Р. ХIамзатовлун 90 шин шаврийн хIадур хъанай

Августрал 13-нний ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIиповлул дунни Дагъусттан Аьрасатнал паччахIлугъравун бувххун 200 шин шаврил ва Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Расул ХIамзатовлун 90 шин шаврил шадлугъирттайн хIадур шаврийн хасъсса совещание.

Совещание тIитIлай, Рамазан АьбдуллатIиповлул бувсунни, жущава бюхълай бушиву уттигу цал жулла чIун гьан дан ттизаманнул хьхьичIунайсса шаэр Расул ХIамзатовлущал: «Ттул пикрилий, жунна цинявннан ва давуну къахъанахъиссарча, ва хъанахъиссар шавкьиравун гьаву, щалиххаву цанчирча ва ия цIа дурксса шаэр акъасса, паччахIлугърал ва жяматийсса ишккакку, га ия ва дунияллийминнавату ца яла сагъсса инсан. На ганаяту чичара ХХ ттуршукулул хъунасса философнаяту кунма, цанчирча Расул ХIамзатовлуяр хъунасса ахттарчи лякъин захIматри», — увкунни ДР-лул бакIчинал.
Республикалул каялувчинал бувсмунийн бувну, ялун нани­сса чIумуву Расул ХIамзатовлул творчество лахьлантIиссар школардай.
Рамазан АьбдуллатIиповлул бувсунни мукунма, хъунасса шаэрнан 90 шин шаврин хасну ва Дагъусттан Аьрасатнал Федерациялувун бувххун 200 шин шаврин хасну шагьрулий баннерду бахIаву къагьашиву. «ЦIанасса жулва оьрмулуву яла хъунмур тезисну хъанахъиссар Аьрасатнал, оьруснал жяматравух, культуралувух хIала буххаву, цачIун шаву», — увкунни Рамазан АьбдуллатIиповлул.
ХIукуматрал Председательнал 1-ма хъиривчу Анатолий Карибовлул гьартану бувсунни ми кIирагу тарихран хасну дуллалисса хIадуршиннаяту. Микку дур гьайкаллу тIитIавугу, концертругу, кинордугу, макьалар­ттугу, конкурсругу. Гьаннайсса шадлугъирттайн хIадур хъанай бур. Ми кIивагу тарих хIала хьуну, мероприятияртту най дур «Мой Дагестан – навеки с Россией» тIисса цIанилу. Ганал мукъурттийн бувну юбилейран хасъсса давуртту хьунтIий дур Дагъусттаннай дакъасса, Аьрасатнал цаймигу регионнай.
ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаевалгу бувсунни юбилейран хасну дуллалимуния. Ганил мукъурттийн бувну, дурну къуртал шавай дур Расул ХIамзатовлул оьрмулуцIун дархIусса музейрдавусса давуртту.
Совещаниялий махъру лавхъунни мукунма Дагъусттаннал Чичултрал союзрал председатель МахIаммад АхIмадовлул, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председательнал 1-ма хъиривчу Николай Алчиевлул.
Масъала ххалбигьаврил хIасиллу дуллай, республикалул бакIчинал бувсунни рязину ушиву дурсса давурттая. Амма чIун чансса лирчIун душивугу хIисавравун ларсун, аьркинну душиву хIадур шаврийн хасъсса давуртту цила чIумал щаллу дан.
ХIадур дурссар ХI. Аьдиловлул