Оьвчаву

ХIурмат бусса ШавкIуллал жямат!
Гьашину жулла ялун най дур ляличIисса ххарисса байран. Жува циняв дуклай бивкIсса, жунна лайкьсса тарбия ду­л­лусса, жунма кIилчинмур ужагъну хьусса ШавкIуллал школалун хъанай дур 100 шинал юбилей. Му лавайсса даражалий хьунадакьинсса умудгу бур август зурул 31 кьини.
МуницIун дархIуну школалий дансса давурттал сияхIгу чIирисса дакъар. Школалул чIарав бацIан ччисса, зущава шайсса даражалий ка-кумаг бан дакIнийсса бухьурча, цIухху-бусу бан оьвчин бю­хъайссар ва телефондалувух: 8 960 412 98 90
МахIаммад Айгунов