Ахъушиял райондалийсса лакрачIа хъамалу

sult_6Цайми миллатирттал дянив ялапар хъанахъисса лакрачIан хъамалу заназисса хъинсса аьдатрал гьану бивзунни кIира шинал хьхьичI Лакрал райондалий. Дайгу- дирхьунни му аьдат архсса Рутуллал райондалий ялапар хъанахъисса Дюкъуллал ва Ялув ЧIатIлухъиял шяраваллавун лагаврия. Ларгсса шинал Лакрал райондалиясса делегация лавгссар Ахъушиял райондалийсса Бархъаллал шяравун. Гьашину лавгунни мура Ахъушиял райондалийсса Уручуллал ва ЦIуликъяннал шяраваллавун.

Зулайхат Тахакьаева
Ахъушавсса аьрххи хьуссия Лаккуй лялиян бан захIматсса, оьзру хьун дурусну ца нюжмардул хьхьичI. Вай гьарцаннал дакIру аьраххан дурсса ишру хьхьичIун багьну, чIал хьунну дусшиврийсса аьрххи-ххуллия бусан.
Ахъушиял райондалийсса лакрачIан аьрххилий нанисса делегациялул бакIчину уссия райондалул оьрчIащалсса ва жагьилтуращалсса даврил ва туризмалул отделданул хъунама МахIаммад Гадаев. Делегациялувух ялагу бия: райондалул администрациялул спортрал ва физкультуралул комитетрал хъунама Малик ХIусманов, Хъурхърал шяраваллил администрациялул бакIчи Муртазяли Раджабов, Щардал шяраваллил администрациялул бакIчи Мирос­лав Ибрагьимов, Ккурккуллал школалул директор Даниял Магьдиев, магьирлугърал зузалт: Щаза Сяидова, Мариян Жамалуттинова, Арсен Ханов, Рамазан Раджабов, ХIусан-ХIусайн МахIаммадов.
Кьини дарщусса дия. Ххуллурдай ччехдикIрурду дия. Духьурчагу, цалла даву кIулсса, личIлулсса маршруткалул шофер Юнуслущал най бухьувкун ххуллурдайх сивсуну бияв.
Гьай-гьай, ххарину хьунабакьай уручуллал агьулданул хъамал. «Буттахъал аьдатру цIудуккан дуллан аьркинссару жува», — тIий бия. Шагьрурдаягума бувкIун бия Лаккуясса хъамал хьунабакьин. Шяраваллил администрациялул бакIчи МахIаммад Хановлул бусласимунийн бувну, хIакьину Уручрав дур 114 тIюва. Сайки ряхттуршунничIан дирсса тIюварду дусса дур МахIачкъалалив, гичча арх дакъасса къутаннай, Каспийскалий, Избербашрай ва цаймигу Дагъусттаннал ва Аьрасатнал шагьрурдай.
ЧIаххуврал лакрал чулухунмай хъунмасса хIурмат бушиву чIалай бия ва хьунабакьаврий гьуртту хьун Ахъушиял райондалул администрациялул бакIчи АхIмад МахIарамов учIаврийнугу.
Мажлисрал тямадашиву дуллай ия Уручуллал школалул директор Рамазан Кьадиев. Ванал кутIану бувсуна шяраваллил тарихрая, шяраваллил цIа машгьур дурсса инсантурая.
Ва шярава Хъун дяъвилий талан лавгун ур 120 инсан, миннава 60 зана къавхьуну ур.
Лакрал райондалиясса делегациялул чулуха ихтилатру бувуна Даниял Магьдиевлул, Муртазяли Раджабовлул. Балайрду увкуна Щаза Сяидовал, Мариян Жамалуттиновал, Ахъушиял райондалул Магьирлугърал къатлул зузалтрал. Байран чIюлу дуруна Дагъусттаннал халкьуннал лайкь хьусса артистка, Лакрал театрданул ссурухIи Халисат Батырбековал ва ЧIарадиял райондалийсса Шаллал шяраватусса Айваз ХIасановлул. Айваз чIявучин дакIний икIантIиссар. 1990 – ку шиннардил дянив ва хъинну машгьурну уссия.
Райондалул оьрчIащалсса ва жагьилтуращалсса даврил ва туризмалул отделданул хъунама МахIаммад Гадаевлул пишкаш дуруна Гъумучиял сурат ва Лакрал райондалун 80 шин шаврил юбилейран хасну итабавкьусса лу.