ккаккан дурсса циняв процедурарду дувайссар тIива. Ххишаласса аьркинну духьурчагу, чан-кьансса багьагу лавсун, мигу дувайссар тIива. Багьлухми процедурарду дуваншиврул угьарачунащал чичайсса дия кьанун. КIицI буванну цумур шяраву цими медработник зий уссарив. ЦIуйшав ца медработник усса ия 3 угьарачунал ялув авцIуну. ЧIяв ца медработник усса ия 5 угьарачунал ялув авцIуну. Ккулув 5 медработник усса ия 19 угьарачунал ялув авцIуну. Ккулув ялагу усса ия 2 социал зузала 6 захIматсса угьарачунал ялув авцIуну. Бувсуна ттухь мукунма социал зузалал угьарачунал шарда цукунсса давурттив дувайссаривгу. КIицI дуванну ми давур­ттивгу: ттучандалия дукайсса, лаххайсса хъус машан ласаву, щинав лагаву, къатлуву марцI-чапалшиву дуруччаву, хIаятрава марххала бичаву, чапалшиву дукьаву, дукра дуван кумаг буваву, кIинттул пач лахъаву, коммунал хIаллихшиннардахсса арцу дулаву, кказит-журналлу ласун лагаву, хIаятравусса, багъравусса давурттив дуваву, хъу лакьаву, ххулув буваву, ччуччиялул хъирив лавгун, гай шардайн диян дуваву, гьай-гьайкьай, угьарачунал арцух, ихтилат бувну, хавар бусаву, угьарачунал чурххал марцI-чапалшиву дуруччаву.
Рамазанов Арсеннул бувсуна цува каялувшиву дуллалисса медициналул зузалтрал цукунсса давурттив дувайссарив. Медработниктурал дувайсса дия азарханалий дувайсса сайки 22-ра журалул процедура, инъекция буваврия байбивхьуну, анализ дувансса аьркинлугъhу ларсун, гай лабораториялийн диян дувайсса давурттайн дияннин.
Най дур Ккуллал райондалий Бугьараминнал зурун ккаллисса октябрь зурул лахъишиврийсса аякьалул давурттив.