Барча уллай буру

im_11Барча уллай буру жуна акъа чара бакъасса, муданма ду­аьлийсса ЧIаящиял Аьлиллул арс, Аьлиев Алхас Хъун дяъвилул ва захIматрал ветеран оьрмулул 86 шин щаллу хъанахъисса кьинилущал.
Алхаслул цалва оьрмулул ххуллий ЦIуссалакрал райондалий ТIюхчардал колхозраву ва совхозраву личIи-личIисса давурттай зий, хъунмасса захIмат бивхьуссар. Лайкь хьуссар медаллан ва хIурматрал грамотарттан.
Ххирасса Алхас! Жу вин чIа тIий буру цIуллусса, лахъисса оьрму, ина вила ичIуссаннащал оьрмулул уччиннин итаннав.

Жугу вил оьрчIру, оьрчIал оьрчIру, мачча-гъанми