Давриву дакI дирхьусса педагог

sult_91994 шинал декабрьданий ОьрчIал къатлул директорну битаннин МахIаммадова Мисиду Юнуслул душ зий бивкIун бур СССР-данул халкьуннал учитель У.М. Муртазялиевал цIанийсса республикалул школа-интернатрал гендиректорнал хъиривчуну.

Ванийн багьайсса бивкIун бур методикалул ва диагностикалулми суаллу. Шикку зий дурсса ацIния цара шинал дяниву Мисиду Юнусовнал цуппа ккаккан бувну бур лахъсса квалификация дусса педагог ва дакI цIуцIисса насихIатчи бушиву. Аькьлу-кIулшилул ссуссукьусса оьрчIан хасъсса кIулшивурттугу дуллуну,тарбия бан ванил хъунмасса захIмат бивхьуну бур ва укунсса оьрчIащал зузисса цалва уртакьтуран чIявусса затру ла­хьхьин бувну бур. Мисиду Юнусовна кIира ларайсса кIулшиву ларсъсса-ингилис мазрал преподаватель ва дефектолог, Дагъус­ттаннай аькьлу-кIулшилул махъун багьлагьисса оьрчIал коррекция дувайсса хасъсса пишакартуравух хьхьичIра-хьхьичI ва журалул кIулшивуртту ларсъсса инсан бур.

Аьрасатнаву ца яла захIмат­сса, халкьуннал оьрмурдаву хъунисса дахханашивуртту хъанай диркIсса, билаятрал политика ца чулийн къадурксса 1994 шинал ДР-лул КIулшивуртту дулаврил министерствалул хIукмулийн бувну опыт бусса, лахъсса квалификация дусса пишакар Мисиду МахIаммадова Каспийскалийсса ОьрчIал къатлул хъунмурну бивтун бур.

[pullquote]Мисиду Юнусовна Каспийскалийсса ОьрчIал къатлул хъунмурну бивттукун ца зурул мутталий медико-педагогикалул комиссиягу бавтIун республикалийсса циняв спецучреждениярттавусса оьрчIал ялтту був­ккун, миннал корректировка дурну 98 оьрчI язи бувгьуну 9 группа сакин бувну бур.[/pullquote]

Ва шиккун зун бувкIсса ппурттуву идаралувусса тагьар, чIалачIин къаххуйсса диркIун дур; къадиркIун дур зузисса санузел, къатри гъили байсса система хилкьа дурккун, къатраву чани лахъан ттукIрал ххаллу дух хьуну диркIун дур. ОьрчIал къатлул хIаятраву инсан къагьанну оьккисса баябуршиву диркIун дур, лагма чапар диркIсса кIанай аьш-бакI къадиркIун дур, къатраву оьрчIру уттубишин, щябикIансса буза-кьуза къабивкIун бур, думургу дух хьусса, гъаргъсса-лирсса диркIун дур. КутIану учин, дяъвилул шиннардий куннасса тагьар диркIун дур. Вай къагьану, къатлул щалла магъигу марххала-гъарал дуни кIукIру дуклай, аьрну диркIун дур. Му ппурттуву шикку­сса, аькьлу-кIулшилул ссуссукьусса 20 оьрчI-ятинтурах цукунчIавсса аякьа-ургъилгу къабивкIун бур. Вайннан чичин-буккин лахьхьин байсса, бакI-магъ дайма къаивкIун ур.
Мисиду Юнусовна бучIав­рищал ца зурул мутталий медико-педагогикалул комиссиягу бавтIун республикалийсса циняв спецучреждениярттавусса оьрчIал ялтту бувккун, миннал корректировка дурну 98 оьрчI язи бувгьуну 9 группа сакин бувну бур. КутIасса чIумул мутталий дузал бувну бур шикку зунсса пишакартуралмур масъалагу-даврийн бувцуну бур мяйжаннугу оьрчIру ххирасса, миннан цалла дакI дулун хIадурсса, укунсса оьрчIащал зун ссавур дусса, цалва пиша ххуйну кIулсса пишакартал. ОьрчIал къатлувусса ца яла агьамми суаллу дузал бувну махъ, Мисиду Юнусовна зун бивкIун бур укунсса оьрчIащал зузийни ишла дансса программардал ялув, ми тарбия буваврил, миннан сянатру лахьхьин даврил суаллу ххалбивгьусса.
Шинал дяниву ванил хозяйствалийн багьайсса циняв масъалартту низамрайн бувцуну бур. Къатри гъили буллансса система ва санузел цIудурну дур, чIавахьулттив, нузкьунттив даххана дурну дур, щалва идара цIубувну, капитальныйсса ремонт дурну дур ва щинал бургъурду баххана бувну бур. ОьрчIал къатлул хIаятраву мурхьру, тIутIив дургьуну, оьрчIру тIуркIу тIунсса, щябикIансса площадка бувну бур. Чирилун кумаг буллалисса халкьуннал дакI дирмунил кумаграйну оьрчIру дузал бувну бур игрушкардал, янна-уссул, луттирдал. Хьуну бур ххуйсса библиотека.
Цалнияр цал къатлувун рухI дукIлай, оьрчIру тяхъа буклай сагъ хьуну бур. Вания хьуну бур тIааьнсса ужагъ. Шикку зузисса коллективгу мяйжаннугу оьрчIах хъуннасса къулагъас дуну зун бивкIун бур. Ятинсса оьрчIан вания ххирасса, гъилисса кюру хьуну бур. 1994-2010 шиннардий щурущи дансса хасъсса Программа кьамул дурну махъ чIярусса да­хханашивуртту хьуну дур, оьрчIру цалла- цалла тIювай, кулпатирттаву яхъанахъисса куннасса шартIру дузал дурну дур.
ХIакьину оьрчIал гьарцагу группалуву дур тIааьнсса тагьар хIасул хьуну, оьрчIру ссахкIуй мюхтажну ливчIун бакъар. Дур вай оьрчIру тарбия бансса, кIулшилул ссуссукьусса вайннан духIин-дуцин лахьхьин дансса хасъсса программарду. Хъуннасса къулагъас дурну дур оьрчIру бигьалаган, ххари бан дайсса давурттах. ОьрчIал къатлуву зий дусса дур мяйра кружок, миннуву дур художествалул самодеятельностьрал, спортрал секция, сурат дишаврил магьирлугърал кружок, бисероплетение ва цайми-цаймигу оьрчIан хайрсса кружокру.
ОьрчIал оьрму тяхъа бан къатлул коллективрал хъунмасса кIану булайсса бур байранну, шадлугъру кIицI даврийн ва экскурсиярдайн, театрдавун, кинорайн, музейрдавунсса аьрххирдан. Ччя-ччяни хьунабакьайсса бур дяъвилул ветерантуращал, шаэртуращал, меценатътуращал. Укунсса хьунабакьавурттая, аьрххирдая ва шадлугъирттая вай оьрчIру тарбия бавриву, вайннан багьу-бизу лахьхьин бавриву хъунмасса хайр бусса бур. ОьрчIан асар хьун къабитаншиврул цивппа обществалун хъамаливчIсса, къааьркинсса халкь бушиву. Укунсса мероприятиярттал комплекс ххалбивгьуну бур оьрчIаву граждан позиция, Ватандалухсса ччаву хIасул даншиврул. Комплексрал ца яла агьамсса мурад бур-оьрчIру криминал ххуллийх къагьан бивтун, обществалун мюнпатсса инсанталну тарбия баву.
Мисиду МахIаммадова зузи­ссаксса хIаллай циняв ОьрчIал къат­раву дайсса хасъсса ялувбацIаврил комиссиярттал дурсса ххалбигьавурттал чIалачIи бувну бур шикку мяйжаннугу пишакарну гъан хьуну даву дачин дурсса, бавкьусса коллектив зий бушиву. Вайннал педагог-пишакарсса дефектологтурал, логопедтурал, социал педагогтурал, хIакин невропатологтурал ва психологтурал даврин лахъсса кьимат бивщуну бур.
2010 шинал Аьрасатнал ПрезидентначIасса ОьрчIал иширтталсса буллалисса уполномоченный П.А.Астаховлул Мисиду МахIаммадовал каялувшиву дуллалисса ОьрчIал къатлуву дачин дурсса даву лайкьну биттур дуллалишиврух лахъсса кьимат бивщуну бур.
Цимилагу ОьрчIал къатлувусса ятинтал яхъанахъисса шартIру ххал дан бувкIсса ДР-лул ХIукуматрал, Дагъусттаннал коррекционный идарарттал советрал ва ДР-лул КIулшивуртту дулаврил министерствалул вакилтуралгу мува лахъсса кьиматран ккаккан дурну дур Мисиду МахIаммадовал даву.
ХIадур бувссар З.АьбдурахIмановал