Ванилгу ШавкIуллал школа къуртал бувссар

Гьашину 100 шин хъанай дур Лакрал райондалийсса ШавкIуллал школалун. Вайксса шиннардил дянив ва школалул итабавкьусса лахьхьусса дуклаки оьрчIая хIакьину хьуну бур жямат­ран, агьлу-авладирттан пахрулунсса, ххуй-ххуйсса, дугърисса халкь. Ца ШавкIуллал жяматран ва уссурссуннан пахрулунсса бакъа, щалва Дагъусттаннангу.

Ттуннив цIана бусан ччай бур 1975 шинал итабавкьусса ва школалул выпускрая. Вайннавух чан­сса къабивкIун бур медаллан лайкь хьусса хьхьичIунсса оьрчIру. ЧIал къавхьуну вай цаннащал ца ва цанма аьзизсса учительтуращал хьунабакьинтIиссар школалул юбилейрал шадлугърай. Цуксса хIайпнугу, вайннава цаппараннан бувавагу къанясивну бивкIун бур цанма ххирасса школалул юбилейрал шадлугърай гьуртту хьун. Мигу дакIнийн бувтун, аьпалул махъ учинссар архIал дуклай бивкIминнал.
75 шинал выпусниктурава ца яла чялишсса, гьарцагу ишираву хъуннасса гьурттушинна дувай­сса чув ур ХIажиев ХIажи, цувагу Москавлив ишбажаранчину зузисса. Ванал сипталий гьарцагу ххюра шинава вайннал класс батIайсса бур цанма ххирасса школалий хIурмат бусса учительтурайнгу оьвкуну.[pullquote]Ттун ччянива кIулли ва дусшиву дуллай бура Асват Кьурбановнащал. Ва дусшиврия пахругу бикIай ттул дакIниву. Вания ттуща так ххуймур, хъинмур бакъа учин къабюхъанссар. [/pullquote]
Вайннавасса Бакунова Асват Кьурбаннул душнил ШавкIуллал школа къуртал бувну бур мусил медаль ларсун. Гъумучиял школалий махъсса кIива класс къуртал бувну махъ дуклан бувххун бур ДГУ-рал математикалул факультетрайн. Мугу лайкьну къуртал бувну, 1985 шинал ШавкIуллал школалул директорнал хъиривчуну зун бивкIун бур. ЦIана Асват Кьурбановна Красноармейскаллал школалул директорну зий бур.
Вайннащал архIал дуклай ивкIсса Какваев Буниямин лайкь хьуну ур «Дагъусттаннал лайкь хьусса строительнал» цIанин.
Школа мусил медальданун къуртал бувсса Эфендиева Гулбика цIана зий бусса бур хIакин-терапевтну.
Аьлиева Сагъират психо­логнал пишакаршиврул кIулшивурттугу ларсун, зугу-зий, ялапар хъанай бусса бур Избербашрай.
Ва выпускравасса Аьлиев Аьбдуллагь цIана зий усса ур ШавкIуллал шяраваллил администраторну. ЛивчIмигу ххуй-ххуйсса къуллугъирттай зугу-зий, лайкьну ялапар хъанай бусса бур.
Ттун ччянива кIулли ва дусшиву дуллай бура Асват Кьурбановнащал. Ва дусшиврия пахругу бикIай ттул дакIниву. Вания ттуща так ххуймур, хъинмур бакъа учин къабюхъанссар. Асватлущал на дусну мадара шиннур.
Ца ххуллух ттуйн оьрчIащал­сса хьунабакьаврийн оьвкуна Красноармейскалийсса школалул директор Сельминаз ТIалхIатовал. Бяйкьуну на багьунав Асват Кьурбановнал каялувшиврулусса школалийн. На бура, ттун чара бакъа СельминазлучIан гьан аьркинссар, тIий. Асват Кьурбановнал най буна баян бувуна, на чункIуй къагьантIишиву ва Сельминазлуйнгу шиккунма оьвчинтIишиву. Ччясса мутталий ванил актовый залдануву оьрчIру бавтIун, на миннащал кIул бувунав, бувсуна ттуяту ва ттул творчествалия. Жул хьунабакьаву хьуна яргсса, хъинну дакIний личIансса. Микку на оьрчIахь бусав жула чичултрая, шаэртурая, дагъусттаннал литературалия ва ттуятувагу. Ялу-ялун оьрчIругу хIала бухлай, суаллу буллай жул хьунабакьаву шанна ссятрайсса лахъи ларгуна. Гания мукьах шагьрулул вайми школардах бурувгун архну бунугу на ва школалий ччя-ччяни хъамалу шайссара.
Цукуннив цачIанма кIункIу буллалисса, нахIу-хIалимсса Асват Кьурбановна гьарцагу шинах сентябрьданул 1-нний ттух ялугьлай бикIайссар.
Ттунгу хъунмасса гъира багьунни вания циятува гьарта-гьарзану бусан.
Оьрмулуву цикIуйгу бигьану къалякъайссар. Асватлуву дуккаврихсса гъирарал цIакьсса гьану бивзун бур цалчинми учительтурал. Миннавасса ца бур школалул юбилейрайннин оьрму лахъи къалавгсса, аьпа биву, Мухтарова Нина Мусаевна. Математикалухсса гъира ваниву хIасул бувну бур Зайдиева Зенфира Макьсудовнал. Ва хьуну бур Асватлун оьрмулувусса эбратну.
Инсаннал дурсса хъиншиву такIуйрагу хъамакъаличIайссар учай.
Дуккаврихсса гъира, дакIнил хъиншиву, захIматрая нигьакъабусаву, карчI дакъашиву Асватлул ларсун дур цилва оьрмулул ххуллий хьунабавкьусса Тумалаева Ххадижатлуя, Хъурхърал школалул директорну зий ивкIсса Гъазаев Александрдуя ва цайминная.
КIюрххила ивзнан Аллагьналгу кабакьайссар, тIисса учалалуву тIийкун Асватгу цIакьсса кIулшивурттугу ларсун, оьрмулул ххуллийн бувккун бур кьянкьану ва дакI дарцIуну ша ласлай. Мадарасса шиннардий школалул директоршиву дурсса Асват Кьурбановна лайкь хьуну бур «Почетный работник общего образования РФ» ва «Отличник образования РД» цIардан.
Гьашинусса дуккаврил шингу ванин хьуну дур ца яла ххарисса, талихIсса, цанчирча гьашинусса 32 выпускникнава кIива душ-Даудова Альбина ва Арсланаьлиева Байгинат арцул медаллан лайкь хьуну бур. Бувния шинмай 30 шин хьусса школалул тарихраву къаларсъсса гьашину итабавкьусса Загьиров МахIаммадлул ва Аьбдуллаева Аьйшатлул мусил медаллу ларсун дур.
25 шинай шикку каялувшиву дуллалисса Асват Кьурбановнал сакин бувну бур гьунар бусса учительтурал коллектив, цивугу ДР-лул кIулшивуртту дулаврил отличниктурал, лайкь хьусса зузалтрал цIардан лайкь хьусса. Школалун дуллуну дур цIадурксса чичу-драматург Рабадан Нуровлул цIа. Шикку ччя-ччяни шайсса личIи-личIисса шадлугъирттайн оьвчайсса дагъусттаннал шаэртуравасса ва чичултравасса ца нагура. Вайми школардаясса учительтурайнгу оьвкуну ши­кку дишайсса тIиртIу дарсру лагайсса дур хъинну мюнпатну. Ва школалул оьрчIру гьуртту шайссар шагьрулул олимпиадарттай ва цайми-цаймигу мероприятиярдай. «Шаг в будущее» тIисса конкурсрай гьуртту хьуну хьхьичIунсса кIанттурдан лайкь хьуну бур. На навагу цимилгу бара хьуссара вайннал интернетравасса материаллугу ишла дурну хIадур дурсса ххуйсса мероприятиярдал.
Асват Кьурбановнан аьркинсса кумаг бувайсса бур Красноармейскаллал бакIчишиву дуллалисса Абубакар Кьурбанисмяловлулгу. Ленинкентлив­сса №35 школа—гимназиялул директор Чакар Мажидоващалсса дусшиврулгу хъунмасса щавщи биян бувайсса бур Асват Кьурбановнал даврийн.
Ряхва оьрчI бусса хъунмасса кулпатраву хъунма хьусса Асват оьрчIшиврия дакIнийн бутлай буслай бур цила нитти-буттал, Жамалов Кьурбаннул ва Ххадижатлул, хъунмасса захIмат бивхьушиву цала оьрчIан кIулшивурттугу дуллуну, цалва-цалва къатрай битан. Оьрмулуву гихунмайсса талихIну ванин хьуну бур арс Оьмар ва цила дакIниймур бувчIайсса лас Кьурбан нясив шаву.
Красноармейскаллал шяраваллия ванин хьуну бур цIакьсса, аьзизсса ужагъ. Шикку ялапар хъанахъисса халкьуннаягу хьуну бур яла гъансса, вихшаласса дустал. Школалул оьрмулуву вай къагьурттусса царагу шадлугъ, батIаву къашайсса дур.
Асват Кьурбановная ттигу чIявусса затру бусан бюхъан­ссар, цанчирча лайкьсса буну тIий хьхьичIунсса инсантуравух кIицI лаган. На ванин ттула чулуха чIа учивияв хъиншиву ва талихI, ва оьрмулуву так дакIнил хъиншиврул бутIа ххисса халкь бакъа хьунакъабакьаву.
Аминат Аьбдулманапова
ХIадур дурссар З. АьбдурахIмановал