ХIакьинугу вирттал ятIул Ттугълилу

saved_221943 шинал Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилий виричувшиврий жан дуллусса, Ккуцрал шяравасса хIаписар МихIраб Ибрагьимовлул кьадар кьурчIиссагу, тамашассагу бур. Циван кьурчIи къабизави оьрмулул 24 шинаву Ленинградуллал областьрайсса талатавурттаву жан дуллусса виричувнал, гвардиялул лейтенантнал кьадар.  Ванал суратрайн ябияйхту зумату букьлай бакъар хIайп ва хIайп тIисса махъру: бакI-чурххал оьвхъусса, я-иттацIани хъуручI кунна лухIисса, авурсса багьадура ур. Оьрмулухун жагьилнува ливчIсса. Арс, душ карав бишин нясив къабувсса. Аьщун куна бюрни хьусса, гьамин.

ПатIимат Рамазанова 
Му поисковый объединениялул хъунама Юхневич Виктор Александрович (ва хъанай ур кIанттул администрациялул хъунамагу) буслай ур цала 17 шин хьушиву дяъвилул цIараву жанну дуллусса, кув ятIа-тIар бакъа ливтIуцириннавух ливчIсса, куннал кьадардугу архиврдай ливчIсса саллатIтурал, хIаписартурал бакIрачIан бувкIмунил хъирив агьну, амма Дагъусттаннаясса саллатI цалчин бакIрайн агьшиву. Аьпа биву, Сулайманхъал МихIраб цукссава буттал кIану ххирасса ивкIссарив, мунал рухIиран, ттурчIардин Дагъусттаннал аьрщарайн зана хьун нясивну лявкъуссия 2010 шинал.

Му шинал май зурул 5-нний МахIачкъалалив аьралитурал хIатталлив хьуссия Ибрагьимов МихIраблул ттаркIру дучлачисса митинг. МихIраблул чIанма-чIивимур ссу Миясатлул му митинграй лавхъсса махъру ми бавманал дакIурдивун кьувтIунма ливчIссия:
— «На зана къахьурчагу, ттул цIа абадлий яхьунтIиссар», тIий чивчуну бия уссил аьрая гьан бувсса чагъарданий. Хьулувун ялугьлайнма мурчIи шавай ливчIунна. Ххарину бура 70 шинава уссу шавай зана хьуну. Нава сагъну бунува мунал рухIирая гьаттай алхIам буккин нясив шаврийн щукрулий бура».
Учин ччимур мури, къаивкIун ур МихIраб увччусса кIану къакIулсса ягу гъурбатрайва ливчIсса алшибакъу.saved_13
Ца талихI мунал ялагу – ххаллилсса варистал бушиву. Мунал уссийл арснал оьрчIру МихIраб ва Сулайман лавгун бур уттинингу кIийла-шамийла Санкт-Петербургуллал областьрайн. Тийх «Малая Охта» поисковый отрядрал каялувчи Виктор Юхневичлул ЯтIул ЦIукул орден дуллуссия Виричувнал наслулухьхьун чIявусса агьали бавтIсса залдануву.
Ларгсса шиналгу август зуруй виричувсса ттаттал цIа лайкьну дуручлачисса жагьилма МихIраб Ибрагьимов (фронтовикнал уссил арснал арс) гьуртту хьуну ур Санкт-Петербургливсса №496 школалул шадлугърал линейкалий. Миккун бувккун бур ххюйлчинмур классрава 11 кла­ссирттавун бияннин дуклакими, учительтал, дяъвилул ветерантал, Ленинград душманная мурахас буллай жан харж дурсса Вири­чувнал, дагъусттанчу МихIраб Ибрагьимовлул аьпа уттава бан.[pullquote]Тамаша бизлазимурдив му бур МихIраб Ибрагьимовлул оьр­мулуву: 2010 шинал, Ленинград блокадалува буккан бувну 66 шин хъанахъисса гьантрай, Ленинградуллал областьрайсса «Малая Охта» тIисса поисковый объединениялул зузалтран лявкъуну бур МихIраб увччусса кIану, бачIи-кьачIину яхьусса документру ва мунал ЯтIул ЦIукул орден.[/pullquote]
Школалул музейраву дур лейтенант МихIраб Ибрагьимовлуятусса экспозиция.
Вай гьантрайгу цIуницIа Санкт-Петербурглив ивну ур чIавама МихIраб.
Поисковый объединениялий ва кIанттул администрациялий каявлушиву дуллалисса Виктор Юхневичлул цIуницIа оьвкуну бур МихIраблуйн. Гьашину мяълум буван хьуну бур лейтенант МихIраб Ибрагьимов Ленинградуллал областьрайсса Каменка тIисса шяраву 138-мур мотострелковая бригадалуву талай ивкIшиву.
«Мудан кунма хIурматрай хьунаавкьунна на областьрал хъуниминнал. ГьайкалданучIа тIутIив дишин бувкIуна №496 школалул дуклаки оьрчIру, ветерантал.
Санкт-Петербургливсса Да­гъусттаннал представительствалул хъунаманал хъиривчу Оьмаракаев МахIаммадгу ия. ЗАО «Гавриловское Карьеруправлениялул» гендиректор МахIаммадов Сиражуттингу ия. Мукунма бия Санкт-Петербургуллал администрациялул хъунаманал хъиривчу Ушаков Владимир Николаевич, генерал-майор Новкин Александр Иванович, 6-мур армиялий каялувшиву дуллалисса генерал-майор Кураленко Сергей Васильевич, буслай ур МихIраб. – ЧIявусса агьали бувккун бия, ттуннив хъинну тIааьнну бия Санкт-Петербурграл цахлува жанну дуллуми хъамабитлай бакъашиву. Миннал лявкъунни лейтенант МихIраб Ибрагьимов увччусса кIану, мунал Орден дуллунни жухьхьун, ттаркIру МахIачкъалалив ларсун аьралитурал хIатталлив рухI паракьат дуварду. Амма Санкт-Петербурглив мунал цIа хъама ритлай бакъар, ххаллилсса стендру дур школалул музейраву, на му школалул дирекциялийнгу, кIанттул администрациялийнгу барчаллагьрай ура». Санкт-Петербургуллал Калининский администрациялул «Гражданские вести» тIисса кказитрай укун чивчуну бур: «1943 шинал июль зурул 22-нний Синявинский лахъазан дусса кIанттурдай МихIраб усса полк немецнал артиллериялул тIиртIусса ккуллардал цIарахьхьун биривссар. Амма вайннал кьюкьлуща бювхъуссар душманнал пулеметругу пахъ багьан бувну хьхьичIунмай хьун. Миккугу карунний хIала бувхсса данди бацIавриву душмангу бас увну агьамсса позициярду бугьан. Му душманнащал баранбал бувксса талатавриву къучагъшиврий жан дуллуссар кьянкьасса зун­тталчу МихIраб Ибрагьимовлул ва мунал чIявусса гьалмахтурал».
Ва нюжмардий, июль зурул 22-нний арулцIалла шин хъанай дур МихIраблул Ленинград блокадалува мурахас буллай жан дуллуну.
Жулва буржри укун лайкьсса инсантал цIунилгу дакIнийн бичин, укунсса вирттаврал аьпалул хIурматгу лайкьну ябуллан.
Оьрмулухун жагьилнува ливчIсса хIаписар МихIраб Ибрагьимовлул ябитавриву жунма хIакьинугу асар хъанай бур ватан, буттал кIану ябувара тIисса аманат. Щин кIулссар, талатаврил майданнив оьрмулул махъва-махъсса лахIзалувугу мукуннасса миннатрал дуаь диркIссарив мунал мурччай.