Ппухълуннал маслихIатрайн дакIру тIайлами

togo_3Къабигьасса оьрмулул ххуллу бивтун бур Гьамиящатусса Расуллул арс Султанов Султаннул. ХIакьинусса кьинигу ванан хъинну дакIний бур цивппа Ккуллал райондалийсса Гьамиящиял шяравату авлахърайн бизан буллалисса кьини: кьюкьри-кьюкьри дан бувну, бахьтта бачин бувсса инсантал ва цува, ряхра шинаву­сса оьрчI варсувун авкьуну шардаллил манкьулатращалсса ницай аьравалттий ивхьуну най ивкIсса.

ПатIимат Рамазанова
Ванал ппу Расул фермалий каялувшиву дуллай ивкIун ур, ганал ризкьи хъин бан оьвчайсса бивкIун бур ветеринар-хIакин Гъумучатусса Камиллуйн. Буттан кумаг буллай мудан ганал чIарав икIайсса Султаннун хъинну ххуй бизлай бивкIун бур ризкьилул духтурнал пиша. ЦIуссаккуллал школа къуртал байхту, дуклан увххун ур Да­гъусттаннал шяраваллил маэшат­рал институтрал ветеринар факультетрайн. Ххирасса нину аьпалухьхьун ларгун, дакI дакъа унугу, дуклансса гъира ххув хьуна тIий ур. Ва дакIнийн бутлай ур буттал цахьва: «Ва цими гьанттар ина акъа. Ци гьунар буллай уссияв? – тIий, цIухлай ивкIсса. Цалагу «Институтравун ухлай уссияв» кусса. Бутталлив: «Шардаллил даву дан лархьхьуниякьай, ттун ина нара даймур усттарну дан лахьхьавугу гьар», — куна тIий ур. Султаннул ппу захIмат ххирасса, дайсса даврил пагьму бусса инсан ивкIун ур. «Даймур усттарну дан лахьхьи» тIисса буттал маслихIат оьрмулухун дакIний ливчIуна тIий ур.
Султан зий ивкIун ур Кочубейливгу, ЦIуссалакрал райондалул ветеринариялул участкалул заведующийнугу, ТIюхчардал совхозрал директорнугу.
1992 шинал дахьва сакин бувсса «Новострой» трестрал управляющийнал социал багьу-бизулул масъалартталсса ва кадрардалсса байсса хъиривчуну ивтун ур. Ва ур Дагъусттан Республикалул шяраваллил маэшатрал бусравсса зузала, захIматрал ветеран, лайкь хьуну ур «За доблестный труд» медальданун ва цаймигу бусравсса бахшиширттан, цIардан. Цила дакI тIайласса оьрмулул гьалмахчу Залинащал хъуни бувну, ххуйсса тарбия дуллуну дур кIиягу арснан ва кIивагу душнин.
«Даймур усттарну дан ла­хьхьи» тIисса буттал маслихIат ванал цалами оьрчIангу лахьхьин бувну бур. Гурам тIима арс зий ур юристну Госприроднадзорданий, душ Миларагу миккува хъунмур специалистну зий бур. ПатIимат тIимур душ зий бур Гьамияхь учительницану, му педагогикалул элмурдал кандидат бур.
Буттан цIасса Расул тIима арс 90-ку шиннардийва Ставропольлайн ивзун, гийх предпринимательну зий ур. Кулпатращал яхъанай ур му Александровское тIисса шяраву. 2005 шинал Расул райондалул предпринимательтурал конкурсраву ххув хьуну «Лидер малого предпринимательства» тIисса дипломран лайкь хьуну ур. Му «Каспий» тIисса СПК-лий каялувшиву дуллай ур. Расуллул ца арс ва кIива душ бур, душру Магиора ва Залина марцIну ххювардай дуклай бусса бур, хъунмур 9-мур классраву, чIивимур 5-мур классраву. Арс Шамил, мусил медальданущал школагу къуртал бувну, дук­лан увххун ур Москавуллал паччахIлугърал стоматологиялул университетравун.
Султан дакIнийн бутлай ур: «На арснал оьрчI школалийн тIайла уккан Ставропольлайн лавгссияв ацIра шинал хьхьичI. Шамиллухь увкуссия: «Цалчинмур классрая тIайла хьуну нагу школа марцIну ххювардай къуртал бувссар, инагу хIарачат бува, вил бутталгу хIарачат бувссар». Шамил школа къуртал буллали­сса гьантрайгу лавгра на Ставропольлайн. Ттун хъуннасса ххаришиву дия ттула арснал оьрчI нава бувсса маслихIат дакIнийну дуклай ивкIшиврия».
Шамил Султанов марцIну ххювардай дуклакаврищал спорт­рахунгу агьсса ур. Мунан ххирар лачIун уклан, ххирар футбол, шахматирттай уклан.
«Ттун чIявуну дакIнийн багьайва ттаттал маслихIатру. ОьрчIаву хъунама ттатта ухьукун, тай бигьа бакъа шиннардий ттаттал хъачIунттайн дагьну дур мюрщиминнахасса аякьалул гьивугу. Нину-ппугу ччяни ливтIуну, ми кIия уссу, кIива ссу ливчIун бур ятинталну. Миннаву хъунама ттатта ухьувкун, мунан ичIаллилссагу, минналссагу буллан багьну бур. Студент хьуну мукьахгу, ттатта колхозраву зий ивкIун ур, къурув захIмат буллалисса зузалтран хIачIансса щин ницай аьравалттий диян дуллай. Институтраву дуклакиний Къазахъисттаннайн кавс-лухччиния бакIлахъру датIин кумаг бангу лавгун ур. Ттаттал бувсса дакIнийхтунусса захIматран хIукуматрал лайкьсса кьимат бивщуну бур. Ттунгу гьармуниву ттатта эбратранссар», — тIий ур Шамил.
Султан куна, ппухълуннал маслихIатрайн дакI тIайлану къуццу тIий ур мунал арснал арс Шамилгу.
Вайннал агьулданий чIяву баннав укун ххаллилсса инсантал!