ЦIаравухгу, мурчавухгу, щинавухгу ххуллу ласайми

ima_7На мудангу махIатталну икIайссияв ттула дустурай: Ххюлусматусса Арсен МахIаммадовичлуй, ЦIаликъяниятусса Кьурбан ДинмахIаммадовичлуй ва ГьунчIукьатIатусса Зиябуттин Абусупияновичлуй. Миннал бюхттулшивручIансса хъит учаврий цума-цагу мяш акъа къахьунссар. Даврил тагьар хIисавравун ласурча,Кьурбан ДинмахIаммадович — ТIивтIусса университетрал ректор, профессор, Арсен МахIаммадович мува университетрал кафедралул хъунама, Зиябуттин Абусупиянович тIурча «Дагавтодорданул» ца отделданул хъунама хъанай ур. Жяматийсса давурттугу, цавагу Ххюлусмав хъанахъисса иш — тагьаргу Арсен МахIаммадович акъа тачIавгу къалагайссар. Зиябуттин Абусупияновичлул дяъвилул ветерантуран ва цалла шяраву хьхьичIун ливчусса инсантуран хас дурну дурсса мемориалдания ихтилат буллайвагу акъара, 2011 шинал шяраваллил жяматрал кумаграйну му тIитIлатIисса кIанай нагу уссияв.

Уттимур ттул дустурал аьр­ххи бия 5642 м.хьхьирияр лахъну, Европанаву яла лахъмур зунттул бакIрайн — Эльб­русрайн. Гьашину Зиябуттин ва Арсен бавчуна Кьурбангу кьаивтун,му дукIува гьаз хьуну ия зунттул бакIрайн. Июльданул 13 — нний ми бивуна базовый лагерьданийн,4080 м.лахъшиву дусса. ЗахIматшивурттая миннал буслай,гьарцагу шаттирахун дия тIар: 80 кг.дусса кьай,мурчавухсса ххуллу, микIлачIрулуву лажин-ка шюшлай,чяй хIачIан дунугу щин дан марххала бассан буллай — амма ми гьарзат хьхьичI къадацIай дакIниву бюхттулшиврийн гьаз хьунсса гьавас буни.
Июльданул 16 — нний хьхьунил ссят кIинний 4700 м.лахъшиврий, Пастухова тIисса ххяллучIан бавтIуна щалва группа:Арсен ва Зиябуттин бакъассагу, бия Самаралия бувкIсса кулпат — Галина ва Валера,яла кIива душ цаймигу — Ольга Москавлиясса ва Наташа Мурманскалия­сса. Шиккува бусан,оьрмулул жагьилсса бунугу,Ольга ва На­таша савсъсса,кьянкьану хьхьичIунмай нанисса ,ваниннин цимигу зунттул бакI лархъсса душру бия.
Нанийхра цакуну даххана хьуна гьавалул тагьар:байбивхьуна гужсса марч,ттуруллан даркьуна лагмарагу дуниял,3-4 м. манзилданий цичIар чIалай дакъая. Ва группалуву хьхьичIва Эльбрус зунттуйн лавхъссагу цучIав акъая,бургъилух нанийни гьарцагу ххуллул бакIрацI мюрщисса ттугъру бур чунмай бачинтIиссарив ккаккан буллалисса,марххала ,марч буний тIурча лагмара цичIар лякъин шайсса иш бакъар,хьхьичI лавгсса группалул шаттирдугу чIалайвагу бакъар. Ца ссятуксса ххуллу битайхту,Зиябуттин,Галина ва Володя хьхьичIунмай хьуну, вайми мадара манзилданул махъун багьуна. Лахъ хъанахъиссаксса ссихI ласунгу захIмат хъанай,5300 м.кIиннай дия тик диркIун дарцIусса лахъазан. Микку аьвкьирчан, ивкIуссаннун ккалли ан бучIия инсан. Мунияту, мугъаятну ххуллу кка­ккан буллалисса вышкалучIан биявай,хъирив нанима ияннин аглан шавай, бачин багьлай бия.
Лахъазандарал хъирив байбивхьуна дуниял дарщуний бакъа, укунмагу лахъан захIматсса бакIлавайсса ххуллу. Амма жун ци — бухьурчагу бачин багьлай бия хьхьичIунмай. Жул группа кIибивщуна,Зиябуттинхъул хьхьичIунмай хьуну, жу махъун багьунав. 5440 м. лахъшиврийн бияйхту,зунттул бакIрайн биян личIлай дия дурагу 200 м. Вай хьхьичIун ливчусса шамагу (Зиябуттин,Володя ва Галина) мадарасса хIаллай ялугьлайгу бивкIун,жу хъирив къалаллан бикIайхту,ххуллу бяйкьуну бухьунссар тIий,цуксса цанма захIматнугу,къаччинугу зана хьуну бия махъунмай.
Ттуршра метраксса манзил битайхту,вай махIаттал хьуна хъирив нанисса цала дустал ххал хьуну. Ххарилгу литIавай,пикри бувна хьхьичIунмай бачин ряхагу архIал. Зунттаву хьуминнан бакъа къакIулхьунссар, цIуницIа бакIлавайсса ххуллу битлан цуксса захIматссарив, амма жу 5440 м. цукун-дунугу ритарду.
Лавай хъанахъиссаксса марч ва марххала хъиннува ягин хъанан бивкIуна, рахIму бакъа кьатI бан най чIалай бия. Зунчар­дил бакIурду,микIирал кьа­кьарду,ттуруллал дургьусса дарарду, шаттирду ласлан хъиннува захIмат хъанан бивкIуна. Цукун -бунугу бивунну 5530 м. — бакIрайн лахъан личIлай дия дурарагу 110 м.. Муна микку, лавайсса ххуллу лякъин къабюхълай жу азурдану ливчIунав. Пикри барду,цуксса жунма къаччинугу махъунмай зана бикIан.
Зана хьуру махъунмай, ца 50 м. ритайхту,чIалан диркIунни инсантурал ххютру. Бурувгсса, бавчунни арулахъул инсанная­сса группа,гайннавухгу кIия багьайкунсса ххуллул тагьар кIулсса усттартал:ца хъамитайпа,цагу адимина. Ми бакъассагу, мин­начIа дия ххуллу ккаккан буллалисса прибордугу. Жул дустуралгу пикри бунни вайннащал зана бикIан,багьтIатI хьусса жухгу буруглай, га ца хъамитайпа тIий бия: «Ттун ряхра кьаркьала аьркинну дакъарча,зана хьияра махъунмай».
Жу махъунмай зана шайссияв, шаттирай ша бизлай бавчуру хъирив.
Бюхттулшиву!!!!!Вана лавхъун 5642 м. лахъшиврийн! Вана бюхъайсса бивкIун ччан бикIарча! Амма хъянссавагу хIал жуй бакъая,бачияра шакиллагу рищун чайсса къавхьуна. Масалдаран,Зиябуттиннул кIисри микIлавчIун, ванаща жиплува шакил рищун цалла «Айфоннарагу» личин дан къархьуну дия. Жул янна тIурча, ччаннайсса уссая тIайла хьуну микIиран даркьуну дия. Зиябуттиннул яру микIирал бавкьуну цичIар чIалай дакъая,мукунма Галиналссагу,ганил яруннан чани лавсун бия. Му бакъассагу,хъарайх бивчусса вещмушукирттаву чяй, кишмитIутIи,макьара м.ц дунура,щилчIав гайннуйн ка щуну дакъая. Миннулсса бансса чIунгу,гъирагу бакъая.
Мурадрайн бивсса жун багьлай бия хIурхIацIакул махъунмай бачин. Ххуллугу марххалттаниву ливчIун бия ,цIунилгу группа кIибивщуна. ХьхьичIа — хьхьичI лагерьданийн увккуна Зиябуттин,мунал бусласаврийн бувну,ахчуну агьну цимилагу ххуллийх аьгу — аьвкьуну,ччех ивкIун зунчардийх ялавай лавсун, ччитул ххяпри кунма кIисри кьутIин бувну, лавчIун гужрай ххассал хьуну ия, курткалул жиплува дагьну зунттуйх ялавай най уна дакъа — къатIа хьуну дия навигатор. Базалийн ияйхту, цачIарасса термосрава кIирисса чяйгу хIарчIун,микIиран даркьусса яннагу даххана дурну, увххун ур шанан икIайсса мешокравун,гивугу гъили къалаглай кIирахъул ссят хьуну дия. Ца — кIира ссятрава бувкIун бия Володя ва Галинагу. ХьхьичIва увкусса куццуй,Галинан чани лавсун бия, мунияту снегоходрайн оьвкуну,цалла думур — дакъамургу кай — кай дурну лавгун бур Терскол тIисса поселокрайн кумаграл хъирив.Ольга ва Настягу мукунма мадарагу ккавккун хъирив бувкIун бия.
Арсен тIурча ,группалущал най уна, очкив марцI бан аглан хьунсса, ливчIун ур цана цувалу.Чуннив къакIулну най ,каругу,ччаннугу микIлавчIун ,сукку хьунсса хIал бакъа, цимигу ссят ларгун дур.Ттуруллал ва марххалттанил дургьусса дунияллий цичIар цамургу къачIалай ,Арсен къазразанну ливчIун ур. Махъва — махъгу ци карамат хьуссияв ххуллийн бакIрайн агьну ур,цукун-унугу лагерьданучIан ивну ия.
Махъ кIул хьуна цаймигу махIатталсса ишру. Зиябуттин лагерьданийн ияйхту ,муначIан гъан хьуну ца адиминал кунни тIар: «Зу циван лавгру малагару куну бунува зунттуйн, ва балаллувух къабучIиссар куну баян бувнугу бунува», куну. Зиябуттиннулгу куну бур: «Жун щилчIав цичIав баянгу къабунни,кIий тIурча бикIайкунсса дужжагьгу бия», куну. Ганалгу куна тIар: «Ттун кIулли, дужжагь кIиялличIа цири» — куну.
Му кьини ми кIива группа личIаннин вайми циняв махъунмай зана хьуну бия, миннавагу ца акъа хьуну,цагу ивкIусса хавар бия.
Му кьини Эльбрус зунттуй бикIайкунсса ураган бивкIун бия,муния бусангу аьркинссия МЧС — рал зузалтрал. Циванъяв туристуран баян къабувна ливчIун бия,цанчирча ца Аьрасатнава ба­къасса ,щаллагу дунияллиясса инсантал буссар тикку.
Ци — бухьурчагу,жула зун­тталчувтал бюхттулсса зунттул бакIрайнгу бивну, мурчавухгу, цIаравухгу, щинавухгу ххуллу лавсун тIун бикIайхха,пахрулунну махъунмай занагу бивкIунни.
ЦIуллушиву дулуннав зухьхьун мунияр ларайссагу бюхттулшивур­тту ласлан!
С.Мусаев