Ваналгу къуртал бувссар ШавкIуллал школа

Untled-1Щаллусса ттуршукулул лахъишиврийсса ххуллу бивтун бур ШавкIуллал школалул. Ми шиннардий му школалул нузкьунттава бувккун бур цикссагу хъин-хъинсса выпускниктал. Му ххуллул мутталий дурсса ххаллилсса давурттал хIисав-ккал дуван, му школалий дарсру дихьлай, дуклай бивкIми хьунабакьин, аьпалул хьуми дакIнийн бичин вай гьантрай батIинссар ШавкIуллал жямат буттал шяравун аьзизсса школданийн. Ва кьини бавтIсса бусравсса хъамаллуравух икIанссар бусравсса шавкIрачу, му школалул выпускник Тумалаев Мандала Набинал арсгу.

Бадрижамал Аьлиева
Увну ур Мандала 1941 шинал Ашхабадрай ШавкIуллал шяравасса уссал усттар Набинал ва Мугьажиратлул кулпатраву. Ванан бувагу шанма барз хьуну, Наби лавгун ур Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилийн душманнащал талан. Мунан къанясивну бивкIун бур ххишала цала хъунама арс Айгун ва увну ца-кIива барз хьусса чIивима арс Мандала кка­ккан, дяъвилул цIарава зана хьун. Мандалал нину, лас аьрайн лагайхту, Дагъусттаннайн ШавкIрав зана хьуну дур. Буттал шяравува школалийнгу лавгун ур Мандала. Дуккавриву хьхьичIунсса Мандалал гьарца шинал ласайсса диркIун дур грамотартту. Ванан уттигу дакIний бур 1-мур классраву цалла дакIних лархьхьусса назму. ШавкIуллал школданий 7 классгу бувккуну, гихунай дуклан лавгун ур Гъумучиял дянивмур даражалул школданийн. Ниттин цинмалу захIматну буну, 9 класс бувккуну махъ Мандалан зун багьну бур. Муниннингурив колхозраву, ичIура даймур дуллай, зий акъацIайсса ивкIун ур ва. Оьрмулул 15 шинаву Мандала Гъумучиял школалул цIусса къатрансса чартту неххамачIату ххилайгу зий ивкIун ур. Машиналул бортрайнгума кару гужирай дияйсса диркIун дур.
9 класс бувккуну махъ, МахIач­къалалив автошколагу къуртал бувну (мивусса дуккаву багьлухсса дуну, ми арцугу цалла ляркъуну дур) аьралуннал кьюкьраву ватандалул хьхьичIсса цалва буржгу лавхъун, зана хьуну, автобусрай шупирну зун ивкIун ур. Инсантал ххилай, автобусрай зий Мандалал 15-хъул шинну дурну дур. Лаккуйн, яруссаннал районнайн акъассагу, махъ, хъунма автобусрай зун ивкIун махъ, лагайсса ивкIссар Бакуйн, Орджоникидзелийн, Нальчикрайн, Тернаузрайн, Ставрополлайн.
1976 шинал заочнайну къуртал бувну бур Шяраваллил хозяйствалул институт. Арулунния лирчусса шиннардий зий ивкIун ур ШавкIуллал колхозрал председательну. Ва зузисса шиннардий колхозрал биялну хьхьичIунмай хъит увкуссар, райондалул колхозирттаву ШавкIуллал колхоз хьхьичI ххуттай диркIссар. Техникалулгу, цамунилгу лащинну диркIсса колхоз ччаннай дацIан дуван бювхъуссар ванаща. Мандалал ми шиннардий сакин бувну бур дуклаки оьрчIал бригада. Му бригадагу колхозраву хьхьичIунну зий бивкIун бур, хаснуварив каникуллал чIумал. ЦIусса дуккаврил шин дайдирхьуну, му бригалувусса лавайми классирттал оьрчIру Гъумукун лагайхту, 1-мур сентябрьданул шадлугърайсса линейкалийнгу лагайсса ивкIссар колхозрал председатель Тумалаев Мандала, колхозрал давриву хьхьичIунсса оьрчIая цIа дуван, миннан бахшиш дуван, гихунмайгу зунсса гъира миннаву бикIаншиврул. Цалвами оьрчIругу яттичIах зузи бувну бивкIун бур, мюрщину бунува захIмат ххирану аьдат хьуншиврул. Кулпат Аьйшагу Гъумук санэпидстанциялий зий бивкIун бур, колхозрал давурттайнгу буккайсса бивкIун бур ШавкIрав. Ца-кIива махъ ваниятугу. Аьйша бур Шахьуйннал шяравасса ххаллилсса хъамитайпа. ШавкIуллан Аьйша, Аьйшангу шавкIул хъинну ххирассар. Шахьуйннал язими куявтурал сияхIравугу Мандалал лайкьсса кIану бугьлагьиссар. Укун, цалла шяраваллавугу бусравну, хIурматрай, ласнал ва щарнил шяраваллавугу цалвами кунма ххирану, хьхьичIунну буссар Аьйша ва Мандала. Аьйша бувну бур 1947 шинал Шахьуйннал шяраву Сагидовхъул Аьлил ва Аминатлул кулпат­раву. Школалийн буттал шяравува лавгун, махъ, цила уссил Сагидаьлил кулпат Асият ЧIарав дарс дихьлай буну, лавгун бур дуклан ЧIарттал школалийн. Ца-кIира шинавун Асият зун Гъумучиял школалийн бувтун, Аьйшагу Гъумук дуклан бивкIун бур. Школа къуртал бувну махъ ва бувххун бур МахIачкъалалив медучилищалувун. Зий бивкIун бур Хъаннил консультациялий, 1-мур роддомрай, ласнащал шяравун бивзсса чIумалгу — Гъумук санэпидстанциялий. Шярава махъунмай шагьрулий бувкIун махъ Аьйша зий бивкIссар Редукторный поселокрайсса азарханалий.
Мандала ва Аьйша куннащал кув кIул хьуссар Ма­хIач­къалалив. Цалва чIаххуврай (Котровлул кIичIираву) ялапар хъанахъисса Сагидов Аьлил ва Аминатлул кулпат Мандалан ччянива итталун багьну бур, ванан хъинну ххуй дизайсса диркIун дур ва кулпатрал занакьулушин, хъунаманачIансса хIурмат, чIивиманал хъунаманал тIимуних вичIи дишаву. Цайминнан эбратрансса Сагидовхъал кулпатравасса душний Аьйшайгу ччянива ябавцIуну бивкIун бур ванал. Мандалал ва Аьйшал сакин бувну бур махъминнал ххаришиврунсса, пахрулунсса, бавкьусса, нахIусса кулпат. Вайннал дянивгу хьуну бур ххаллилсса 4 арс ва 2 душ. ОьрчIангу оьрмулуву бикIу, ташурдаву бикIу эбратран цалва нитти-буттая ласунмур чIявур. Мандалан ва Аьйшан лайкьсса наслугу бивзунни вайнная. КIия арснал — Сулайманнул ва Шамиллул — марцIсса ххювардайнну Костромалий къуртал бувну бур билаятрай язимунин ккаллисса Художествалул училище, канил дургьуну дур заргалнал касму. Зураб тIима арснал ЯтIул дипломрайну къуртал бувну бур Шяраваллил хозяйствалул техникум, муния махъ, отличник хIисаврай, му тIайла уклай ивкIун ур дуклан Москавлив Скрябиннул цIанийсса Ветеринарный академиялувун, амма къалавгун ур. Зураб ва Аьзизгу вайми уссурвавращал заргалталну зий бур. Оксана тIимур душнил къуртал бувну бур Ростоврайсса мединститут, медициналул элмурдал кандидатшиврул цIа ларсун дур Москавлив. Зий бивкIун бур республикалий личIи-личIисса кIанттурдай, миннувух санэпидстанциялий отделданул хъунмурну, мединститутравугу. ЦIанакул ласнащал бивзун бур Пятигорскалийн. Багъдагул тIимур душнил язи бувгьуну бур экономистналмур пиша. Укун, цинявппагу оьрчIру дуккин бувну, миннан ларайсса кIулшивуртту ва ххаллилсса тарбия дуллуну дур Мандалал ва Аьйшал.
Махъунмай шагьрулийн бивзун махъ вайннал кулпат, Мандалал диялсса шинну дурну дур Каспийскаллал рыбхозраву зий. Укун, оьрмулухун дакI марцIну захIмат буллалисса, лагма-ялттуминначIа хIурматрайсса ур ШавкIуллал школалул выпускниктуравасса ца — Тумалаев Мандала. Ванахьгу, махъсса цинявннахьвагу барча тIий ШавкIуллал школалул 100 шинал юбилей, чIа тIий бура цIакьсса цIуллу-сагъшиву, лахъисса оьрмурду ва оьрмулиясса ххаришиву.