«Мусил хъатIи»

sult_5Юбилейрдаву ца яла шадмур, хIазмур, хIурмат хIалалмур – мусил хъатIул юбилей духьунссар. Ччарча шеърирду чичлан бикIай мусил хъатIул савлугъран, ччарча балайрду тIун бикIай. Тамаша бизанссагу цичIав бакъархха микку – ххюцIалла шинай цачIу оьрму бувтсса лас-щарнил баллада. Хаснува, жагьилсса кулпатирттан цаннал ца бурувччуну, цаннал ца лавкьуну ххюра-ряхра шиннагу цачIу дуван къаччисса заманнай, бачIи аьсрулий цачIу яхьусса кулпат эбратну бикIан аьркинни жунма. Чачаннал хъунама Рамзан Кьадировлул гьар шинах кулпатрал кьини, арцуйну­сса бахшишру дулай цачIу чIярусса шиннардий яхъанахъисса кулпатирттан. Кулпатрал сий гьаз даву мурадрай.

ХIурматран лайкьсса кулпат бур Каспийскалий яхъанай – Оьмари ва ПатIимат ХIасановхъул. ХхюцIалла шинай цачIу оьр­му бувтун бур миннал!
П. Рамазанова
Ккавкказнаву кулпат буруччаву мудангу хьхьичIунну диркIссар. Мукунминнаха хIурматгу бикIан аьркинссар. ХIур­матран лайкьсса, мукун ххаллилсса кулпат бур Каспийскалий яхъанай – Оьмари ва ПатIимат ХIасановхъул. ХхюцIалла шинай цачIу оьрму бувтун бур миннал!
Оьмарил ва ПатIиматлул ташу бувну бур 1963 шинал август зуруй.
Оьмари увну ур январь зурул цанний, цIусса шин дайдихьулул кьини гьамин, 1938 шинал НурмахIаммадлул ва Аьбидатлул кулпатраву КIулушацIрал шяраву. Школа къуртал бувну бур Гъумук, армия лавхъун махъ, дуклан увххун ур институтравун. ЗахIматрал оьр­му байбивхьуну бур «Дагдизель» заводрай, укунасса зузалал даврия. Зий ивкIун ур мастерну, цехрал хъунаману, завкомрал председательну, отделданул хъунаману. ХIакьинусса кьинигу зий ур миккува. ХхюцIалла шин хьуну дур Оьмари НурмахIаммадовичлул «Дагдизель» заводрай зийгу. Мунал захIматран лайкьсса кьимат бивщуну бур заводралгу, хIукуматрал хъуниминналгу. ЧIярусса хIурматрал лишанну, медальлу дур, заводрал хъуниминнавугу, щалва коллективравугу сий дуну, хIурматрай ур.
ПатIиматмур бувну бур Каспийскалий чIявусса оьрчIру бусса МахIаммад ва Аматуллаль Юсуповхъал кулпатраву. Школалий 8 класс къуртал байхту, дуклан бувххун бур политехнический техникумравун, архIала профилакториялий санитарканугу зий. Техникум къуртал байхту, му «Дагдизель» заводрайн токарьну зун бувххун бур, зий бивкIун бур яла контролерну, муния махъ личIи-личIисса давурттай. ПатIиматгу захIматрал ветеран бур.
«КIуллагу дакъа лерххун лагай­сса дур шинну, ххюцIалла шингу лихъа-хъирив хьусса кунна ларгунни, — тIий бур Оьмари ва ПатIимат. – КIия арс ва ца душ хъуни барду. Ца талихI оьрчIру хьхьичIун бурувгсса, тIайлабавцIусса хьунни. Нитти-буттан мунияр хъуннасса ххаришиву ци дуссар?» ХхюцIалла шинай нину-ппу цачIу яшаврил ссихIир ссаву бухьунссар тIисса суалданухун жаваб дуллай бур вайннал ца бакъа бакъу Лиана:
-Нитти-буттал цаннал хIурмат цаннал буллай оьрму бутавриву бухьунссар. Ми бия цал архIал дакIру хъинсса, амма тIалавшинна ххисса нину ва ппу. Къаххирая аьла­гъужа цаннанмагу. Зун гъирасса бия. Мудан ссаха-бунугу зий бикIай. Ниттин ххирар дачалий аьрщараха, ахъниха зун.
Ялагу жул ужагърай тачIав хъамал чан къашай. Бухху-букку буну, хъамаллуращал щябикIлай, бизлай, нахIусса ихтилатру буллай, ххуймур буслай, ххуймур гьаз буллай тарбия бувссару жугу. Миннан яла ххирамур махъ бухьунссар «инсаншиву». Инсап дуну къуццу тIун аьркинссару, инсаннан ссибизан бан, къаччан бикIан бан къабучIиссар тIун бикIай.
Ппу къашай шайхту, нину мудан буруккинттарай дикIай, хIурматрай, ялув дарцIуну дикIай. Жунма укун­сса нину-ппу нясив шаврия ххарину буру нагу, уссурвалгу. Вай жунгу, жул оьрчIангу эбратри гьар ишираву. Буттан хъинну ччай бия внучка бувну, оьрчI уссар ххюя, внучка бакъа­ссар, хъунама уссил внучка байхту, правнучкавагу бу­ссар тти ттул тIий ххарил лехлай ия. Нину-ппу ххари бавугу хъунмасса талихIрихха.
ХIурмат лавайсса Оьмари ва ПатIимат ХIасановхъул! Якьут-бриллиантрал хъатIул юбилейгу дуллай ккакканнав зу. Ххари булланнав оьрмулул ва зулва наслулул.