Жижара

ima_8АьвдурахIиннул арс Аьлиев Аьли
Август зурул 2-нний оьрмулул 90 шинаву, чан-кьансса хIаллай къашавайгу ивкIун, аьпалул хьунни ххаллилсса тухумраясса АьвдурахIиннул арс Аьлиев Аьли.
Аьли увну ур ЧукIуннал шяраву 1924 шинал. Ванал оьрчIшиву ларгун дур цала буттал шяраву. Шиккува дуклай ивкIун ур 7 класс къуртал банцIа. Мунияр махъ, Буйнакскалий финансирттал курсругу къуртал бувну, зий ивкIун ур колхозрал учетчикну.
1941-кусса шинал, Буттал КIанттул цIанийсса дяъви байбишайхту, 17 шинавусса жагьил Аьли лавгун ур къанавртту дуклан, дук­лай ивкIун ур окопругу.
Ванан дуллуну дур «За оборону Кавказа» тIисса медаль.
Мичча къуртал хьуну махъ зий ивкIун ур Каспийскалийсса «Дагдизель» заводрай.
Дяъви къуртал хьусса чIумал, цайминнащал лавгун, Удмуртуллал Сарапуль тIисса шагьрулийсса гормолзаводрай слесарьну зий мадарасса мяишатгу бувну, кIура авну буттал шяравун, бувну бур кулпат.
Мунияр махъ увххун ур зун Дагъусттаннал геологоразведкалул экспедициялийн слесарь-медникну. Шикку зийгу ивкIун ур пенсиялийн укканнин. Ва лайкь хьуну ур диял­сса грамотарттан, бахшиширттан ва «Ветеран труда», «Ветеран тыла» тIисса медаллангу.
Цалла хасиятрал хъиншиврул, узданшиврул Аьли бусравсса ия гьарцаннан- цаламиннангу, чилминнангу.
Яраппий, я Аллагь, вил гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари аннав, махъсса вил агьлу-авладгу оьрмурдал буччиннин битаннав, ххаришивуртту гьарза хьуннав. Амин.
ЧукIуннал ва Ккурккуллал жяматрал цIанияту МахIаммадов Арбухана

—————————————————

Аьвдуллагьлул арс Аьбдуллаев ДивирхIажи
Уттигъанну аьпалул хьунни Бархъаллал шяравасса Аьвдуллагьлул арс Аьбдуллаев ДивирхIажи, махъа-махъ ливчIсса дяъвилул ва захIматрал ветеран.
ДивирхIажи увну ур 1920 шинал Бархъаллал шяраву. Буттал шяраву 7 классгу къуртал бувну, дуклан увххун ур Гъумучиял педучилищалувун. Му бувккуну махъ 1941 шинал увцуну ур армиялийн. Буттал КIанттул цIанийсса дяъви байбивхьуну бур армиялий унува. Дяъвилий ивщуну, кIусса щаву дирну увкIун ур аьрая шавайн. Муния махъ зий ивкIун ур Бархъаравсса школалий учительну. Пенсиялийн увккун махъгу, МахIачкъала шагьрулийн ивзун, гиккугу личIи-личIисса кIанттай къаралчину зий ивкIун ур. Чув зий ивкIхьурчагу, Ди­вирхIажи ия захIмат ххирасса, даву бакIруйн дуккан дайсса, инсаншиврул увччусса, дустал ххирасса, аьчухсса, дакI марцIсса, гьарцаннал чIарав ацIан хIадурсса адамина.
ДивирхIажи аьпалухьхьун лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай буру мунал арсурваврахь ва цинявппагу мачча-гъаннахь.
Цал рухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари аннав.
Бархъаллал ва Хъюллал жямат, учительтурал коллектив

————————————————————

ima_14Жамисатлул душ Муслимова Гульмира
Махъсса кIирагу шинал дянив захIматсса азаруннищал чумартну талайгу бивкIун, июнь зурул 28-нний оьрмулул 60-чинсса шинаву аьпалухьхьун лавгунни, цIагу, бакIгу, чурхгу ххуйсса, иминсса тIул-тIабиаьтрал заллу, пагьму лавайсса лакку душ Муслимова Гульмира.
Гульмира бувну бур 1953 ш. МахIачкъалалив. Школагу къуртал бувну бувххун бур Даггосуниверситетрал экономикалул факультетрайн. Муния махъ зун бивкIун бур Дагъусттаннал Ххуллурдал управлениялий инженер-экономистну. Ва бия гьалмахтураву бавкьусса, зузаврий пагьму бусса, хъинну цилла даву кIулсса, дакI, ссав кунна, тIиртIусса инсан . Гульмира даврийсса цинявннан жун ххишала бакъа ххирасса бикIайссия. Ванин «Заслуженный экономист Дагестана», «Заслуженный дорожный строитель России» тIисса бусравсса цIа дуллуссар.
Гульмира чIун дакъа аьпалухьхьун лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай буру ванил ниттихь Жамисатлухь, душнихь Заирахь, ссухълуннахь, циняв мачча-гъаннахь.
Гульмирал бунагьирттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав.
Зухьхьун ва хъуннасса кьур­чIишиву кьюлтI учинсса, лялиян дансса ссавур Заннал дулуннав.
№7 гимназиялул коллектив, ш. МахIачкъала