Дурмурнияр данмур чIярур

ima_5Сентябрь зурул 8 – нний щалла республикалий кунна, Лакрал райондалул цаппара щархъавугу хьун тIий дур кIанттул цилакаялувшиннарал органнавунсса бувчIавуртту. ЧIарттал шяраваллил администрациялул бакIчину нанисса кандидатътуравух ур 2009 шиная шихунай июль зуруйннийн ва къуллугърай зий ивкIсса Аьбдулмажидов Микьдар МахIаммадлул арс.

• Микьдар Аьбдулмажидов увну ур 1957 шинал. Ванал оьр­мулул 6 шин хьусса чIумал вайннал кулпат бивзун бур Дянивмур Азиянавун. Ташкантлив школагу къуртал бувну, хьуну ур ккарччал хIакин. 1991 шинал Совет Союз ппив шайхту зана хьуну бур Дагъусттаннайн. Тай захIматсса шиннардий коммерциялуха зий айивхьуну ур кулпатращал. Щарнил иширттал чIарав ацIайсса инсан ухьувкун, мукьра шинал хьхьичI шяраваллил хъунисриннал тавакъюрайн бувну, администрациялул бакIчину кандидатура дирхьуну, жяматрал увчIуну ур му къуллугърайн.
ЧIарттал шяравалу дур райондалий яла архсса, ххуллу захIмат-жапасса, райондалийн цала иширттай гьан-бучIан транспорт дакъасса. Оьрмулул бугьарасса инсантал рязину бикIай ваная ягу цивппа биян бан учIай, ягу цала ишру дузал бай, тIий.

— Микьдар МахIаммадович, ци давуртту дан бювхъур инава шяраваллил бакIчину зузисса мутталий?
— ХьхьичIва-хьхьичI, шагьрулия техникагу дучIан дурну, марцI барду шяравун бухлахисса кIанттайсса бяр. Гива буккан барду 72 камаз кьюнурал. Шяраваллил зума-къирагърайсса бяр бия 2008 шинал ларчIсса гъараллал лавсун. Ва бяргу цIунил барду. Шяраваллил ца махIлалия цамур махIлалийн 150 метралийх щинаххуллу буцарду. Шяраву связь къаххуйну зий дуну, райондалул администрациялул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул кумаграцIух бувссар «Билайндалул» станция. Къув-аьслил, цIупардал вышкалун зарал биян бувну, ххаллу руцари хьуну, цIунил бакьин буллай буссар цIанакул. Мукунма райондалул администрациялул кумаграцIух бувссар шяраву типовойсса ФАП. Тти лирчIунни медициналул матахI ласун. Къатрал ялун багьан бюхъайсса 30 ттукIрал ттала баххана бувссар, кIичIирттаву хьхьувайсса чани сайки 60 процентрал бувцуссар. Мунихлуну, хъунмасса барчаллагь учин ччай бур Райондалул электросетирдал хъунама Зураб ХIажиевлухь. Ххуллул нигьачIисса кIанттурдайн щама бивчуссар. Бувссар шяраву ттинин тачIав къабивкIсса гъаттарайн ххалаххив байсса кIану, бувну къуртал шавай буссар, мукунма шяраву тачIав къабивкIсса ливтIусса ризкьи буччайсса кIану.
Ччя-ччяни субботник дару, муниву хъунмасса кумаг бай шяраваллил депутатътурал.
— Дан бакIрайн ларсун, къадурну лирчIссагу чансса дакъахьунссар давуртту.
— Дан дакIнийсса давурттава къадурссагу лирчIунни, тIайлассар. Яхъанахъисса инсантурал аьдад хIисав дурну бухьувкун арцу итадакьлай, шяраваллил ссуссукьусса бюджетрацIух данна увкусса давуртту дангу хъанай бакъар. Цалчин администрациялул бакIчину нанисса чIумалва махъ буллуссия шяравусса бярнил лагма чIира банна увкуну. Му къабувнува ливчIунни, чан-кьансса давуртту дурну духьурчагу.
ВицIхъату шяравунсса ххуллу гьарца гъарал ларчIтари бакьин бан багьай. Ва ххуллу ттинин тачIав капитальныйну бакьин бувну бакъар. Ттигъанну «Дагавтодорданиясса» пишакартал бувкIун, ВицIхъату КIундив, кIичча ЧIаравсса 6 километралийхсса ххуллу бахьтта ххал барду. КIаниннин кIива гьантлул хьхьичI бакьин бувсса ххуллу гъараллал зия бувну бия. Ххуллул зузалт цивппагума бия вих къахъанай, кIива гьантлул хьхьичI бакьин був­сса ххуллу вакссава зия шайссарив, тIий. Капитальныйну бакьин бан пландалувун бутан ккаккан бунни.
КIичIиртту мугьалттал ласлай, ххюлттайн бувккун бур. Вай кIичIирттавух щама бичинсса пикри буссар. Шяраву шанма кIанттай щин салкьи дайсса синттул кьаллу бишин дакIний буссару. Райондалул администрациялул кумаг барча, пикри буссар щинаххуллурдугу бансса.
Ялагу, ттул пикри буссар шяраву хъатIив байсса зал бувансса. ЦIанакул цинявппа бур хъатIив шагьрурдай буллай. Ттул пикри чIявуссаннал хъинчулий ккавккунни: «Ина айихьу, жугу чIарав бацIанну,» — тIий бур шяравасса каши дусса арамтал, цанчирча шагьрулий кIира-шанна ссятрайгу щябивкIун хъатIи пас хъанай бур. Куннал куннащал хавар-махъ бусансса чIун дакъар. ДакIнийн бутлан бикIай цалва-цалва хъатIив чани хьуннин руцлай, къавтIий, хавардай гьавалий байсса бивкIшиву. ХIатта УзбакIнава, ТаджикIнавагума бучIайссия буттал шяраву хъатIив бан.
На вихра шяраваллил жямат ва давривух чялишну хIала бугу-буххантIишиврийн. ЧIярусса шинну хьуссия шяраву буллай байбивхьусса мизит, арцу даххана хьуну, къуртал бан къахъанай. На ттула уссурвал, ссурахъалгу бувцуну лавгун тIаннул, муххал давуртту дуллай айивхьуссияв. Жу зий ккавккукун цайми-цаймигу букIлан бивкIуна, шайма шаймунил кумаг буллай мизит къуртал бувссия.
— Шяраваллил чIарав бацIайсса инсантал ца бур зул шяраву?
СПК- лул муданасса чIаравацIу ур ишбажаранчи Жамал Аьлисултанов. МаслихIатрайну, иширайну кумаг бай ДР – лул лайкь хьусса учитель, школалул директорну зий чIярусса шинну дурсса Мухтар МахIаммадовлул. Москавлив ялапар хъанахъисса профессор ХIажи Аьлиевгу муданасса жул чIарахацIур. Аьлиев Сапижуллагьлул лавсунни мизитран 55 азарда къурушрансса генератор. Шяраву спортзал буллалисса чIумал ХIажиев Шамиллул цала чулуха бивхьунни пластикалул чIавахьултту ва нуз. Спортзал тIитIлатIисса кьини райондалул администрациялул чулуха пишкаш бунни теннисрал стол.
Цаппара шиннардил хьхьичI шяраву, ва иширанни куну арцугу дартIун, ми аьркиннийн ишла къадурсса иш хьуну бия. Мунийн бувну, кумаг бан хъинну ччай бухьурчагума, вихшала дакъа бур цIанакул. Гьарца къурушран жаваб дулунна тIий ура, арцу дуллуманалгу, халкьунналгу хьхьичI. Каши дусса инсантурал кумаг къабарча, дан дакIнийсса гьарца давуртту дузрайн дуккан дан хъанай бакъар. Мунихлуну, на тавакъю буллай ура шяравучутурахь буттал шяравалу хъама маритару, бюхъайкун чIарав бацIияра тIий. Цанчирча мархха бакъа мурхь къаххяххай­ссар. Шяравалу духлагарча, хIалли-хIаллих щалва буттал улча бачIва хьунтIиссар. Ттул бур ялагу ца тавакъю. Шяраву школа яхьуншиврул зула оьрчIру Лаккуйн гьан буллалияра, тIисса.
— Цими дуклаки оьрчI ур хIакьину ЧIарттал школалий?
— ХIакьину жул школалий дуклай ур 56 дуклаки оьрчI. Школа къуртал бунни 11 дуклаки оьрчIал.
— Цими тIюва дур шяраву. Ссаха зий бур шяравусса халкь?
— ЦIанакул дур 120 тIюва. Миннава чIявусса кIи рутан шагьрурдайнмайгу лагай. Бур найрдаха зузисса. ЧIявуми яттиха, гъаттараха зий бур. Амма гъаттарал хIухчуну зунсса инсан шяраву ляхълай акъар. 20 азарда къуруш харжиралгу дуллай, дукиялул ва къатлулгу щаллу анна тIий, цучIав рязи хъанай акъар. Жагьилтал шагьрурдайнмай лихълай бур. Гьарцаннан пикри бур шагьрурдай арцу ххуллурдайра ляхълай дусса кунмасса. Мина-кIанугу кьадиртун бигьанма бивзун лаглай бур.
ЧIарттал шяраваллил лагма-ялтту ххуйсса чару буссар. Щалва Дагъусттанная бучIай шичча гьа­ттардинсса чартту буккан. Щин-бунугу мукунсса пикри, гъира багьарча бюхъанссия гьаттал чартту байсса цех тIитIин.
— Барчаллагь хъунмасса, вин Микьдар МахIаммадович. Ина инава шагьрулий­сса ужагъ ва бизнесгу кулпатрал хъачIунттай кьабивтун увкIун ура буттал шяравун. Вил пикрирду, ниятру дузрайн дукканнав! ТIайлабацIу баннав дуллалимуниву.
Ихтилат бувссар Зулайхат Тахакьаевал