Шяраваллил жяматран бусравсса даву

Июльданул 6-нний Хъусращиял шяраву хьунни Хъусращиял школа къуртал бувсса 25-мур выпускрал выпускниктурал хьунабакьаву.

Щалва лакрал миллатрал инсантал кIама бивщусса кунма ппив хьуну бур дунияллийхгу, Аьрасатнал билаятрайхгу.
Мукунма ппив хьуну бур Хъусращиял шярава бувксса инсанталгу. Амма Буттал билаят, Лакку кIану ххирасса инсантал цивппа чув миналул хьуну бунугу, дахIаву дуну бур цивппа ниттил бувсса кIанттущалгу, шяраваллал жяматирттащалгу, цивппа дуклай бивкIсса школардал учительтуращалгу. Мукунсса инсантал лайкьссар щалва лакрал миллатрал чулухасса барчаллагьран.
Июльданул 6-нний Хъусращиял шяраву хьунни Хъусращиял школа къуртал бувсса 25-мур выпускрал выпускниктурал хьунабакьаву. Ва хьунабакьаву хас дурну дия 25-мур выпуск школалул хьуну 30 шин шаврил юбилейран. Ва выпуск хьуссар Хъусращиял школалул тарихраву яла хъунмур выпускну. Ххюва 10-ми классирттаву та чIумал дуклай буссия 148 оьрчIру ва душру. Цинявннал барчаллагьран лайкьну школа къурталгу бувссия. ЦIанасса чIумал та выпускрал выпускниктал ялапар хъанайгу, зийгу бур чIявуми жулла республикалул шагьрурдайгу, Аьрасатнал шагьрурдайгу ларайсса кIулшивурттугу ларсун, личIи-личIисса пишардал цIанихсса зузалт хьуну.
Укунсса хьунабакьаву дуван дакIнийн багьаву Хъусращиял жяматрал чулухасса барчаллагьран лайкьсса хIуччану хъанай бур. Хьунабакьаврийн бувкIминнал чулухасса жяматрансса бахшишну хьунни шяраваллил хIатталлий, вайннал арцу дартIун дацIан дур­сса хъуннасса навес (чардагъ), кьулгьу буван чиваркI щябикIансса къулайшиву шаву мурадрайсса: утта 3 метра, лахъишиву 8 метра дусса.
Хьунабакьаву хьун хьхьичIсса гьантрай магьирсса шяраваллил усттартурал дузал дурунни навес дацIан даврил давуртту, цивппа выпускникталгу гьуртту хьуну.
Гьалбатта, та выпускрал ци­­нявппа выпускниктал хьунабакьаврийн бувкIун бакъая, личIи-личIисса багьана-сававрду хьхьичIун дагьну. Хьунабакьаврий гьурттушинна дурсса 60 выпускниктурал шяраваллил жяматран щаллу дунни байран хIисаврайсса, хъатIи хIисаврайсса музыкалул ва балайрдал, спортрал журардал бяст-ччаллил, нитти-буттахъащал бувкIсса мюрщултрал тIуркIурдал, буллугъсса дуки-хIачIиялул ссупралул чIюлу дурну далгусса шадлугъ, шяраваллия арх бакъасса уртту-тIутIан тавтсса щюллисса кувссал бартбисулий 6-7 июльданий.
Ва хьунабакьаврил сакиншинначиталну хьунни Аюбов МахIаммад ХIажимурадлул арс, ХIамзаев Аьлил АьвдурахIманнул арс, МахIаммадов Игорь ХIасаннул арс.
Хьунабакьаврил хъунама спонсорну хьунни ЦIимпIаев Имран Аьвдуллагьлул арс.
Ва хьунабакьаврий гьурттушинна дунни шяраваллил интеллигенциялул вакилтуралгу, цIанасса чIумал школалий зузисса учительтуралгу, выпускниктурал мачча-гъанминналгу. Шикку чансса бакъая ихтилатру хьунабакьаву дуван сиптачиталну, сакиншинначиталну хьуминнахь дакIнийхтунусса барчаллагь тIутIиссагу, буттал кIану ххирану ялун нанисса ник тарбия дуллан аьркиншиврий чIурчIав дуллалиссагу, шяраваллил цIа бюх­ттулну ядувансса чаранну цума-цанналгу ляхълан аьркиншиву чIалачIи буллалиссагу. Хьунабакьаврил мажлисрай ихтилатру бувна Дагъусттаннал халкьуннал учитель, та чIумал школалул директорну зий ивкIсса АхIмадов ХIасаннул, цIанасса чIумал школалул директорну зузисса СалихIов ХIамзатлул, учительница Аминова Сагъиратлул, школалул завуч КIалбизов Данияллул ва цайминнал.
Хьунабакьаву ларгунни цума-цагу шикку гьурттушинна дурманал дакIниву хъамакъабитансса, гъилисса асар хIасул бувансса тагьарданий тяхъану, кунная кув рязийну, ххарину личIанну.
Хьунабакьаву хьун хьхьичIсса гьантрай гьавалул тагьар дарщу-дарккусса, кьакъадагьлай гъараллу лачIлачIисса дунугу, хьунабакьаву дуллалисса кIива гьантлий ляличIину баргъ бивтун бушивугу хъинну ххуйну хьунни шадлугъ ярг­ну тIайла дуккан. Цурда тIабиаьтгу кумагчину хьунни цалин бавтIсса дустуран, гьалмахтуран.
Ва хьунабакьаврил хIакъираву ца-кIива махъ уча тIий на тавакъю бувссия выпускниктурал кьюкьлувасса Авчаев Жамалуттиннухь. Ванал укунсса жаваб дуллунни: «1972 шинал жу подклассирттаву дуклай байбивхьуну 1983 шинал 10-ми классру къуртал бувссар. Та чIумал ххюва 10-мур класс буссия. Жу цинявппа дуклаки оьрчIру куннащал кув бавкьусса дустал, гьалмахтал буссияв. Та чIумал школалий хъинну цIакьсса тIалавшинна дикIайва дирекциялулгу, учительтуралгу чулуха школалий дикIу, школалул кьатIув дикIу – дуклаки оьрчIал низам дуруччаврил чулухуннайссагу, дарсру лахьхьаврил чулухуннайссагу. Мунийн бувну жу – дуклаки оьрчIругу куннащал куннал дахIаву дусса, цаннал цаннан кумаг бувайсса дусталсса, гьалмахталсса бивкIру. На хъинну ххарину ура школалий дуклакисса чIумалсса дустуращал, гьалмахтуращал 30 шин ларгун махъ хьунаакьин бюхъаврия. Цуксса ччинугу укунсса каши муданна къадикIайхха. Цавай хъинну архну миналул хьусса бур, цавайгу хъинну нажагь бакъа хьунабакьлай бакъар. Укун циняв цалийн батIаву (бачIи бунугу) дакI ххари хьунсса хIуччану хъанай бур жулла оьрчIшиву дакIнийн дутан­сса. На чIа тIий ура цинявппа ттулва дустуран, гьалмахтуран, цума чув ухьурчангу, цIуллушивугу, гьарца дуллалимуниву тIайлабацIугу».
Ч. КьурбанмахIаммадов, ш. Хъусращи