ostto_23

Ккуллал райондалул бакIчишив­рийнсса кандидат ХIадислул арс Халид Аьлиев
БувчIавурттал хьунийн
ХIурмат бусса чIурду булайми!
Жула яхIирал кьамул къабан аьркинссар цукун-бунугу къуллугърайн багьсса инсантал бухIлахIаву.

Район цIулаган дан, ччаннай дацIан дан, экономика, маэшат гьаз бан ччай бухьурча, чIурду булара му ниятрай зун тIиминнахлу.

ЧIурду булара Халид Аьлиевлухлу!

ХIадислул арсХалид Аьлиев увссар 1965 шинал Ккуллал шяраву. 1983 шинал, Ккуллал №2 школа къуртал бувну махъ, увхссар Оренбургливсса высшее зенитно-ракетное командное училищалувун. Му къуртал бувну махъ къуллугъ буллай ивкIссар Совет Аьралуннаву. 2000 шинал увхссар зун Дагъусттаннал МЧС-райн. 2002 шинал ивтссар Хасавюртуллал ГО ЧС-рал управлениялул хъунаману. 2003 шинал ивтун ур МТО (материально- техническое обеспечение) управлениялул хъунаману ва министрнал хъиривчуну. 2005 шиная шихунай Аьрасатнал МЧС-рал Дагъусттаннайсса агьаммур управлениялий материально-технический дузалшиннаралсса буллалисса ГУ хъунаманал хъиривчуну ур.
Халидлул бур кулпат, шанма оьрчI.

ХьхьичIра хъинну иш бавчуну, гурну диркIсса Ккуллал райондалийсса тагьар, махъсса шиннардий дакI ххари дансса дакъар.
Яларай дагьну дур шяраваллил хозяйство, ппив хьуну дур коррупция, райондалул агьалинал кIанттул каялувчитурайнсса вихшала кьуркьуну дур. Ккуллал райондалул сий нукIура кунна гьаз дан, район цIудуккан дан, мугьлат бакъа дайдишин багьлай бур райондалул агьалинал оьрмулул, багьу-бизулул цинярдагу арарду цIудуккан дуллалисса давуртту. Ми давуртту дайдишингу, ттул пикрилий, дахчилачисса цичIар дакъар. Ттунна дан дакIнийсса давуртту, райондалул луртан хIисавравун ласурча, царагу дан къахьунсса дакъар.
Ккуллал райондалул бакIчину увчIирча, ттунма яла агьаммину чIалачIисса вай масъаларттаха зун дакIний ура.
• 1. Коррупция духлаган даву ва инсантал давурттал щаллу баврил политика марцI дуккан даву. Ва чулухуннай дансса давурттив чIярур. ХьхьичIва-хьхьичI ттун дузал бан ччива райондалул администрация, конкурсрал гьанулий, цалва къуллугърал бигарду ххуйну кIулсса, агьалинай дакI цIуцIисса, бюхъу-бажар бусса пишакартурая.
Муниципал зузалтрал дуллалимуния мюнпат ххишала хьуншиврул, райондалий зузи бан ччива «горячая линиялул» къуллугъ.
• 2. Райондалул инфраструктура ва ЖКХ хьхьичIуннай даву.
• 3. Экономикалул ва шяраваллил хозяйствалул даража гьаз баву, райондалул агьалинал ялун дучIантIимур ххи дансса чаран лякъаву, инвестициярду кIункIу даву.
• 4. Бюджет ва налогру райондалун мюнпатну ишла даву.
• 5. ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил, экологиялул ва марцI-чапалшиврул тагьар ххуй даву.
• 6. Кулпатрал ва демографиялул политика дачин даву. Зунсса кIанттурду щаллу бувну, райондалул агьали, хаснува жагьи-жугьулт, шагьрурдайн бизлазаву дацIан даву. Райондалул агьалинан куклушинна шаву мурадрай, райцентрданий личIи-личIисса министерстварттал ва ведомстварттал филиаллу тIитIаву ва бивкIми зана баву.
• 7. Жагьилтурал масъаларттах къулагъас ххи даву. Ми даврил, къатта-къушлил дузал баву, мюрщи предпринимательтурал чIарав бацIаву. Жагьилтал райондалул масъалартту щаллу буллалисса давурттавух хIала буххан баву.
• 8. Культуралул ва халкьуннал творчествалул давурттал чIарав бацIаву.
• 9. Спорт хьхьичIунмай баву. ЧIявусса итххявхсса, кьянкьа-кьурчIисса жагьилтал бусса Ккуллал райондалий ва масъалалух ляличIисса къулагъас дан багьлай чIалай бур.
• 10. Райондалул агьалинал багьу-бизулул шартIру ххуй дансса чаранну лякъаву. Му мурадрай райондалий ателье, парикмахерская, гостиница тIитIин ччиминнал чIарав бацIаву, кумаг баву.

«НукIура чIунни жулла райондалий цIушиннарду дуллан. ХIакьсса патриот хIисаврай, на хIадурссара, нава райондалул бакIчину увчIирча, райондалул агьалигу лагма лаган бувну, вай масъаларттаха зун, ттула ватанлувтурал оьрмулул даража гьаз бансса, багьу-бизулул шартIру ххуй дансса чаранну ляхълай», — тIий ур Халид Аьлиев.
БувчIавурттал штаб