ОьрчIру Архимедлул ххуллийх бачин буллай

stto_1Ттигъанну хьусса Лакрал райондалул кIулшиву дулаврил августовское совещаниялий «Дагъусттаннал халкьуннал кIулшиву дулаврил отличник» тIисса ларайсса цIа дуллунни ШавкIуллал школалий математикалул ва Дагъусттаннал халкьуннал аьдатирттал дарсругу, ОьрчIал творчествалул къатлуву «Юный Архимед» кружокгу дихьлахьисса Исяева Гуламаннун. Ва цIа дулаву дакъассагу, 2013-мур дуккаврил шинаву ца цамургу хьхьичIуннайшиву хьуссар ванил давриву. «Сердце отдаю детям» тIисса республикалул ялун ххисса кIулшиву дулайсса пишакартурал конкурсрай «Научно-техническая» номинациялуву ванил бувгьуссар шамилчинмур кIану.

Зулайхат Тахакьаева
«Кредо учителя» тIисса номинациялуву Гуламан Аьбдуссамадовнал пахрулий бувсун бур цичIава дуклай бивкIсса оьрчIая, оьрмулул лавайсса шачIанттайн лавхъсса инсантурая: Дагъусттаннал кIулшиву дулаврил министрнал хъиривчу Нателла Мусалаевая, спортрал министрнал хъиривчу Сялауттин Зайналовлуя, мусил медальданий школагу къуртал бувну, цIанакул Байконурдай атомный отделданул каялувчину зузисса Николай Самарскийя.
«Чем удивишь жюри» тIисса номинациялуву дирхьуну дур хъунасса аьлимчу Архимедлун хас дурсса дарс. Конкурсрай ванил ялагу дирхьуну дур тIаннуя оьрчIащал цачIуну дурсса 2300 шинал хьхьичI Архимедлул дуккан дурсса къуй.
Гъумук марцIсса ххювардай школа къуртал бувну махъ, кIива мюрщисса оьрчIащал, ларайсса ккаккиярттащал Дагъусттаннал пединститутгу бувккуну, Гуламан Исяева зий бивкIун бур МахIачкъалаллал 7-мур ва 10-мур школарттай физикалул ва математикалул дарсру дихьлай. КIивагу школалий кьабивтун бур гьарзадрал лащу-щаллу бувсса физикалул кабинетру.
Оьрмулул 75 шинава 53 шин Гуламан Исяевал хас дурну дур Да­гъусттаннал кIулшиву дулаврин: 33 шин МахIачкъалаллал школарттай зий, 20 шин – Лакрал райондалул школарттай (10 шин – ГьукIурдал байбихьулул школалий ва 10 шин – ШавкIуллал аьмсса кIулшиву дулаврил школалий зий). Чув зурчагу, гьарца кIанттай дуклаки оьрчIангу, вайннал нитти-буттангу бусравну бивкIун бур. «Давриву дакI дирхьусса бушивруцIун, Гуламан Аьбдуссамадовна бия бунияла дуклаки оьрчIан цилла дакI дуллалисса педагог. МахIачкъалаллал 10-мур школалий дуклакисса на дакI мяшну бикIайссияв мунил дарс дишайсса оьрчIай. Ца кьини гъан хьуну цичIанма увкуссия: «Гуламан Аьбдуссамадовнай, на вила классравун буцаяр», — увкуну. Школалул директорнащал ихтилат бувну, ганил ттул тавакъю биттур бувна. На хIакьинугу ххарину бикIара нава Гуламан АьбдуссаламовначIа дуклай бикIаврия», — тIий, дакIнийн бутлай бур райондалул администрациялул зузала Зарема Исяева.
Жугу дакIнийхтуну барча тIий буру хIакьсса педагогнахь бусравсса цIа дулавугу, оьрмулул 75 шинал ххуллу-хха лажин кIялану битавугу. ЧIа тIий буру мунин ттигу цимирагу шинай ялун нанисса ник тарбия дуллансса цIуллушиву, давриву тIайлабацIу.