КIулшивурттал ххуллийнсса цалчинсса кIюрх

Гьашину Лакрал райондалий школалийн лавгунни 1200-нничIан бивсса оьрчIру. Цалчинмур классравун лавгунни 120 дуклаки оьрчI.

Зулайхат Тахакьаева
Сентябрь зурул цалчинсса кьини школалий яла агьамми инсантал бур дахьва байбихьулул классравун наними ва хъунмур къулагъасгу, гьай-гьай, миннах дур. Гъумучиял детсад­раву аьдатравун багьну бур цалчинмур классравун нанисса оьрчIру хьхьичI цалла дайдихьулул тарбия ларсъсса идаралийн бувкIун, цахава аякьалий бивкIсса зузалтрахь барчаллагьгу увкуну, гичча тарбиячитурал школалийн биян байсса. Цаннияр ца яргсса тIутIал кацIурдищал багу-балгусса оьрчIах буруган, миннан тIайлабацIу чIа учин бувкIун бия чIявусса инсанталгу.
Дур Лакрал райондалий цIакь хьуну ца цамургу хъинсса аьдат — администрациялул зузалт лагайссар гьарца шяраваллавусса школарттайн дуклаки оьрчIру барча бан.
КIулшивурттал кьини Гъумучиял школалул ва лицейрал учительталгу, дуклаки оьрчIругу барча бан бувкIун бия «Лак­рал район» МР-данул бакIчи Юсуп МахIаммадов, Лакрал райондалул администрациялул бакIчи Абакар Къюннуев, ДР-лул имуществалул ва аьрщарал аралул министр Марат Илиясов, КIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи Явсупи ХIамзаев ва райондалул цаймигу идарар­ттал каялувчитал.
Аьдатравун багьсса куццуй, сентябрьданул цалчин­сса кIюрх кIулшивурттавунсса ххуллуну хъанахъисса мюрщулт шадлугърал линейкалийн буккан бувуна цалва хъуними уссурваврал ва ссурваврал, яни 11- мур классрал дуклаки оьрчIал карду дургьуну.
Дуклаки оьрчIан тIайла­бацIусса шин чIа тIутIисса цалва ихтилатраву «Лакрал район» МР-данул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул хъунмур чIурчIав дуруна ЕГЭ-рдай ва школалул формалий.
Райондалул агьали социальныйну дузал баврил центрданул хъунама Шяпи Щурпаевлул арцуйнусса бахшишру дуллуна кулпатрал кьинилун хас бувсса сочинениярттал конкурсрай хьхьичIунсса кIантту бувгьусса Гъумучиял школалул дуклаки оьрчIан: Макьаева Умаматлун, Кьурбанов ХIасан-ХIусайннун, Абакарова Камилан. Бувсуна гьашинусса дуккаврил шинаву баян бувну бушиву Бугьараминнал кьинилун хасъсса конкурс.
Учительталгу, дуклаки оьрчIругу барча буллалисса ихтилатру бувуна ДР-лул имуществалул министр Марат Илиясовлул, КIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи Явсупи ХIамзаевлул.
Ва шин Расул ХIамзатовлул шинну баян бувну духьувкун, Гъумучиял школалийгу, лицейравугу дуклаки оьрчIру му шаэр­нал назмурду ккалай бия.
Цалчинмур классравун наниминналгу ххари бувна циняв­ппа -школалухасса ва учительтурахасса назмурду пасихIну ккалай, байбихьулул кIулшивурттал ххуйсса гьану бушиву ккаккан бувна.