Асфальт бутIлай бур Гъумучату ШавкIравсса ххуллийх

sult_12Лакрал райондалий ца яла халкьуннал зума-ккарччулусса, райондалул бакI дургьуминнал иттах бишлайнмасса буруккин бия ЦIахъарату Гъумукунссагу, щархъавунссагу ххуллурдал тагьардания.

Зулайхат Тахакьаева
Райондалул каялувчитурал бусласимунийн бувну, махъсса шиннардий муниципал сакиншиннардансса арцу микку ялапар хъанахъисса агьалинал аьдад хIисав дурну итадакьлай бухьувкун, райондалул ссуссукьусса бюджетрацIух му буруккин бартбигьин къахъанай бивкIун бур. Агьали бизлазаву хIисав дурну, хасну ххуллурдан кка­ккан дурсса арцугу итадакьлай къабивкIшиву.
Район сакин хьуну 80 шин там хъанахъисса юбилейрал хьунийн бювхъуссар Гъумуча ГьунчIукьатIрал ламучIан бияннинсса ххуллийх асфальт бутIин. Муния махъгу шанна шин хьуна ливчIмур ххуллийх бутIинссагу арцу тIалав дуллай. Ларгсса шинал ГьунчIукьатIрал ламуя ВицIхъиял ламуйн бияннинсса ххуллу уттагу бувну, асфальт бавкьуссар. Гьашинусса шинал программалувун бувтун бур Гъумучату ШавкIравсса ххуллу уттагу бувну, асфальт бакьин. Ххуллу биялсса уттагу бувну, асфальт бакьлай бур. Шикку зий бур Лаващиял ххуллул идаралул зузалт. ЧIал къархьуну къуртал хьунссар вай давуртту.