Барча юбилей!

laks-1Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул элмийсса зузала, бусравсса аьлимчу Абакаров Аьлил Абакардул арснан октябрь зуруй 60 шин там хъанай дур.
Аьлил увну ур Ккуллал райондалийсса Хъусращиял шяраву 10-мур октябрьданий 1953 шинал. 1971 шинал ванал къуртал бувну бур Хъусращиял дянивмур даражалул школа. Мура шинал, ятту-гъаттараха зун гъира бусса оьрчI, дуклан увххун ур заочнайну Шяраваллил хозяйствалул институтравун, зоотехнический факультетрайн.
Аьрали бурж лавхъун зана хьуну махъ зий ивкIун ур цала шяраваллил Казбековлул цIанийсса колхозраву.
1977 шинал Аьлил увххун ур даврийн Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул элмийсса институтравун. ЦIуппурттуву зий айивхьуну ур гъаттарал элмурдаха зузисса отделдануву лаборантну. 1981 шиная шихунай зий уссар яттил, цIурттал элмурдаха зузисса отделданий. Аьлиллул ва отделданий къуртал бувссар аспирантура, лавайсса кьиматрай дурур­ччуссар элмурдал кандидатнал диссертация «Продуктивность и некоторые биологические особенности овец Дагестанской горной породы разных типов складчатости кожи в условиях горно-отгонного содержания» тIисса темалун хас дурсса дур. Муния махъ Аьлил ивтссар хъунама элмийсса зузалану.
Ванал дурсса агьамсса элмурдал давурттал маслихIатру ишла буллай буссар цаппара шяраваллил хозяйствардаву Дагъусттаннал зунттал яттил дикIул, ппалул ккаккияртту гьарза дуллан.
Цува зузиссаксса хIаллай, цалла дурсса давурттая Аьлиллул чивчуну бур ряхцIалунния ххишаласса статьярду жура-журасса луттирдай, журналлай.
Абакаров Аьлил ур давриву итххявхсса, инсантуран кумаг бан, чIарав ацIан хIадурсса, тIул-тIабиаьт ххуйсса зузала. Цува зузисса коллективравугу ва бусравну ур.
Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институтрал щалвагу коллектив дакIнийхтуну барча уллай буру ина, Аьлил, бусравсса юбилейращал! ЧIа тIий буру вания тихуннайгу цIуллу-сагъшиву, давриву цIу-цIусса ккаккияртту, оьрмулуву талихI-тирхханну.
Аьбдуллагь Оьмаров,
дяъвилул ва захIматрал ветеран, Дагъусттан Республикалул шяраваллил хозяйствалул лайкь хьусса зузала