Бувсса хъинбала зия къашайссар

Бюхъай, ххирасса оьрчIрув, ва на зухьва бусанна тIисса учала хьуну бивкIун бикIангу, ягу ттухь бувсъсса ттаттал цала ляхъан бувну бикIангу.
Га лавгсса заманнай лакрал билаятрайгу чIявусса, ццун­сса вацIри бивкIун бур. Гай вацIравугурив, туну, жанавартру цухьри, барцIру, буркIру, ча­къалт ва гьарца журалул лелу­ххант ялапар хъанай бикIайсса бивкIун бур.
Гивахсса лагма щархъал халкьуннал, цIусса къатта-къуш буллалийни, гай вацIрава мурхьру кьувкьуну, цалла дуллалимур бакIрайн дуккан дайсса диркIун дур. Ччуччин тIамагу гиччара дайсса диркIун дур. Гай вацIрал инсантуран ва гай гиву ялапар хъанахъисса жанавартран гьарца чулуха неъматрал дарвазартту тIивтIунма бикIайсса бивкIун бур.
Кьинирдал ца кьини, ахттайнсса дан цIу дишин ччисса ниттин, тIама чанну ххал хьуну:
— Явала, Камил, лечула жан, — куну бур, арснахь. – Лавгун тIама ларсун ухьхьу, ххирама, цIу дишинсса тIама чанну дурча, — куну.
Камил лавгун ур арх ба­къасса вацIлувун тIама дан. Най-най-най, хаварвагу бакъана архну лавгун ур. Ургарча, ца бугьарасса мурхьирал лув щягу бивкIун, цила урчIамур ччангу гьаз дурну – вяв-вяв тIисса цуша ххал хьуну бур.
Цуша ххал хьувкун Камил, нигьагу увсун, цухьлухгу уруглай, тIаннуйн увккун уний авцIуну ур.
Цуша, вяв-вявгу тIий, Камиллух буруглай, оьрчIгу нигьал зума ахъансса хIалгу бакъа, цухьлухгу уруглай тамансса чIун ларгун дур. Яла Камил, чансса цайна цувагу кIура авну, нигьачIавугу арх дурну, «Цивхьурвав? Ци бала ливкривавли цухьлуйн?» — тIисса пикригу буллай, цухьлучIанай гъан хъанай, гъан хъанай – ургарча: цухьлул ччан дурурххуну кутук кунна хьуну ххал хьуну дур. Утти ганан бувчIуну бур, цухьлул ччаннайн щахлу кьувтIуну лалул ларсун душиву.
Камиллул цухьлул ччанная кьуртIусса дурксса чIумал, ччанная ца бала лал дурккун дур, цушагу, ччангу щяв дирхьуну, чулий багьну бур. Камиллул цухьлул ччан чIуен дулай лал дуккан дуллалисса чIумал, цушагу, Камиллуйнгу ссунтIа тIий ,ганал канийх маз буклай бивкIун бур. Ванияр махъ Камил, цушагу кьабивтун, тIаннул къаргу дурну шавай зана хьуну ур.
— Ина хIакьину хъинну чIалну увкIуннахха, ттул арс, — куну цIувххуну бур ниттил.
— Валлагь дадай, на цухьлущал хьунаавкьуну, ганилсса буллай чIал хьун багьунни, — куну, хьумур бувсун бур.
Арснал увкумуния нигьа дурсъсса нину, зума дахъан къахъанай, щядиркIниягу дизан къахъанай тамансса хIал хьуну бур. Камиллул ялагу бакIрая ччаннайн бияннин, цичIав чан къабувну, ниттихь бувсун бур.
Гъинтнил барзругу лавгун, ссут дуркIсса чIумал, уттигу Камиллун тIама дан вацIлувун гьан багьну бур. Гъинттул хьуну бивкIмургу дакIнийну, най-най манзил лавгсса чIумал, Камиллун уттигу цуша хьунабавкьуну бур. Цал га цуша цала хъин бувсса цуша бурвав ягу цамур бурвавли тIий, пикри буллай авцIусса оьрчIан, ссунтIагу тIий цачIанма нанисса цуша цала хъин бувсса цуша бушиву бувчIуну, нигьачIаврива увккун ур.
Цушагу, га цуппа хъин бувма ушиву кIул бан ччай, ссунтIа тIийгу бивкIун, гъургъугу дурцуну бавчуну бур. Бавчуну бур, бавцIуну бур, гъургъугу дурцуну, ялагу бавчуну бур. «Валлагь, ва цуша ттухьва цила хъирив нану тIий бур», — тIисса пикригу бувну, Камил цухьлул хъирив авчуну ур. Цухьлул Камил ца хъунмасса кьавкьсса мурхьирачIан увцуну ур. Ургарча, га мурхьирал ухнилу найрдал кюру-хьхьуцану, ницIал дурцIусса шаллу. Камил шавай зана хьуну, оьртугу лавсун лавгун, гагу ницIал бувцIуну увкIун, нину ххари дурну дур.
Шагьимардан Аьбдуллаев