Сергокъалаллал ва Гъуниннал районнай

koll_17Вай гьантрай республикалул Президентнал къуллугъ чIумуйну бартбигьлагьисса Рамазан АьбдуллатIипов ивунни Сергокъалаллал ва Гъуниннал районнайн.

Сергокъалаллал райондалийн мунащал архIал бия ХIукуматрал председательнал хъиривми Абусупьян Хархаров ва Шарип Шарипов, ПаччахIлугърал Думалул депутатътал Мурад ХIажиев ва Заур Аскандаров ва цаймигу къуллугъчитал. Ми райондалийн бияйхтува лавгуна тIутIи ххя­ххан буллалисса кIанттурдайн. Р. АьбдуллатIиповлул аьй дуруна райондалий 5.000 га. цичIар бакIлахъия къадуллай оьнна душиврий.
«Аьрщи Дагъусттаннаха зий дакъар, укунсса аьрщи дусса район 80 процент дотациярдайну щаллу хъанай дур. Му аьрщарая хайр ласларча, ацIнияхъайсса шиннардий дотациярду аьркин къадагьантIиссар. Ми дачIрасса ххюазарда га. аьрщарал зузи дуварча, инвестортурахьхьун дуллуну, ххюазара инсаннансса даву хьунтIиссар», — увкуна мунал. ХIукуматрал делегация бивуна чяхирданул производствалуха зузисса «Кристал-Каспий» заводрайнгу. Му завод зузи баврийну 105 инсаннансса зузи кIантту хьуну бур, райондалул бюджетравунгу гьар шинах миллиондалуяр ххишаласса арцу дучIайсса дур.
Райондалул хъунама МахIаммад Оьмаровлул бувсуна, яла хъунмур масъала бушиву райондалий газ бакъашиву, 35 шяравалу дусса райондалий так 9 шяраву газ бушиву.
Гъуниннал райондалийнгу Р. АьбдуллатIиповлущал бия мива Абусупьян Хархаров ва Шарип Шарипов, миннацIун Жяматийсса палаталул председатель ХIамзат ХIамзатов, республикалул министртал. Р. АьбдуллатIиповлул райондалий марцIшиву дуруччаврихлу цIа дурна райондалул бакIчи Пахруттин МахIаммадовлуя. Цалва ихтилатраву Р. АьбдуллатIиповлул кIицI лавгуна зунттал кIанттурдал масъалартту – ми зунттал агьалинал агьамми масъалартту хъанахъишиву, зунттал районнах дагьайкунсса къулагъас – аякьа дакъа Дагъусттаннал экономика хьхьичIуннай дуван къашайшиву.
Зунттал районну газрал щаллу даврия буслай, промышленностьрал ва энергетикалул министр Ризван ГъазимахIаммадовлул бувсунни 2005 шинал 2012 шиналнин ми давурттан «Газпромрал» 6 миллиард харж бувшиву, гьашинугу 500 миллион харж буван дакIний бушиву.
Гъунивра хьунни «Горные территории Дагестана» Ассоциациялул заседание, микку Ассоциациялул составгу даххана дурну, цIусса бакIчину увчIунни вице-премьер Шарип Шарипов.
ХIукуматрал делегация бивунни Гъунивсса Аьрасатнал халкьуннал культуралул центрданийнгу, краеведческий музейравунгу, оьрчIал санаториялийн ва турбазалийнгу.