Жижара

laks_22ХАННАЛ ДУШ МАХIАММАДОВА САПИЯТ
Уттигъанну, оьсса цIу­цIав­рища ххассал бан къавхьуну, оьр­мулул 57 шинаву аьпа­лухьхьун лавгунни бакIралгу ххуйсса, чурххалгу бавкьусса, инсаннал яла ххуйми хасиятру дусса, ххаллилсса лакку хъамитайпа, ЧIурттащиял шяравасса МахIаммадов Ханнал душ Сапият. Бувну бур Сапият 1956 шинал апрельданул 26-нний жяматраву сий дусса, дяъвилул ва захIматрал ветеран, цIанихсса учитель МахIаммадов Ханнал ва Зулайхатлул кулпатраву. Шяраву школагу къуртал бувну, Сапиятлул Буйнакскаллал кооперативрал техникум бувккуну бур. Муния махъ, цила чурххай хIал буссаксса, зий бикIайва машлул давурттай.
Сапиятлул кьадар мукунсса хьуна, ванин цинмалу багьуна кIия арс хъуни уллан, ми ликкурай бацIан буллан. Ванин, зузаву, заназаву дакъа, ва дунияллий цичIар ххуйсса къаккаркссар. Утти цила оьрчIая неъмат ласай чIумал, гайннал оьрчIая ххари шай чIумал, ччясса мутталий, урандалул цIуцIаврил ччувччуну лавгунни. Лавгунни оьрмулуя щакъаливхна, гъилисса цила тIювагу кьариртун, хъирив хъап-хъаптIи бувну цила аьзизсса оьрчIругу, уссурссугу.
Сапият бия кIукIлусса хасият дусса, гьарцаннащалагу хIал бавкьусса, учин-бусан, дан-дитан кIулсса инсан, мунияту бусравну бикIайва жяматравугу, чIунархIалминнавугу, цачIу зузиминнавугу. Пиш къаувкуну инсаннахь зума къабахъай­ссия. Цилла ххуйсса тIуллацIун, кIукIлусса хасиятрацIун, тIивтIусса аьмалдануцIун ххирая чIявуминнан. Мудан пиш тIийннасса вил чаннасса симан ина ххираминнал, вил дустурал, кIулминнал дакIурдиву абадлий личIантIиссар.
Сапият аьпалухьхьун лагаврил хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванил арсурваврахь, ссурваврахь, уссурваврахь, арснал щарнихь, буттарссихь, ссура­хъаврахь, мачча-гъаннахь, агьлу-авладрахь, цинявннахьвагу. Цил гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул къапурду тIивтIуну лякъиннав. Махънал оьр­мурдай барачат бишиннав. Амин.

Ина цIарал ччуччивуй
Урандалул цIуцIавуй,
Язими яла бугьлай
Дуниял къума дайсса

ЧIурттащиял жямат

laks_24МахIаммадлул арс Давдиев Уллуби
Август зурул ахирданий, оьр­мулул 76 шинаву, лавмартсса цIуцIаврил жуятува личIи унни дугърисса зунтталчу Давдиев Уллуби.
Давдиев Уллуби увну ур 1936 шинал ГьунчIукьатIрал шяраву. Буттал шяраву 7 классгу, яла Гъумук 10 класс бувккуну, 1959 шинал къуртал бувну бур Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институтрал зоотехникалул факультет. 1959-1961 шиннардий зий ивкIун ур Къизлардал райондалий зоотехникну, 1961-1964 шиннардий Дагъусттаннал Госстрахрал хъунаманал хъиривману.
1964 шиная 1998 шинайн ияннин зий ивкIун ур Дагъусттаннал плодопромрал управляющийнал заместительну. Мира шиннардий заочнайну къуртал бувну бур Ленинградрай финансирттал ва экономикалул институт.
Лайкь хьуну ур чIярусса хIурматрал грамотарттан. Ва ия цалла даву ларайну кIулсса пишакар.
Уллубинал кьурчIисса бив­кIулул жижара буллай буру ванал ниттихь, ичIуссаннахь, уссу-ссурваврахь, цинявппагу мачча-гъанминнахь.
Цал бунагьирттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав.
ГьунчIукьатIрал жямат

laks_23Аьбдуллагьлул арс МахIаммадов ХIусайни
Вана мукьцIалгу лавхъунни, шиннугу гьанссар, ххаллилсса жагьилтурал, буссар кусса чиваркIуннавасса зунттал арсурваврал оьттуй зунттал ххуллурду шювшуну, уртту-тIутIи бусурманнава бувксса, бусурманну тIиминнал оьттул гъулутин, дурну. Щищал цур талатисса, щил щийнни бивтсса ккулларду ххира­сса Рамазан зурул гьантрай?
ХIайп, ялагу хIайп вай жагьилтал жулва дянив бакъасса ва хъиннува хIайп кьадарсса угъраштал жулва зунттавухгу заназисса, марцIсса, авкьатсса зунттурдугу мурдал буллалисса. Лакку билаят учирча хьхьичIва, гьарзат ххуймур хьхьичI дацIайва, цIана, Лакку билаят учирча, цакуну кIай ряхагу жагьил дакIнийн агьай, дакI къума-цIан лагай.
КIай жагьилтуравасса ца МахIаммадов ХIусайни Аьбдуллагьлул арс 1967 шинал угу увну, хъунагу хьуссар Аьбдуллагьлул ва Ххадижатлул кулпатраву ГьунчIукьатIув. Дуккавугу 10 классрайн дияннин къуртал дурссар ГьунчIукьатIрал дянивмур даражалул школданий. Армиягу лавхъун, ХIусайни дуклан увххун ур ДГПИ-лувун ва МОГУ-равун. Мигу ххуйсса кьиматирттай къуртал бувну, зий уссия Лакрал райондалий Гъумук тIивтIусса милицалтрал, цIанасса полициялул, идаралий, эксперт-криминалистну. Зий уссия архIал зузиминнал, кIулминнал дянив хIурматрай. Ххишала бакъа инсаншиврул бутIа буллусса инсан, хъярчъчи ия цувагу ХIусайни. Дуссия ванал министрнал дуллусса грамотарттугу, барчаллагьрал чагъардугу.
Вана утти ятинну кьабивтунни цалва шанмагу оьрчIгу, щащарну кьабивтунни жагьилсса кулпатгу, дардирдал кIу дурсса бакIру хьхьичIун дирчуну кьабивтунни бугьара хьу­сса нину-ппугу, уссурвал, ссурвалгу, гъан-маччамигу, дус-ихтиварталгу.
Вил гьавгу, вищал жанну кьурван дурсса гьалмахтуралми гьаврдугу нурданул дуцIиннав, ХIусайний!
Бухьурча миву алжан, алжаннул багърал багъманчитал хьуннав зуяту. Зул цIарду щяв къарутантIиссар зуяту бивзминнал, зу дакIнийнува бикIантIиссару зу кIулминнан, цив­ппа дунияллий буссаксса. Зул рухIру Заннал паракьатний душиннав, алжаннул ххари баннав. Зун ба­къасса оьрмурду зул оьрчIан, нитти-буттан, кулпатирттан, уссурссуннан булуннав.
Вай духIан захIматсса кьур­чIишивуртту кIидачIлай ХIусайнил агьлу-авладращалгу, ванащал бивкIсса гьалмахтурал агьлу-авладирттащалгу, Заннахь чIа тIий буру зул дард-буруккинтру чанссавагу куклу бансса ххаришивуртту, цайми тирхханнурду.
ГьунчIукьатIрал, Уссищиял, Щардал, КIямашрал, Карашрал, Шахьуйннал жяматру.

 

* * *
Жул ялун дирсса ва духIан захIматсса кьурчIишиву лялиян дуван, кьюлтI учин, жул дакIру ци-бунугу бувсун паракьат дуван гьарцагу чулуха бувкIсса инсантурахь хъунмасса барчаллагьгу тIий, лабизлай буру. Зул аьрххи-ххуллурду ххарисса кIанттурдайн бакъа къабагьаваннав. Аьрщи-чару аьтIунсса, зунттурду хъюлчай тIунсса бала Лакку билаятрайн бивсса чIумал жул бухкIулу къалавхъун цучIав зана къавхьуна цала ичIунай. БувкIуна, цалламур ххину бухьурчагу, гьарцагу Дагъусттаннал шагьрурдая, щархъая бакъассагу, Аьрасатнал шагьрурдаягу жул чIарав бацIан. Зул къушавату тяхъасса бакъасса чIурдугу, хавардугу бакъа къабаяваннав. ЛяличIиссава барчаллагь «Дараччи» клубрал хъунмур Мариян Илиясовайн, ванил уртакьтурайн. Зу зулла дакIурдин ччикун оьрму бутланнав, оьккимур, оьмур Заннал арх баннав.
МахIаммадовхъал кулпат
ш. ГьунчIукьатIи

 

* * *
ХIусайнил ниттил зумалул ххару

 

Шанашу, ХIусний, дадал,
Вин аьрщи памма шивуй,
ХIатI имандалул хьуну,
Гьав нурданул дуцIивуй.

 

Вин къабуллусса оьрму
Вила оьрчIан буливуй,
Вил даврил уссурваврал
ДакIру чаннаннил шивуй.

 

Зуя, оьрчIал уртакьтал,
Бала Заннал арх баннав,
Махъва-махъсса балагу
Хьуну лавгун лякъиннав.

 

Ниттихъал дакIурдихьхьун
Зал, ссавур дула лажин,
Дардру-кьадар кьюлтI куну,
ОьрчIал оьрчIру ххари бан.
Ххадижат,
ш. ГьунчIукьатIи