Хъинбала бан бюхълай личIаннав

ostto_19Инсаннал оьрмулуву агьам­сса кIану бугьай школалул. Школалийсса дустурацIун, цалчинсса учительнацIун бавхIусса чаннасса асарду мудангу жула дакIурдиву яшай.

А. Аьбдуллаев
ШавкIуллал шяравасса Тумалаев Хизрил ва Гугьаршал оьрмугу школалий дарсру дихьлай, дуклаки оьрчIахь насихIат буслай лавгун бур. Хизри цал Гъумучиял интернатрал заведующийну, яла Гьущиннал школалул директорну зий ивкIун ур. Цила ласнан, Хизрин, ШавкIуллал колхозрал председательну зун багьайхту, Гугьаршал Гьущиннал директорнал хъар цийнна ларсун дур, махъсса шиннардий тIурча, мюрщими классирттахь дарс дишайсса учительницану зий бивкIун бур.
Инсан ца пагьмулул итххявхсса ухьурча, цайми-цайми давурттавугу махъун къаагьайссар тIун бикIай. Жяматийсса иширттавугу Тумалаев Хизри хьхьичIа-хьхьичI хIала-гьуртту шайсса ур. Вай махъсса шиннардий жула оьрмулуву дахханашивуртту хьунни. Диндалийн кIура баллай, чIявусса мизитру МахIачкъалаливгу, районнайсса шяраваллавугу бунни. ШавкIуллал шяравусса мизитрал дайдихьу, тIурча, Хизрил дурну дур. Инсантуран хайрссагу, бусравссагу даву дуллалийни,чIарав бацIансса уртакьталгу чан бакъассар, хъунмасса кумаг бувну бур ХIажиев ХIажи НурмахIаммадлул арснал. Мизит бакъассагу, Хизрил каялувшиврулу бувну бур мадраса, мугу щайх ХIусайн-хIажинал аманатрайн бувну, Владимирдул кумаграйну (Владимир цувагу ХIусайн-хIажинал арснал арс хъанахъиссар).
Тумалаев Хизрил ва Гугьаршал бур ряхва оьрчI: шама арс ва шанма душ. Вайннал оьрчIру тарбия бувну бур, цивппа кунма, захIмат ххирану, хъирив нанимур никирангу эбратну.
Цалва оьрмулуву адаминал чара бакъа шанма бурж биттур бан аьркинссар тIун бикIай: къатри дан, арс ан, мурхь бугьан. Тумалаев Хизрил тIурча ххину-ххишалану биттур бувну бур цайвасса бурж, инсаншивугу, мяърипатгу, цайми инсантурал чIарав бацIан мудангу хIадурсса наслу тарбия баву — мугу оьрмулуву ца дакIнил мурадрайн бияву дур.
Вай гьантрай, тIурча, Шав­кIуллал школалун хъанай дур 100 шин. Укунсса муаьллимталгу, вай бакъа цикссагу хьхьичIун ливчусса дуклаки оьрчIру итабавкьусса, цIакьсса дуккаврил гьанурдугу бивзсса школа хъанай бур ШавкIуллал школа. Барча буллай байрандалущал щалагу ШавкIуллал жямат, чIа тIий буру ванияр тихуннайгу куртIсса кIулшивуртту дуллансса каши!