Школа ччаннай бацIан бувми

ШавкIул лакрал тарихрал лажиндарай ца агьамсса, лак ябан буккан бувсса, хIурнилул кIану бугьлагьимину чIалай бур. ШавкIул Гъумучиял мяйлчинмур жяматну ккалли байсса бивкIун бур. Лакрал цIанихсса арсвавраву чансса бакъар ШавкIратусса. Бюхттулсса даражалул цIарду ласаврил шавкIуллал арсваврал, цалва бюхъулущал архIал барчаллагь учин багьлай бур ШавкIуллал школалухьгу. ШавкIул школалул юбилейращал барча буллай, учин ччай ура гьарикас буржлувссар школалун куну.

ХьхьичIмахъ
ХьхьичIара гъай-гъай тIий ялапар хъанахъисса, щаллу-ккурккисса шяраваллая, ттининнин царай яхьуну дур, царайгу аьрш-курш дакъа духларгун дур. Гъумучату арх дакъасса ХьурукIуллал ва ШавкIуллал шяраваллах бургарча, кIирагу пишакартурал-цавай мусил усттартурал, цавайгу уссал «профессортурал» шяраваллурду дур. 1930 шинал ХьурукIрав ивкIун ур 1409 инсан, ШавкIрав – 340. Дуниял даххана хъанай, пишачи ялапаршиндарал хъирив уклай, шяраваллурду кIачIа дурккунни. ХIакьину ШавкIрав школа бушиву, шавкIуллал агьлу бушиву – му ххаралунсса, тир­ххандалунсса иш хъанай бур.
ШавкIуллал школалия кIийлва чивчунни «Илчи» кказитрал зузала Зулайхат Тахакьаевал. Мунил бувсса захIматран, дурсса даврих барчаллагь тIий, мунищала архIал, мунил чивчумунин бувну, ва цайми чичрурдах урувгун, чIалай бур школалул бакIрайсса тарихрая ва ХIадис ХIажиевлул оьрмулия балжийсса кIулшиву школалул зузалтрачIа ва цайминначIа дакъашиву. Школалул тарих бикIу, цумурцагу тарихрал лажин дикIан аьркинссар балжийсса. Мунияту ми лях лавгсса кIанттурду аьч бан ччай бур. Балжийсса биография хьуншиврул на гьанулун лавсун ишла дав «Ххяхха баргъ» кказитрай 1988 шинал рирщусса Кьурбанов Константиннул «ХIадис ХIажиев» тIисса ва МахIаммад Буттаевлул «Династия Гаджиевых» тIисса макьалартту. «Возрождение» журналданийсса К. Кьурбановлул хIадур дурну рирщусса макьалалуву бур ХIадислул чивчусса автобиографиялул касакирттал лях рирщуну М. Тумалаевлул Совминдалийн дуллусса справкалул касакругу, га автобиография гьарта-гьарзану бувчIин буллалисса кунма. М. Тумалаевгу хъанай ур Минатуллагь Тумалаев 1967 шинал Лакрал райисполкомрал председательнал заместитель.
Му бакъасса, ШавкIуллал хъинну чIявусса цIанихсса арсру бур, гайннаяту, гьарцаннаяту къаучирчагу, щаллусса лу чичин бюхъанссар. Ттула оьрмулул ххуллийгу чIявусса шавкIул хьунабавкьуссар: Тумалаевхъул, Шовкринскийхъул, Будайчиевхъул, Зайдиевхъул ва цайми-цаймигу. Цинявппа дакI ххари дансса, кIулшиврул пагьму бусса, инсаншиву, къирият дусса бакъа къаккавкссар. Ттущава чансса бунугу бусан бюхъайсса, ттунма асар биян бувсса Гъазиев Пашанаяту ва Аьлишаев Мухтардуя бусан ччай бур ва макьалалувугу.
Ттигъанну Мухтар Аьлишаевлул юбилей хьунни, мунаяту­сса телепередачагу дунни. Мукун бухьурчагу, мунаяту бусанмур ттигу чIявусса буссар. На бувсмургу буккултран бюхъай къабавну бикIан.
Паша МахIаммадовичлул оьрмулияту ттун хъинну чансса бакъа къакIулли. ШавкIуллал ва Гъумучиял школардал юбилейрдацIун бавхIуну, кIулманал, маччаминнал мунаяту гьарта-гьарзану чичаву ччива. Цанчирча му ия 40-50 шиннардий дуклаки оьрчIан эбратрансса учитель, мунияту чIявусса «Илчи» кказит буккултран му хъинну дакIнийссар.

ШавкIуллал школалул дайдихьу

ШавкIуллал школалул тарих лакрал школардацIун бавхIусса бур. Гъази-Гъумучиял округрай 1911-1913 шиннардий тIивтIуну бивкIун бур арулва школа ца-ца классирттайсса. Мигу: ЧIяйннал- 55 оьрчIащал; ГьунчIукьатIрал -70 оьрчIащал; ШавкIуллал — 30; Ккуллал – 29; Ккурккуллал – 12; ХьурукIуннал – 5 дуклаки оьрчIащал. ЧIявуми школардугу зий бивкIун бур лаялий бувгьусса къатраву.
ШавкIуллал школалул цалчинсса учительну, заведующийну хъанай ур ХIадис ХIажиев. Мугу кIул хъанай бур ганал цала чивчусса биографиялува.
1908 шинал Порт Петровскалийсса училищагу къуртал бувну, педагогшиврул курсругу бувккуну, айивхьуссар зий учительнал даврий Лув-Жунгутайлив, Гъумук, ЧIяв. 1913 шинал ШавкIрав школа тIивтIукун, ХIадис увкIссар буттал шяравун. Му школалийгу зий ивкIссар 1917 шинайн ияннин, февральданийсса революция хьуннин. Бусаврийн бувну, му школа зий бухьунссия Эфендиев Зайдил къатраву.
Революция хьуну махъ Совет хIукумат цIакь шайхтура, кIулшиву дулаву, магьирлугъ гьаз даврилсса буллай байбивхьуссар. 1922 шиная байбивхьуну Лаккуй (Ккуллал районгу хIалану) 13 школа зузи бувссар. Ххишалагу бансса учительтал биял къахъанай бивкIссар. 1922-23 дуккаврил шинал, цал заведующий ОНО-рай, яла исполкомрал председательну зий ивкIсса ХIадис ХIажиевлул тIайла увкссар жагьилсса учитель, ХIайдаев Аьвдулкьадир ШавкIрав школа тIитIин ва ганил хъунаману зун. Мугу кIул хъанай бур яхьусса справкалийну ва Аьвдулкьадирдул цалла чирчусса «ДакIнийн бутаврийну» ва «Ххяхха баргъ» кказитирттай рирщусса макьаларттайну.
Аьвдулкьадир зий ивкIссар 1925 шин хьуннин, школагу бивкIссар Гадаев Исмяиллул къатраву. Щийн тапшур був­ссарив чивчуну бакъар.
50-60 шиннардий ШавкIуллал школалий дарсру дишин лагай­ссия Гъумуксса учительтал, хаснува байбихьулул классирттахь. Мукун дарс дихьлай бивкIссар Аьвдулкьадирдул душ Гьумаюнгу. Мугу ликкайссия аьпа бан дакI аьчухсса ЗазачIа, Исмяилхъанний.

ХIадис ХIажиев

Увссар ШавкIрав 1888 шинал майрал 11-ний. (К. Кьурбановлул хIадур дурну рирщусса макьалалуву, ХIадислул цалва автобиографиялуву дур 1883 шин ккаккан дурну. Бюхъай му хатIалий дагьну дикIан). Ганал ппу Аьвдуллагь оьрмулухун Порт-Петровскалий (МахIачкъалалив) уссал усттаршиву дуллай ивкIссар. Нину шарда зий диркIссар. Буттая уссал усттаршиву лахьлахьи­сса ХIадис 1901 шинал увххун шагьрулул училищалувун, 1908 шинал му къуртал бувссар. Ссуттил педагогшиврул курсругу бувккуну, лавгссар Лув-Жунгутайннал байбихьулул училищалул заведующийну. Ца шин гиккугу дурну, кIира шинай Гъази-Гъумуксса кIира шинал училищалуву учительну зий ивкIун, тIайла увкссар ЧIяйннал байбихьулул школалул хъунаману. Ца шинава увкIссар ШавкIрав дахьва тIивтIусса байбихьулул школалул хъунаману. Микку зий ивкIссар 1917 шинал февральданийсса революция хьуннин. Дарчуссар ччанар­ккусса чIунну.
ПаччахI укьан увну ца-кIива гьантлува округрайн увкIссар Саэд Габиев. Аьркинну бивкIссар контрреволюционный гужирдайн къарши буккансса, революциялул чул бувгьусса инсантал. Гай захIматсса гьантрай мукунсса инсантал лявкъуссар ШавкIуллал захIматчитураву. Миннал бакIчиталну бивкIссар ХIадис ХIажиев ва ХIажи Тумалаев.
Муния махъ зий ивкIссар халкьуннал милицанаву, революциялул властьрал агитатор-сакиншинначину Гъази-Гъумучиял округрал щархъаву, Уллубий Буйнакский каялувчи­сса студентътурал – учительтурал агитбюрорал членну.
ЦIакьсса дахIаву диркIссар ХIадислул У. Буйнакскийщал, М. Дахадаевлущал, Ж. Коркмасовлущал, С. Габиевлущал, Гь. Саэдовлущал, С-С. Казбековлущал. 1917 шинал С. Габиевлущал архIал му ивкIссар Гъази-Гъумучиял округрай халкьуннал милиция сакин буллай, «Милли комитетрал» ва кIанттул буржуазиянал давуртту ашкара дуллай. 1918 шинал майрай ивкIссар Гъази-Гъумучиял ревком сакин буллалиминнавух комитет­рал буржлувсса секретарьну хъуннасса давугу дуллай. 1919 шинал округрай ивкIссар Мюхчаншиврул Советрал членну. Гь. Саэдовлущал сакин дурссар партизантурал кьюкьа деникинцынащал талан. Мура шинал Дагъусттаннал Мюхчаншиврул Советрал чулуха ивтссар Кюриннал округрал чрезвычайный уполномоченныйну Кьасумкантлив.
Гъумучи Узун-ХIажинал бандалул ласайхту, кьюлтI хьуну, ахьтта Буйнакскалийн большевиктурачIан лавгссар. Микку ВКП(б)-лул член хьуну, Буйнакскаллал райондалий Совдепру буллай айивхьуссар. Станция Чириюрт буручлачисса штабрал председательну ивкIссар, гьуртту хьуссар Костек, Казиюрт (Хасавюртуллал район) шяраваллачIасса талатавурттаву. ИвкIссар Буйнакскаллал комендантский частьрал каялувчину.
Сакин дурссар Гъази-Гъу­мучиял ятIул партизантурал кьюкьа, талай ивкIссар полковник Бичераховлул бандардащал. Дагъусттаннай Совет власть дух шайхту, зий ивкIссар кьюлтIну зунттаву. 1919 шинал Гъази-Гъумук, власть жула кIунттихьхьун ласайхту, Гь. Саэдовлущал сакин бувссар «Тархъаншиврул аьралуннал штаб», ивкIссар мунил зампредну.
Деникинцыная ливхъун Бакуйн ва Ттуплислив, тийх Бакуйннал ва Закавказьеллал ВКП(б)-лул организациярдал тапшур бувмур биттур буллай ивкIссар. Деникиннул кьюкьлул бувгьуссар ХIадислул ппу, уссур­вал, вилттили оьрчIащалсса щарсса, зерххуссар ду-дакъамур. Миннайн къаршисса бунт сакин дуллай, кьюлтIну каялувшиву дуллалиминнавух ивкIссар. Гъумукун кьюкьлущал Казимбей учIайхту, партизантураву ва агьалинаву ВКП(б)-лул ячейкартту сакин дуллай унува, увгьуну танмихIрахун агьссар.
1919 шинал Кьасумкантлив Кюриннал округрал чрезвычайный комиссарну гьан увну, тикку увгьуну, фронтрая ялун дирсса Б. Фадеевлул кьюкьлул ххассал увссар.
1920 шинал ХIадис ХIа­жиевлул хъуннасса даву дурссар ХIуццинскийл бандардащал талансса партизантурал кьюкьри сакин дуллай, цувагу ивкIссар партизантурал кьюкьрай каялувшиву дуллай.
Дагъусттан деникинцыная мурахас байхту, 1920 шинал апрельданий ивкIссар Кюриннал округрал ВКП(б)-лул предревкомну ва предокркомну. Июньдалий тIайла увкссар Гъази-Гъумучиял округрайн мискинтурайх янна дачIай комиссиялул председательну, предокркомну, запредревкомну ва виваллил иширттал управлениялул каялувчинал хъиривчуну.
Имам ХIуццинский бандардал, Ккучриннал Ибрагьим-ХIажи ва Вайоханнал щайхтурал бунт дайхту, ятIул партизантурал кьюкьа сакин дурну, муний бакIчину талай ивкIссар.
1921-1925 шиннардий ивкIссар Гъази-Гъумучиял округрал исполкомрал председательну.
Дагъусттаннайн Сталин увкIсса чIумал, зунттава учIан увну ур фронтрайсса тагьардания бусан. Лайкь хьуну ур ЯтIул Ттугълил ордендалун.
1921 шинал майрая гихунай ивкIссар Казокрревкомну, Окркомрал секретарьнал хъунаману, ОНО-рай каялувшиву дуллай, Советру байхту окрисполкомрал ДагъЦИК-рал членну ва Президиумрал членну, окркомрал жаваб дулайсса секретарьнал хъиривчуну, ВКП(б)-лул ЦК-лул членшиврийнсса кандидатну ва членну, Наркомсобесну, ДИКО-лул хъунаману, Дагъкустпромсоюзрал правлениялул хъунаману, Дагсельхозбанкрал предревизкомну. Гихунай — ДАССР-данул НКП-лул Главпрофобралул инспекторну, хъунаману, НДА-лул хъиривчуну. Бувккуссар марксизм-ленинизмалул курсру Москавлив; ВНИИЯД-рал директорну, УНХУ-лул каялувчинал хъиривчуну, Госстрахрал управлениялул каялувчину ДКВКП(б)-лучIасса активрал ва СельхозотделданучIасса колхозирттал курсирдал директорну. 1937 шинал майрая – угьаннин (1937 ш. 7 июль) ДК ВКП(б)-лул Печатьрал отделданул таржумачитурал бюрорал лакку мазрал таржумачину.
ХIадис ХIажиев революция хьуннингу чIявучин кIулну ивкIссар аьлимчуну, шаэрну ва таржумачину. Ванал таржума дурну дур А.С. Пушкиннул, М.Ю. Лермонтовлул ва цаймигу шаэртурал чичрурду. 1936 шинал бувкссар ванал балайрдал, шеърирдал лу «ЯтIул ттугъ» тIисса. Ванал хьхьичIра-хьхьичI таржума дурну диркIссар лакку мазрайн «Интернационал», чирчуссар Дагъусттаннал тарихраясса элмийсса давуртту, дуклаки оьрчIансса луттирду.
1941 шинал зий ивкIссар республикалул лекциярттал бюрорал инспекторну, гьайкаллу дуруччайсса инспекторну. Гихунай-НКСО-лул инспекторну, Наркомпросрал гьайкаллу дуруччай инспекторну, янна дуруххай комбинатрал шаппа зузиминнал цехрал хъунаману, Талги курортрал цIу лещан дай къаралданул инспекторну ва уссал усттарну, ДАССР-данул Наркомместпромрал диспетчерну.
Январьданий 1950 шинал ХIадис дунияллия лавгссар. Ванал щалва оьрму инсантураха зий, дуниял ххуй дансса умудрай лавгун бур. Ванаяту бивзмигу ванаха лавхьхьусса бувккунни.
ХIадис ХIажиевлул цIа лак­рал хьхьичIунсса арсвавраву хьхьичIххуттай мудан личIантIиссар.

ХIайдахъал Аьвдулкьадир ШавкIрав

Аьвдулкьадир увну ур 1903 шинал. 1913 шинал дуклан увххун ур Гъази-Гъумучиял мукьра шинайсса школалийн. Га къуртал бувсса шинал хьуну дур революция. Дарчуну дур захIматсса шинну.
1921 шинал Лаккуй Совет хIукумат цIакь хьуну, халкьуннал ахIвал ххуй баврилсса, культура гьаз даврилсса буллалисса чIумал, Аьвдулкьадир 15 гьантлий ХIажимурад Аминовлул классравун практикалий занайгу ивкIун, дарс дихьлай айивхьуну ур. 1922 шинал Аьвдулкьадир гьан увну ур Щурагьун учительтурал курсирдайн. Мукьва зуруйсса курсру бувккуну, 1-2 классирттахь дарс дишинсса ихтиярданул чагъар лавсун бур.
Аьвдулкьадирдул цала ШавкIравсса зузаврия укун чичлай ур.
«1923 шинал Исполкомрал председательнал ХIадис ХIажиевлул тIайла увккунав школа тIигу-тIивтIуну ганил хъунаману. ШавкIрав школагу бувну, буккин-чичин къакIулсса 8-12 шинавусса оьрмулул оьрчIаяту 1-мур класс (группа) бувну, аьраб хIарпру кIулминная, 9-15 шинавусса оьрчIая 2-мур класс сакин бувну, зун айивхьура. Школалуща бачIиннуйн бивсса оьрчIру бакъа кIункIу бан къавхьуна. ЛивчIми оьрчIру маллатурачIан занай бия.
ЧIун захIматсса дия. Школалий дарс аьраб алфавитрай, ХIажимурад Аминовлул чивчусса букварьданий рищайссия.
Советрал члентал: ХIасан Ай­гунов, ХIажи Жалаев, Ххадижат Ибрагьимова, ХIажи-Муси бавтIун, гайннахь бусав ХIажитIу ХIажинаща кьурандалийсса оьрчIру школалийн кIункIу бансса пикри: школалий дуклакиминнан Кьуран буккин бюхъаншиврул дуклаки оьрчIангу аьш дусса аьраб чичру лахьхьин дан аьркиншиву. На ва маслихIат ОНО-рал зу­залт­ращалгу ккавкссия. КIира нюжмарданул дянив кIилчинмур группалуву дарсру къуртал хьувкун бацIан буллай, аьш дусса аьраб алфавитрай буккин лахьхьин бав Кьуран гяр-гяр тIий буккин бюхъайсса даражалийн бияннин. Советрал члентуран кIул бав оьрчIал аьш лархьхьушиву. Дуклаки оьрчIал нитти-буттал соб­раниялущал шяраваллил мажлис бавтIсса собрание дурна.
Ганий ххал бивгьуна ламу бан чартту бичаврил, клуб гьарта баврил масъалартту. Хъирив школалул цалчинмур четвертьрал дуккаврил масъала бивхьуна. ХIасан Айгуновлул дуклаки оьрчIахь собраниялул хьхьичI Кьуран буклаки бувна. ОьрчIалгу циняв махIаттал хьунну, гяр-гяр тIий бувккуна. Циняв махIаттал хьуна.
ХIасан Айгуновлул ихтилат бувна: арцугу дуллай, цIихърайнгу багьлай, цукунчIавсса элму ва мяърипат къалахьлай, оьрчIру циван занази бувну буру маллатурачIан? Зул щалва пикри Кьуран буккин лахьхьин баву дакъарив? Вана ччарча аьраб чичру аьш дакъасса, ччарча Кьуран буккин бюхъайсса даражалийн оьрчIру биян буллай школалий. Миннащала архIал хIисав дан лахьлай, тIабиаьтрахасса ва аькьлулун мюнпатсса элмурду лахьлай.
Шанма гьантлул дянив маллатурачIасса чIявуми оьрчIру бувкIун, школалий цIусса классру тIитIин багьлай бур.
Хъиривми шиннардий цIусса школалул къатри дансса масъала гьаз бувну, гай дансса арцу тIалав дуллай, савдажартурайн, ахIвал буминначIан чагъарду чичлай, школа бансса арцу датIлай айивхьура».
Аьвдулкьадирдул дурмур ва дуллалимур чIалай, ШавкIуллал агьулданун ва хъинну ххира хьуну ур. Цувагу ялапар хъанай ивкIун ур цала хъамаллурачIа Баши­хъанний. Башихъул учайва Гадаев Исмяилхъайн, яни школалийра Исмяиллущал рирщусса сурат яхьуну дур. ШавкIравсса хъатIай, мажлисирттай, бивкIу-буккулий, Аьвдулкьадир жагьилсса унугу, хъунмасса хIурматрай, бусраврай кьамул айсса ивкIун ур.
Аьбиди ХIайдаев
Паша Гъазиев

Буттал КIанттул цIанийсса Хъун дяъвилул ветеран, насихIатчи, школалул даву сакин даврил, кIулшиву дулаврил усттар Паша МахIаммадлул арс Гъазиев увссар ШавкIрав, уссал усттарнал кулпатраву. Гъумучиял педагогический техникум къуртал бувну 1933-1935 шиннардий зий ивкIссар Лакрал райондалул шяраваллил байбихьулул школарттал хъунаману. 1940 шинал Дагъусттаннал пединститут къуртал бувну зий айивхьуну ур Ххюлуссуннал школалул директорну.
1941 шинал лавгссар дяъвилийн – талай ивкIссар пулеметчикну, ивкIссар КовпаклучIасса партизантурал кьюкьлул командирну, увкссар фронтрал яла къюкъучанттарими дуламанттавух.
1944 шинал Лаккуйн зана икIайхту, ва ивтссар Гъумучиял дянивмур даражалул школалул директорну 1951 шин хьуннин. Учин бюхъанссар ва ия та чIумал дуклакисса оьрчIан ххирасса, хIурмат лавайсса, эбратрансса учитель ва тарбиячи. Дуклаки оьрчIан, коллективран ва ххирая.
1951-1956 шиннардий Паша Гъазиев Дарбантуллал педучилищалуву тарихрал дарс дихьлай, яла жагьилминнансса хьхьувайсса школалул директорну зий ия. 1956 шинал ва ивтуна Дагъусттаннал культпросветучилищалул директорну. Шиккугу ванаща бювхъуна цала каялувчинал ва педагогнал пагьму чIалачIи бан. Пенсиялийн укканнин му къуллугъ бувгьунугу ия.
Пенсиялийгу, ШавкIуллал шяраваллил Советрай, «Ххяхха баргъ» кказитрал редакциялий, школалий захIмат бихьлай, халкьуннаха зий ия Паша. Ци дуллай чув ккаккарчагу, ванаяту инсаннан хайр биянсса, аькьлу хьунсса махъ бакъа къабаяйва.
Ци даврий, ци кIанай зий, ялапар хъанарчагу, ванал хIурмат ляличIисса, бия. Цумацаннал дакIнивунгу ххуллу ласун кIулсса Паша МахIаммадлул арснал сий агьалинаву бюхттулну дия. Гъумук ва Дарбантлив, ШавкIрав ва МахIачкъалалив ванал къатлул нузру тIиртIунна дикIайва. ТIивтIусса ненттабакIращал, марцIсса дакIнищал ххарину кьамул байва хъамалгу.
Паша Гъазиев лайкь хьуну ур чIярусса захIматрал бахшиширттан, дяъвилул орденнан ва медаллан. Буттал КIанттул цIанийсса Хъун дяъвилул партизаннал цIанин лайкь хьусса чансса лакрал арсваврава ца Паша Гъазиевгури.

Мухтар Аьлишаев

Аьлишахъал Мухтар ХIусайннул арснан ттигъанну бартларгунни 80 шин. Ва ур Аьрасатнавугу, цайми хIукуматирттайгу цIадурксса аьлимчу, навт буккай промышленностьрал даврил хьхьичIунсса зузала, бюхттулсса даражалул лаваймур школалул педагог, элмурдал даврил цIанихсса ахттарчи.
Мухтар увну ур 1932 шинал июльданул 20-нний. Мухтардул ппу ХIусайн лагайсса ивкIун ур зун Бакуйн, Ашхабадлив, уссал усттаршиву дуллай. Нину зий диркIун дур хъуниха ва ризкьилуха ШавкIрав.
ШавкIрав 7 классгу бувккуну, Гъумуксса школагу мусил медальданущал къуртал бувссар. Школалул директор Гъазиев Пашанал насихIатрайну лавгун ур Москавливсса университетравун уххан 1949 шинал. Ванащал бивкIун бур цаймигу медаллу ларсъсса Маммаев Нураттин ва Мащилиев ХIажи. Шамагу директорнал тIайла бувккун бур ххуйсса, дакIру дацIансса ихтилатгу бувну. Мухтар увххун ур механико-математический факультетрайн. Шикку кIул хьуну ур ХIусайнаев Абачаращал, ХIажиев Владленнущал, Кьаландаров Юсуплущал ва цаймигу лакрал студентътуращал. Ттун ккаркссар Москавлив рирщусса сурат Мухтар хIаласса, ацIнияхъайсса лакрал студентътал бусса. Ми хъанай бия Гъумучиял школалун ххаралунсса студентътал, гай лащан бан бучIия лакрал элмулухун, кIулшиву дулаврихун бивчусса десантраха. Миннавух бия: Чалавиев ХIажи-Апанни, мунаяту хьуссар паччахIлугърал премиялул лауреат, заслуженный изобретатель; ХIажиев ХIажи, махъ хьусса комсомолданул лауреат, атомный реакторданул даврил хъунама; Хайдакьов Саэд, махъ АН СССР-данул зузала ва цаймигу.
Москавуллал университетгу къуртал бувну Мухтар ХIусайнович зана хьуссар махъунай.
Хъаннил пединститутравусса физикалул ва математикалул факультетрай зий айивхьуссар. Общежитиялуву кIива къатта лавсун, кулпатгу бувну, душ бувну, зий ивкIссар 1959 шинайн ияннин. Увххун аспирантуралувун Москавлив МГУ-лувун, шанна шинал мутталий кандидатгу хьуну, зун ивкIссар Татарнал республикалул шагьрулий Бугульмалий, цIуну бувсса элмурдал навтлил институтраву. Мухтар буслай ур: «Ттущал зузи бан 10 жагьилсса инсангу ия, хIарачат байссия аьркинсса даву дан. Та чIумал чIявумур навт буклай буссия Татарнаву, шинай 100 млн. тонна. Даву щириркIуну, лябуккуну най дия, тайннан на аьркиннугу, бусравнугу ияв».
Тай шиннардийгу жу хьунабавкьуру Къазан шагьрулий, тикку аспирантуралуву дуклакисса лакрал ва Дагъусттаннал оьрчIащал архIал. Мухтар бакIрайн агьайхту жу Дагъусттаннайн бивссаксса хьунав.
Тикку зий кIира шин ларгун махъ оьвтIун бивкIссар Мухтардуйн: жу вин къаттагу булунну, доцентнугу итанну, нану МахIачкъалалив, тIий. Махъунай увкIун, пединститутраву, университетраву, политехнический институтраву дарсру дихьлай, элмисса давуртту дуллай айивхьуссар.
Ттун дакIния къабуккай Мухтардущал пединститутраву зузисса чIумал , аьлтту буккан хьхьичIва ректорну зий бивкIсса ХIажиева СакинатлучIан лавгсса. Га бия пенсиялийн бувккун. Сакинат хъинну ххари хьуна жу бучIаврия, чIалай бия га ляличIийну хъинсса, аслисса оьрмулул ххуллу кIулсса инсан бушиву. Мухтардунгу цалла дунияллул ххуллий хьунаавкьума хъама къаитай, ва ур дакI марцIсса, тIайлашиву ххирасса, бюхттулсса инсаншиврул мугьру бума.
Мухтардул пагьму кIулну, Москавуллал хъунмур навтлил элмурдал кIанттулгу ванащалсса дахIаву чан къадурну, яла захIматми, яла агьамми кIанттурдайн гьан уллай, дунияллийх уккан унни. Чил хIукуматрайсса давурттив дуллай 10 шинай зий уссия Мухтар.
Мухтардул цалва аьрххирдая укун бусай: «Алжирнал хIукуматрайн лавгру жу 10 инсан 1993 шинал. Икьрал дуруна, аьпабаннав цал Шовкринский ХIусайннул. Тихун бияйхту жун гьарцаннан ца-ца коттедж буллунни, лагма чIивисса багъгу бусса. На хъин ивтун кIива диплом чичлачисса душругу бавхIунни ттуцIун. Даву оьккину най дакъая. Амма, диндалул ялув къача-къучшивуртту дайдирхьуну, гьарзадгу кьариртун махъунмай бучIан багьссар, ца шин дакъа тийхгу дан къабювхъуссар.
Зана хьуну махъ, дарс дихьлай кIира шингу дурну, ялагу Москавуллал хъунмур навтлил элмурдал институтрайхчин на гьан увссара Вьетнамнавун. ДачIи шинайсса навт буккансса проектру дан лавгун, дачIи шин 9 шинайн кIура дарссар. Ванал давриясса рязишинна ттигу дакIнийну, ттигу командировкалий ачу тIийнма бур Мухтардухь.
Мяйра шин хьунни тихагу увкIун, зий МахIачкъалаливсса геотермиялул институтраву, цуппагу ХIажиев ХIадислул арснал Аьвдуллагьлул хIарачатрайну тIивтIусса, щалва Аьрасатнаву ца бакъа бакъасса. Шивугу ванал каялувшиннарай зий бур шанма-мукьва отдел. Му бакъассагу, Мухтар ХIусайнович зий ур хъунмур университетравугу профессорну, математикалул ва информатикалул отделдануву Дагъусттаннал элмурдал центрданий хъунама элмийсса зузалану. Чан къашай дуклакисса оьрчIащалсса давурттивгу. Чансса дакъар ванал дурсса давурттив: ацIвахъул монография, луттирду, ттуршрахъул элмийсса даву. Дурмур давунияр данмур гьарзасса дур учай Мухтардул.
ВаначIа дуклай бивкIминнал ванал даврин ляличIисса кьимат бищай, хIурматгу лавайсса бикIай. Ванал итххяххаву, куртIсса пикрилул заллу ушиву гьар коллективраву най буна чIалан бикIай. Учин бюхъанссар, Мухтар ХIусайнович бюхттулсса ва аслисса шавкIрачугу, лаккучугу, дагъусттанчугу ур куну.
ШавкIуллал школалухьхьунгу хъунмасса кьуват булуннав укун бюхттулсса пагьмулул инсантал хьунсса гьану бизан.

Аьбиди ХIайдаев