Гьанулун лавхьхьусса чIирагу шайссар

Untit1975 шинал ШавкIуллал школа къуртал бувсса 13-мур выпускрал оьрчIая бувккун бур республикалий личIи-личIисса пишардай зий, бусравсса инсантал.
Цахьра дарс дирхьусса цащала ва архIал дуклай бивкIминная буслай бур школа мусил медальданущал къуртал бувсса цIанакул МахIачкъалаллал 25-мур школалул директорну зузисса Баккунова Асват.

Цинявннал учайва 13-мур захIматссар куну. Му мукун­сса дугу дия.
Жун ччай бур учин, жула ду­ккаврихсса гъира ххишалану буну тIийяв къакIула, жу ккаккан барду райондалийгу, республикалийгу жула школа – му хIакьсса кIулшиву дулайсса школа бушиву.Untitle1 Жул цалчинмур учительница бия хIалимсса зунттал хъамитайпа Мухтарова Нина Мусаевна. Жун мунил ла­хьхьин бувна буккингу, чичингу, хъунаманал хIурмат бангу, чIивима уруччингу. Мунил жуву, 18 оьрчIаву, дирхьуна тачIав лагь къашайсса куннал куннахсса дусшиву: жу буру циняв дустал «Ца цинявннахлу, циняв цаннахлу» дур жул оьрмулул девиз. Цумацанналгу учай мунийн «жула яла ххирамур учительница» куну. Жун цинявннан дакIнийн багьай жула лакрал учала «Гьанулун лавхьхьусса чIирагу шайссар». Жул 13-мур выпускраву кIиннал ларсуна мусил медаллу: Эфендиева Гульбикалул ва Жалаева Асватлул. Вайри жул выпускрал яргсса цIуртти.
Жун кIулшиву дуллай, жул чIарав бавцIуну буссия жул ххирасса учительтал ХIасанов М.М., директор Тумалаева Х.Д., Учуев В.С., Зайдиев М.М., Тумалаев М.Д., Жалаева Р.М., ХIалимов К.Г., ХIасанаьлиев М.И., Зайдиева З.М., ХIусайнова С.А. ва жул классрай каялувшиву дуллай ивкIсса Гъазиев АхIмад Пашаевич. Гьашину жул хъанай дур 38 шин школа къуртал бувну, жу хьунабакьару гьарца ххюра шинай цал. ТIайламур бусан – жу хьунабакьинсса чIун дучIаннин ялугьлан бикIару ва ца яла ххирамур оьрмулул лахIзалух кунма. Жу цинявнналагу ШавкIуллал школа къуртал бувну мукьах, Гъумучиял школагу къуртал бувну жула оьрмулул ххуллурду битлай буру лажин кIялану, бюхттулну гьаз дуллай буру жулва лакрал цIа. Жу цачIунмай байсса жул классрал вирдакI -ХIажиев ХIажи НурмахIаммадович зий ур Москавлив – ххаллилсса ишбажаранчи.
Какваев Буниямин – РД-лул лайкь хьусса строитель.
Аьлиев Аьбдуллагь – жул шяраваллил советрал хъунама.
Жалаева Асват – МахIач­къалаллал 25-мур школалул директор, Аьрасатнал аьмсса кIулшиву дулаврил бусравсса зузала.
Эфендиева Гульбика – хIакин.
Эфендиев Аьбдул – усру дайсса цехрал хъунама;
Къаяев Къая – хIакин-оф­тальмолог;
Сулайманова Мариям – медсестра;
Гъазиева Загьидат – ишбажаранчи;
Шяъбанова Мариям – бухгалтер;
Какваев ХIажиттатта – найрдал усттар;
ХIасанаьлиев Ярагъи зий ур машинартту байсса заводрай;
Ханчадаров Кьурбан-МахIам­мад – ишбажаранчи;
Учуев АьбдурахIим – ишбажаранчи;
Аьлиева Сагъират – психолог;
ЦIаххаев Рамазан – строитель.
ХIакьинусса кьининийн жул ялату лавгунни аьпа баннав цал, гьав нурданул дуцIиннав Тумалаев Аскандар ва Аьбдуллаева Бича.
Укун цинма лайкьсса куццуй оьрмулул ттугъ бюхттулну лавсун най буру жу 13-мур выпуск. Барча буллай буру жула школа 100 шин хъанахъисса юбилейращал ва чIа тIий буру мунин тIутIайх бичаву, ялу-ялун дуклаки оьрчIру чIяву хьуннав ва жул школалий аргъ дизаннав.
Чивчуссар Зулайхат Тахакьаевал