Нюжмар дакIний лирчIунни…

mugСсайну дакIний лирчIри вин ларгсса нюжмар? Ва суал булару жу сайки гьарцагу номерданий.

Камил ХIасанов, учитель:
-Ларгсса нюжмардигу терактру дунни МахIачкъалалив. Альбурикантливсса мизитрал имам Илияс-хIажи Илиясов бивтун увтунни, Котровалий­сса «24 часа»гастроном пIякь учин бунни. Къаххуйсса ишру хъанай бур шиккува Дагъус­ттаннайгу. Цайми регионнайсса дагъусттангу зума-ккарччулун багьну бур. Москавлив «Матвеевский» рынокрай Дагъусттаннаясса лас ва щар полициянащал бивну, гьаз байсса аваза чIалай бурив Аьрасатнал СМИ-рдал. На ми Расуловхъул тIайлассар тIий акъара, амма циваци хьуну бивкIссар му хъамитайпалун, мукссава сситтуй полициянайн ххяххан багьарча? Му полицияная шацI хьуну, миннал азурда буваврил чара бухлавгун биян ххявххунгу бикIан бюхъайхха. Москавлий ккавкказ агьлу къаччисса политикталгу бур. Ккавкказ агьлу Аьра­сатнал граждантал бакъарив? Москавуллал ихтиярду дуруччай структурарду бур таджикнал, оьзбакIнал агьлу кунма дагъус­ттангу мигрантуран ккалли буллай. КъажарначIа зузисса уссил арс увкIунни Москавлия пайда бакъая тIий. Къажарнан бусса шагьру жулассаннан бакъагу къаххуйрихха.

Муъминат Камалова, пенсионерка
-Ларгсса нюжмардий ттул маршруткалул водительнащал унгу-унгунусса къалмакъал хьунни, мунал ттуйх рищавай лирчIунни, ттунгу арснайн оьвчин багьунни та учIиакъухь оьккира учин уван.
Зумаритавал байран гъан хъанай духьувкун, Ирчи-базаллувун лавгссияв байрандалул кьини дачIинмур ласун. Кьинибархан базаллувух буклай бугу-бувххуну, багьтIатI хьуну щябивкIра 4 «б» маршруткалий. Хъунисса, кIусса сумкри бур ттул ччаннацI. Гужну бувххунгу бура. Маршруткалул водитель ур лахъну бяв-бявтIи бувну музыка. БацIан къавхьуну «ягъарчу, бакIрава личлай бурча, му музыка лагь бува» учав. «Музыка бахчилай бухьурча буккуча цамуниву щябикIу» кунни. КIусса сумкардащал бухлан-буклан личIи бигьа бурив. Ссавур дував. Ва ттулва кIиссурттайсса кIисри кунма законнугу кIулли, музыкагу транспортраву бяв-бявтIи буван къабучIишиву кIулли. Ссавур дав. БакIгу канил бувгьуну, вичIавугу чIутIру буван хьурдай тIий щябивкIун бура. Цахъи гихунмай шайхту, пIапIрусгу тIун ивкIуннихха водитель. ПуркIурал ттугъ бур хьхьичI щябивкIсса ттуйн най, ссавур дан шайссияв, «Да, жагьил, июнь зурул цанния тинмай агьали бусса кIанттурдай пIапIрус тIун къадагъа дуссар» учав.
«Малъоьн кунна дахчаву цира, ми сумкардугу, инарагу, рахIатшиву ччай духьурча таксилий гьавияв» кунни. ОьнцIул оьрчIал ттуйнма гьужум бувкун, оьккину ссибивзунни ттунмагу. ХIасил, ца ганал учавай, ца — нава, рагьунни, лагьу-лахъунтту буллан багьунни. Рульдануха ивзун салонналувун ттучIан увкIун, кагума гьаз дан кьаст дунни чиплагънал. Пассажирталгу азурда бувну дяъвай бивкIру. Арс учIан уван багьунни. Яла кьурчIи бивзмургу мурихха, чиваркIгу бия пассажиртурал дянив, водительнахь ина къатIайлара учинсса къаувккунни. Укун­сса мяърипатда­къулт пассажиртурал ня зия дуллан циванни маршруткардайн зун бакьайсса? Инсан увххун, инжитну икIан, тIайлассарив музыка бяв-бявтIи буваву? ТIайлассарив хIая дакъа маршруткалуву пIапIрус тIий улукьаву?
ЦIувххуссар П.Рамазановал