Дуккаврил шин зун тIайлабацIусса хьуннав!

togo_11Гъинттул чIумал, ганиннин пахъ дагьну дикIайсса, кIичIиртту ва эяллу мечIавун ва алхъравун ххярхсса лакрал мюрщи щархъурду тяхъа дурккун, тиха-шиха нитти-буттахъащал бувкIсса оьрчIал чIурдал, аьлагъужалул ва тIуркIурдал чантI учин дурсса кунна рухI дучIай. КIани-кIанттурдайх занай, неххавун бучIлай, цачIу ташвиш бувксса, цаннащал ца дус хьусса оьрчIру дуккаврил чIун гъан хьувкун къачча-къаччайнува цанная ца личIигу шай. Дайдишай дарсирдайнсса хIадуршинна.

Залму АьбдурахIманова
Лакрал райондалийсса чIири лирчIсса ттул буттал шярава Ппаласмату Уриннал урчIра шинал школалийн занай ур кIия оьрчI – уссурвал Даниял ва Жабраил Гъазиевхъул. Уриннал школалий лагма мюрщи щархъавасса оьрчIру бацIансса интернат тIитIиннин Мукьархъиял ратIувсса оьрчIру байбихьулул школарттая махъ лагайссия чIаххуврайсса Гъуниннал райондалийсса Щангъиял школалийн. Урув интернат зун бивкIния махъ вай щархъал оьрчIан цукссагу дигьалагру хьуну дур.
Уссурваврава хъуна-хъунама Даниял гьашину 9-мур классравун лавгунни. Ванал бусаврийну, дарсирдава ванан ххирамур физкультуралул дарс дур. Данияллул хиял бур гьашину 9 классгу къуртал бувну, ялунчIил МахIачкъалалив политехнический колледжравун дуклан уххансса. Данияллул уссу Жабраил тIурча 6-мур классравун лавгун ур. Школалий цумурцагу байрандалийн хIадур хъанахъисса шадлугъирттаву Жабраиллулгу дайсса дур хъуннасса гьурттушинна. Дарсирдава Жабраиллун чичрулулми дарсру ххирасса дур.
«Жабраил, хъуна хьувкун цу хьунна?» — куну цIувххукун, ванал, пишгу куну, учай: «Ппаласмату чункIуй къагьаншиврул шофер хьунна», — куну.
ТIайлабацIу баннав зун, Даниял ва Жабраил, ва дуккаврил шиналгу, гихунмай оьрмулувугу!