Культуралул шинан хасну

butaeva_1Дагъусттаннал культуралул министр Зарема Буттаева гьуртту хьунни Аьрасатнаву Культуралул шин даврил ва мунийнсса хIадуршиннарал масъалартту ххалбигьлагьисса Аьрасатнал конференциялий. Му форум хьунни Тамбоврай, мунил модераторнугу бия Аьрасатнал культуралул министрнал хъиривчу Алла Манилова. Конференциялий гьуртту хьунни Тамбовскаллал областьрал губернатор Олег Бетин, республикардал культуралул министртал, ПаччахIлугърал Думалул депутатътал ва цаймигу жаваблувсса къуллугъчитал.

П. Рамазанова
Аьрасатнал президент Владимир Путиннул указрайн бувну, ялун нанисса 2014 шин хьун най дур дур Культуралул шинну, му ххаралунсса даву къахьун аьркинссар, культуралул ххазинардал кьимат гьаз хьун аьркинссар, тIий бур Аьрасатнал культуралул министерствалул вакилтал. Му даврил агьамшиву чIалай бур Тамбоврайсса конференциялий Аьрасатнал 68 субъектраясса вакилтал гьуртту шаврилгу.
«Анжагъ концертру дуллалаврийну культура хьхьичIуннай къашайссар. Культуралул кьадру-кьимат занабитан аьркинссар, культуралул ххазинарду якъабувну чара бакъа­ссар», тIий бур Алла Манилова. Му кIану хIисавравун ласурча, Дагъусттанналмур культура ляличIиссагу, аваданссагу дур, республикалул бакIчи Рамазан АьбдуллатIиповгу ялун нанисса никиран рувхIанийсса мяърипат лахьхьин даву – буттахъал аьдатругу, адавгу, халкьуннал культурагу лахьхьин даву агьамсса масъала бушиврий чIурчIаву дуллайна ур.