Пагьламантурал династия

ima_9Санкт-Петербург шагьрулий ДАССР-данул халкьуннал артист Абакаров Щамххала къакIулсса ягу мунал цIа къабавсса дагъусттанчу акъахьунссар, цува Щамххала цаппара шиннардил хьхьичI аьпалухьхьун гьарчагу.

Увссар Щамххала 1-мур ЦIувкIрав ацIва оьрчI бусса МахIаммадхIусайннул ва ПатIимал кулпатраву.
РСФСР-данул ва ДАССР-данул халкьуннал артист Рабадан Абакаров Щамххалал буттауссур. Мунал каялувшиву дуллалисса ва цувагу гьуртту хъанахъисса «Цовкра» тру­ппалул пагьламантал бикъавсса билаят бакъассар. Миннал гьунардал хIайран бувсса Королева Елизавета КIилчинмунил цIувкIуллал пагьламантал цалла хIаятравун бувцуну барча бувссар, бахшишругу дуллуну, хъамалугу бувссар. Рабаданнуйн ва ДАССР-данул лайкь хьусса артист Агъаев Расуллуйн хъямала багьссар.
ПатIимат Рамазанова
Франциянаву концерт къуртал шайхту, цIувкIуллал пагьламантурачIан увкIссар Франциянал коммунист партиялул та чIумалсса Генеральный секретарь Морис Торез цалва кулпатращал. Цащала цIувкIуллал пагьламанталгу щябивтун сурат рирщуссар .КьатIаллил билаятирттай итабавкьусса кказитирттай, журналлай Рабадан Абакаровлул тру­ппалул гьунардан лавайсса кьимат бишлай бур: «ЦIувкIуллал пагьламантал хьхьуттайх лахъай «ссавния ливксса кунма» тIий бур Бельгиянал кказитрай.
«КIюласса чаннаннил хьхьу­ттай шама ур куннал ялув кув бавцIуну, минара кунма чIалай. Ца зума – тахталия гьаз хьуну, махъунай ссукIа ливчуну най ца пагьламан, кьанчуллуву хьхьи куна ликкай шамилчинманал хъачIунттай», — тIий чичлай бур «Мукьа инсаннаясса минара» тIисса макьалалуву Японнал кказитрай.
Мукьа инсаннаясса минара? Вих хьунгу бигьасса зат бакъар! Канил, ччаннал, ягу цания ца базулул чансса даччин дарча? Шиккува бусанна Рабаданнул ппу ХIасангу пагьламан ивкIшиву, хьхьуттая агьну ивкIлай унува мунал маслихIат бувшиву: «Пагьламаншиврул пиша махсарасса зат бакъар, ттул арсрув. Кьабитияра. Чурххан рахIатсса цамур пиша кIунттил бугьияра», — увкусса.
Рабаданнуллив буттал аманат­райн «хиянатшиву» дурссар.
«Буттан хатIалийсса бивкIу хьунни тIий, пагьламаншиву къакьаритайссар. Ганал къучагъсса пагьламаншиврул цIа хъиннура бюхттул дансса чувшиву ттуву лякъин аьркинссар» — куну кьянкьасса масъала цала хьхьичI бивхьуссар.
Шяраваллил душваврал Рабаданнуха бувсса шамма хIакьинугу дакIний бур агьалинан:

Шагьраххуллу ххай урвав
ДацIан дурсса пагьламан,
Никъурттай къиссу буллай
КъавтIий урхха Рабадан.

Гьаннайсса, Абакаровхъул щаллагу дунияллийх цIа ларгсса пагьламанталли. Рабаданнул душ Инна Абакарова Дагъусттаннал лайкь хьусса артисткар. Щамххалал уссу АхIмад Абакаровгу ДАССР-данул лайкь хьу­сса артистри. Мукьва душ хъарай бивтун хьхьуттайх лахъайссия му. Хасну Щамххалая циван буслай буссарув бувчIинссар гихунмай ккалан бикIайхту. Кьаллуй авцIуну хьхьуттайх гьанан икIайсса, хьхьуттай чуртту бивхьуну мунийх лахъайсса Щамххала Дагъусттаннал «Лезгинка» ансамбльданущал гастроллай Ленинградрайн лагайхту, мунал гьунардай хIайран хьусса, Ленинградрайсса «Мюзикл-холланул» хъунаманал цачIава зун нану куну бур. Яхъанансса къаттагу булунну куну бур. Муния махъ Щамххала зун ивкIун ур Ленинградрай. Мува «Мюзикл-холлануву» уссия Щамххалал арс Мухтаргу. Мухтардул арс Расулгу, пагьламаншиврул гьунар ирсирай бивсса жагьилгу миккува «Мюзикл-холлануву» ур.
ЦIувкIрав пагьламантурал фестивальданийн бувкIсса чIумал, на Мухтардущал ва Расуллущал ихтилат бувссия. Ми кIиягу ца зумату кунма, цIувкIуллал пагьламантурал цIа хъама къаританмур буллай буру, чув, цумур билаятрай гастроллай бухьурчагу, цивппа Дагъусттаннаясса ЦIувкIуллал пагьламантурал наслу бушиву баян бувару тIий.
Санкт-Петербурглив хъуни хьусса бунугу, Мухтардун ва Расуллун хъинну кIулли ла­кку маз. Миннал ниттил маз ябаврия ххарину буслай ур 1-мур ЦIувкIратусса, Москавлив яхъанахъисса ХIамидхъал МахIаммадхIажи:
«Шинал хьхьичI Мухтардул арснал хъатIийн оьвкуну лавг­ссияв на. Ппугу, арсгу ххуйну лакку мазрай гъалгъа тIий бия. Санкт-Петербурграйсса щалвагу дагъусттаннал диаспорагу бия хъатIуй. ЧIалай бия Абакаровхъал цIанил хIурмат хъунмасса бушиву, сий душиву».
Буттал шяравалугу, шяраваллил агьлугу ххирасса патриот МахIаммадхIажи Загьидинов ур Дагъусттаннал культуралул министрнайн бувккун, Мухтар ва Расул Абакаровхъал гьунардан лайкьсса кьимат бищаву тIалав баву жуйвасса буржри, ми халкьуннал артистурал цIардан лайкьссар тIий. Нагу махъ буллай бура МахIаммадхIажинацIун кабакьин. Дагъусттаннай бакъа къакIулсса, чIявучин къакIулсса балайчитурангума дуллай бур халкьуннал артистурал цIарду. Мухтар ва Расул Абакаровхъул бур Да­гъусттаннал пагьламантурал магьирлугъ хIакьинунийнгу ядурну, гихуннайгу ядуллантIими. Шиккува кIицI лаганна, профессионал артист акъанугу, Щамххалал ва АхIмад Абакаровхъал чIивима уссу Арсен, хIакин-стоматолог, паргалну хьхьуттайх лахъайсса пагьламан ушивугу, миннала ссил Тамарал арс Аьлихан Оьмаевгу, хIакин-стоматолог, гьунар бусса пагьламан ушиву. Арсен Абакаров ва Аьлихан Оьмаевгу гьуртту шайссар республикалул шагьрурдайсса мероприятиярдай, хъатIай, хъиншивурттай.