ostto_10

Булара зулва чIурду МахIаммадов АьбдурахIманнухлу! УвчIинну жула агьалинал ялув каялувшиву дуллан яла лайкьману чIалачIисса  АьвдурахIман Кьурбанович МахIаммадов!
Ххирасса Ккуллал райондалул жямат!Сентябрьданул 8-нний хъанахъиссар райондалул администрациялул бакIчи увчIлачIисса кьини. Ва хъанай дур хъуннасса агьамшиву дусса кьини.

Цанчирчан, чялишсса райондалул бакIчинал бюхъулийн ва гьунарданийн ва давурттайн бувнур жяматран бияйсса мюнпатгу, агьалинал ахIвал ва багьу-бизугу лагь-лахъ шайсса.
Цинявппагу Ккуллал райондалул агьали – пенсионертал ва ветерантал, райондалул интеллигенция, шагьрулий ялапар хъанахъисса Ккуллал райондалиясса захIматкашнай дакI-лякьа цIуцIисса, каши-ка дусса инсантал, цинявппа ца пикрилийн бувкIун маслихIат бан, хIукму буван аьркинни цукунсса хъиннив жунна гьунттийсса кьини ва мунилсса буллан жула райондалул администрациялул бакIчи.
Лакрал миллатрал ва буттахъал аьпалул цIа хъун даврил хIакъиравугу ванал чичултран, канил ва аькьлулул пагьму буминнан ва цинявппагу агьалинан мюнпатрансса давуртту дуллалиминнангу кумаг бувунни. Хъунмасса хIаллай ва зий ия жула республикалул бакI дургьуминнащал, цIанагу хъунмасса къуллугъ бувгьуну ур, цаймигу министерствардал ва идарарттал бакIчитурал дяниву бусравнугу, махъ найгу ур. МахIачкъалалив хьусса батIавриву буссия райондалий бувчIавурттавух гьуртту хъанахъисса махъми партиярттал вакилталгу, цинявннал пикри ца бия, ци чулийгу халкьуннал вакил икIан аьркинни, цува увчIусса халкьуннан кумаг, хайр бан кашигу, бюхъугу бусса, ва ми бакIрайн ласунсса яхI ва намусгу бусса. Мунийн бувну, жулва миллатрал цIа бюхттул дансса, лайкьсса бакIчи увчIин бюхъу жухьва бур, мукунмагу цIанасса чIумал жуна чIалай ур.
ХIурмат бусса Ккуллал райондалул жямат!
Булара зулва чIурду МахIаммадов АьбдурахIманнухлу!
УвчIинну жула агьалинал ялув каялувшиву дуллан яла лайкьману чIалачIисса МахIаммадов АьвдурахIман Кьурбанович!
Аьвзалзаманнайва цумарив ца аькьлукарнал «искусствардал циняв журардал яла захIматмур ва бюхттулмур инсантурай каялувшиву давур» куну бур. Каялувчи, бакIчи, хъунама… Вай мукъурттил мяъна сайки цара-ца дунугу, куртIсса дур. Жулва бурхха «арула зузаланияр ца ишбажаранчи хъинссар» тIисса учала, яни ккаккан буллай бур каялувшиву даврил, каялувчинал бияла хъунмасса бушиву. ЧIивинугу, хъуннугу, гьарца коллективрал каялувшиву дуллансса чара бакъа аьркиншиву оьрмулулгу чIалачIи буллай бур. Нитти-буттах вичIи къадихьлай, низам дакъасса кулпатрайнгума «Аллагь акъасса кулпат» тIун бикIай.
Ва ххуллухьсса ихтилатгу пагьму-гьунар бусса каялувчи ва хIалимсса, дакI хъинсса инсаннаяр – МахIаммадов АьвдурахIманнуяр, каялувчиная, цувагума мяйжаннугусса, му чулухунмайсса бюхъу ва пагьму бусса, агьали ххирасса, миннащал зун кIулсса, мукъуйну ва иширайну цала хъирив махъми бачин бан кIулсса ва цаймигу, чара бакъа бакIчинаву дикIан аьркинсса, хасиятру дусса. ЦIанакул ми хасиятру личIинура аьркинни. «Демократия», «тархъаншиву» тIий, хьхьичIва кьянкьасса кьануннайн вихну, оьрму-низамгу дуручлай бивкIсса инсантал, хаснува жагьилми, лапва канища итххявххун, цанма ччимур буллай, яхI-хIаяравагу бувккун бур. ЛичIисса кьадру бакъар хъунаманал, каялувчинал мукъул ва тIалавшиннардал.
Ванийн бувну, хъунмур оьрму агьалинаха зий, каялувшиву дуллалисса давуртту дуллай бувтсса, хъинну чIявучин бусравсса АьвдурахIман МахIаммадов, агьалинал тIалавшиннардайн бувну, райондалул администрациялул хъунаману итан лайкьссар. Нани хъун аннуча жулва миллатрал лайкьсса зунтталчу!
БувчIавурттал штаб