Къашавайманах урган лагаврил адабру

image47901520Къашавайманах урган лагаву ссуннатссар (суннатун-муаккадар). Цала дус икIу, душман икIу, гъансса икIу, арх­сса икIу, кIулсса икIу, къакIулсса икIу – гьарманах урган лагаву ссуннатссар. Му куннай куннан ялувсса хIакьри, хIатта, чапурчувнахгума урган бучIиссар, куну бур. Къашавайнах урган лагаврия чири хъинну хъунмассар. МуначIа щяивкIма – Аллагьнал (с.аь.с.) РахIматравун увхмари, Алжаннуву щяивкIмари. КъашавайманачIату ивзукун, мунал ялув арулцIалазара малаик ацIан айссар салават дутлансса му кьини маркIачIаннин.

Урган лавгун, ялун уххайнигу «Ла баъсса тIугьуран иншаАллагь» — учинссар. Уххангу – цIимилийну ухханссар. Цува пашманшивугу ккаккан банссар. РахIму баннав, цIими баннав, цIуллуну итаннав куну, дуаь данссар. Мунал бакIрай я ка дирхьуну, ягу ка дургьуну, «Цукун ура, ци иш бур?» — куну суал банссар. «Ссавур да, щукру ба, аьсив машара, хъинмур ба, тавба да», — куну, насихIат бусанссар. МуначIа лахъигу къалаганссар, ихтилат чIяву къабанссар, суал гьарза къабанссар, хъяхъаву къаданссар, дукра къадуканссар. Гъанма, цIими бума, адаб дума чIарав щяивкIун, занакьулу увну, дукра дуллуну хIурмат банссар. Къаччисса дукра дуки тIий, гужгу къабанссар, ччимургу гьарза къаданссар. Къашайсса инсаннал цуксса хIаллай дукра къадукарчагу, зарал бакъассар. Аллагьнал (с.аь.с.) чулухату мунан лукьма хIасул хъанахъиссар.
Мукунма ца бала –мусибат ялун бивсса, дакIнин къаччимур хьусса, хъуслин, бакIран зарал хьусса инсаннахь таъзият-жижара бавугу ссуннатссар. Мунал дакI гьарта хьунмур бусаву, ссавур данмур бусаву хъинссар. Амма шанма гьантта хьуну махъ буллалаву къахъинссар, карагьатссар, ганал дакIниву цIунилгу пашманшиву къахьуншиврул. Так шава къаивкIун, ягу цамур савав хьуну къаккавккун ухьурча акъа. Къашайманай, ивкIуманай, цамур ца бала-мусибат ялун бивманай цIими хъанай, къахъинахха тIий, язухъри тIий цIими хъанахъавугу къахъинссар. Му Аллагьнаяр (с.аь.с.) цува рахIму-цIими бума хъанахъавури, Аллагьнай (с.аь.с.) аьй дуллалавури, Заннал бувмунийн инкар бавури. Мунил хIикмат Аллагьнан бакъа къакIулссар. Муниву мунан хъинбала, мюнпат-маслихIат бикIангу бюхъайссар, жунмагу, цанмагу захIматну, оьну чIаларчангу. Аллагьнал (с.аь.с.) Цала лагънан хъинмурди байсса. Цуксса захIматну чIалачIисса хIукмурдури дунияллий инсантурал ялун биллалисса, цавува ца хъинмала, ци-бунугу маслихIат бусса. Ягу бюхъайссар му инсан захIматшиврийн лайкь хьусса икIан, масала, бунагьру чIявусса бувсса ивкIун, мий бувшиву цанмавагу хъама бивтсса, миннул жазаъран мукун увну ивкIсса. Яла Аллагьнал (с.аь.с.) мунал хIал ххал бан ссавур дайрив, щукру байрив, аьсив шайрив ххал ан утангу бюхъайссар мукун захIматсса иширавун. Аьсив къавхьуну, ссавур дарча, мунил чири, даража хъунмассар.
Ялунгу, Аллагьу Тааьланал дунияллий бала-мусибатгу, цIуцIаву-цIалгу, къумашивугу, захIматшивугу, чIяруну Иман камилманайн, Цана ххираманайн мусаллатI дайссар ахиратлуву куклу дан. ХIатта муъминчув мукьцIалва гьантлий цалла ялун захIматшиву, къашайшиву къадуркIун къаличIайссар. Муъминчувнал дакI сагъссар, чурх къашавайссар, мунафикьнал чурх сагъссар, дакI къашавай­ссар. ТачIав къашавай къашайсса инсан хъинсса къаикIайссар.
Фиръаьн мукьттуршра шинай яхьуссар. Муксса хIаллай мунал бакIвагу цIун къавхьуссар, я цамур къашайшиву, захIматшиву ялун къадирссар. Муниятур мунал «На зул Залла (с.аь.с)», — тIий, цува залшиврий дяъви буллай ивкIсса. Чанссарагу азар мунал чурххайн дирссания, цимурца кьадиртун ахиратлухун машхул хьунссия. Мукунассар гьарца оьмагу, миннай къашай шавугу чанссар.
«НасихIатуль аьвам» («ГьунчIукьатIан») тIисса
луттирава