КIулшиврул кьинилул байран Вихьуллал школалий

lok_27Сентябрьданул 2-ннийн дагьсса КIулшиврул кьинилул байран Вихьуллал школалий, сир-сир тIий лачIлачIисса гъарал багьана хьуну, духIиннарай хьунадакьин къархьуна. Мунийн бувну, дуклаки оьрчIал, учительтурал, нитти-буттахъал батIаву хьуна школданул вив. Ва кьини оьрчIру байрандалущал барча буван шиккун бувкIун бия Дагъусттаннал культуралул министр Зарема Буттаева, Ккуллал райондалул МО-рал хъунама Сяид Сулайманов, ванал хъиривма СалихI Сагидов, Ккуллал райондалул КIулшиву дулаврил управлениялул хъунама Шамил АхIмадов, Ккуллал райондалул администрациялул Экономикалул комитетрал хъунама МахIаммад Оьмаров, Вихьуллал шяраваллил хъунама МахIаммад ХIусайнов ва цаймигу хIурмат лавайсса хъамал.lok_25

ХIажимурад ХIусайнов
КIулшиврул кьинилун хас дурсса батIаву дайдихьлахьишиву баян бувуна Вихьуллал школалул директорнал хъиривма МахIаммад-ТIагьир ХIасановлул. Ванал махъ буллуна школалул директор Аьлил МахIаммадовлухьхьун. Аьлил Оьмариевичлул кIицI бувуна гьашину школалий дуклакисса оьрчIал сияхI душиву 150-ннивун дирсса. Шяраву давурттив да­къашиврийн бувну, жагьилсса кулпатру шагьрурдайнмай най бушиву багьана хъанай, бувагу шанма оьрчI бакъа бакъасса бия цалчинмур классравун бувкIсса. Ванал кIицI бувуна Вихьуллал школалия бувкшиву хьхьичIун ливчусса личIи-личIисса касмурдал пишакартал, политиктал, спортсментал, чичулт, шаэртал, журналистътал ва, бюхъу ххисса, шяраваллил хозяйствардаву зузисса пишакартал. Хъирив Аьлил Оьмариевичлул ларгсса шинал кIулшивруву ххуйсса ккаккияртту ккаккан дурсса дуклаки оьрчIан грамотартту дуллуна. Яла ванал махъ буллуна, буниялагу, 1917-ку шинал революция хьуния махъ Вихьуллал шяравун цалчин увкIсса, Дагъусттаннал культуралул министр Зарема Буттаевахьхьун. Ванил оьрчIру дуккаврил шинащал барча баврищал, школалун бахшиш бувуна чIиви-кьивисса лу­ттирдал библиотекагу. Библиотекалуву бия Расул ХIамзатовлул, Дагъусттаннал цайми чичултрал луттирду, культуралун хас бувсса личIи-личIисса буклетру. Ду­ккаврил шинащал оьрчIру барча буллай, Ккуллал райондалул администрациялул чулуха школалун телевизор ласун 15 азарда къуруш дуллуна СалихI Сагидовлул. Барча бувуна дуклаки оьрчIру байрандалущал мукунма Сяид Сулаймановлул, Шамил АхIмадовлул, МахIаммад ХIусайновлул, школалул учитель, Аьлил Оьмариевичлул увкусса кьяйдалий, аксакал МутIаллиев МутIаллил. Такну, Сяид ХIасниевичлул кIицI бувуна Вихьуллал шяраву цIуну буллалисса школа, аьркинссаксса арцу итакъадакьлакьаврийн бувну, лахъи лагарчагу, ялунчIинсса 2014-ку шинал 80 миллион школа буллансса давурттан ишла буван итабакьинтIишиву. Ванал мукунма: «Утти кунма бакъа, гъараллу, марххалтту бусса чIумал хьунтIиссар жущава, гьартасса спортзалдануву жулла байранну хьунадакьлан», — тIисса махъру кIицI бувуна. Вихьуллал шяраваллил хъунама МахIаммад ХIусайновлул Да­гъусттаннал культуралул министр Зарема Ажуевнахь: «55 шинал хьхьичIва бувсса шяраваллил клуб, вай шиннардил мутталий цалвагу капитальнайну бакьин къабувшиврийн бувну, хъинну чарагьатну, лекьан бюхъайсса даражалий бур. Бакьин буван бурив, цIусса буван бурив, кьаландалул мицIлийн ласи», — куну, тавакъю бувуна. Мукунма ванал кIицI бувуна: «Вихьуллал шяраву буссар оьрчIал искусствалул школа. Ва школа бивхьуну буссар, Вихьуллал дянивмур даражалул школалул буллусса, ца хъунбакъасса къатлуву. Ванингу цинналусса къатри дурив, цIусса школа бувну махъ, бухмур школалул къатрал ца чул бакьин бувну, вайннахьхьун булун бурив, уттива пикри буван багьлай бур. Вихьуллал шяравалу, буттахъал культурагу ядурну, цIусса дахханашивурттащал муданмагу фестиваллай гьуртту шайссар, байраннай, хъамаллурал хьхьичIун буккайссар чIинчIурдаву, бакIбахIурдаву. Улу, жул къавтIалт Москавуллал Кремлилувусса съездру дувай залдануву концертрайгума гьуртту хьуссар. Ца кьинилул хьхьичI Ккуллал райондалийн Дагъусттаннал Президентнал къуллугъ чIумуйну биттур буллалисса Рамазан АьбдуллатIипов увкIсса чIумалгу, ганал хьхьичIун кIарттул ччатI ва нис ларсун жул Вихьуллал лаххиярттавусса клуб­рал зузалт бувкссар. Мунияту, вай жул шяравусса, культуралуха зузисса пишакартурахгу бурувгун, вайннал чIарав бавцIуну ччива», — тIисса тавакъю бувуна. Хъирив хъамал, суаллахьхьун жавабругу дуллуну, кьатIув бувккун дакIния къалагаврин суратру рирщуна.