Мукъул заллушиву дувайсса чув

saved_15Макьала чичин багьлай буссия ца шинал хьхьичIра. Ва чIал шаврил сававгу ттуйра хъанай дур. ЧIалнугу, жула барчаллагьгу тIий, ца-кIива цайми миллатирттан хасъсса пикригу чичлай ура. Амма цIана чичаву, ва ца ттуятура аьй лихлахавуну чичлачисса кунна чIалай дунагу, чичлай ура. Ттун ттула оьрмулуву чIявусса дугърисса, ххуй-ххуйсса, цалва мукъул заллушиву дуван бюхъайсса арамтал хьунабавкьуссар ччарчан лакраву, ччарчангу цайми миллатирттал агьулдануву. На кIицI лаган ччай ура жула нитти-буттахъал оьттул гьухъ дуртIуну ляркъусса арцух ларсъсса колхозрал къатри цIу хIукуматрал къачагътурахьхьун дириян къадитан кумаг бувсса ца-кIиннал цIарду.

Амин Аьбдуллаев
Улу 40 шин хьунни ттулгу, цаппара ттущалминналгу ГьунчIукьатIрал колхозрал МахIачкъалаливсса къатрал цIаний талай. Цалчин 1996 шинал на дурссия сияхI 580 гьунчIукьатIиричунал шагьрурдай ялапар хъанахъисса. Миннавату 430 инсаннал къулбасру дурсса чагъарду гьан бувссия Москавлив хIукуматрал хъунаманайн ва генеральный прокурорнайн. Мукунма чивчуссия Дагъусттаннал хъунаманайнгу. Яла жу, Каримов Жаруллагьгу, Аьбдуллаев Эдуардгу, нагу, лавгссияв МахIаммадов МахIаммадаьличIан. Шикку колхозрал къатрал бакъассагу, цIана шагьрурдай ялапар хъанахъисса миналул гьунчIукьатIран аьрщи дула-къадулаврил масъалагу гьаз бувссия. МахIаммадаьли махIаттал хьуна, цукунни Лакрал шяраваллал аьрщарал масъала ца чулийн къабувтсса, тIий. Москавлиягу бувкIуна чагъарду Дагъус­ттаннал хIукуматрайн, яни хъуниминнайн баян бувссар колхозрал къатрал масъала тIайлану щаллу бувара тIисса. Амма хIукуматрал амру биттур бувайсса цучIав акъая. Хаснува хIукумат даххана хьуннин дука-хIачIан дакъа кIачIану бивкIми, къачагъшиврий дирирсса арцул гъурин бизан бувну ччи-ччимурду буллай байбивхьуна. Хаснува Дагъусттаннай цукунчIавсса хIукуматрал низам тIисса зат дакъая. Къачагътурал, халкь литIултрал, хIукумат даххултрал, ххазна бацултрал, лулттура­сса ласултрал бавцIуну бия.
Мунияту жул колхозрал къатри цалларуш дуван ччиминнащал судирттайх буклай, жул колхозрая лирчIсса СПК-лул ризкьи-кьинигу духларгуна. Мукунсса захIматшивуртту хьунадакьлай дунагу, жу цаппара бугьараминнал машвара барду жула нитти-буттал захIмат зия къабан, СПК-лул председательтуран кумаг бувну, гай къатри къачагътурахьхьун дириян къаритан. Цибанссар, иш багьний ттул чIарав бацIайсса гьалмахтал аьпалухьхьун лавгунни: Штанчаев ХIажимямма, Штанчаев Убайдуллагь, ТIагьиров ТIагьир, Мигьруев МахIаммад, Къардашов Жабраил.
Ттуршваксса суд бувну бунагу вай 40 шинал дянив, амма ГьунчIукьатIрал колхозрал къат­райн тамахI буми чан хъанай бакъар. Мунин сававгу хъанай дур Дагъусттаннал хIукуматраву, судирттай, прокуратуралуву, мэриялуву, милицанай чIявусса чапалсса, чиплагъсса, лулттура­ссаннух ччимур хIукму кьукьайсса, ччимур справка, чагъар чичайсса, барашинна дувайсса зузалт бушиву.
Вана ца шин ва дачIиннул хьхьичIгу МахIачкъалаллал Кировский райондалул судрайсса судьянал авлиясса судрал хIукму бувунни, ай, гай жул Маячная тIисса кучалийсса къатри, цурив къакIулсса ца къумукьнан дагьайссар тIисса. Му хIукмугу мунал уква къабувхьун­ссар, хъунна­сса лулттурассаннух бувхьунссар.
ЦIана ГьунчIукьатIрал ккурандалул председательну зузисса ХIажимирзаев Зиябуттиннул лявкъунни ххуллу таний Да­гъусттаннал хIукуматраву зузисса, цIана Госдумалул депутат хъанахъисса Кьурбанов Ризван Данияловичлущал хьунабакьин­сса. На хьхьичIрагу дурккуссия Да­гъусттаннал кказитрай ца къумукь душнил чирчусса макьала. Гикку чивчуну бия Ризван Данияловичлул инсаншиврия, мунал инсаннал дакIниймур ласаврия, вай жула бяйкьусса жагьилтал тIайласса ххуллийн бичин дуллалисса давурттая.
Мяйжаннугу, Кьурбановлул жунгу кумаг бувуна, жу ванащал архIал суратгу рищарду. ЧIалну бунагу на цIана ванахь ГьунчIукьатIрал ккурандалул чулуха хъунмасса барчаллагь тIий ура.
Ризван Даниялович, ина кунмасса мукъул заллушиву дуван бюхъайсса чиваркI лакрал миллатраву чIяву баннав. Виха зукьлакьисса ца на акъассагу ,Дагъусттаннал миллатирттаву ттун цаймигу хьунабавкьунни. Вихьхьун цIуллушиву дулуннав миллатралгу, Дагъусттанналгу чIарав ацIан.
Ва макьала къуртал дуллай учин ччай ура, цIана цалсса жул колхозрал къатрал масъала паракьатну бур. Мунин сававгу духьунссар Аьрасатнал Федерациялул Президент В.В. Путиннул гьашину цаппаравасса Москавлив цала аппаратравусса ва Аьрасатнал республикарттайсса къачагътурал магъру кIурадаллай айишаву.
Щак бакъа жула Рамазан АьбдуллатIиповгу мунал кумагчи хъанай ур Дагъусттан ччюрклицIа марцI буллай айивхьусса. Кьуяксса къуллугъчитал ливхъун лякъин хъанай бакъар тIар.
Бюхъай Дагъусттаннай цIакьсса низам хьурчан вай жула вацIравун лихълахъисса жагьилталгу паракьат хьун, куннал ку литIавурттугу духлаган.
Му даву бакIуйн дукканшиврул байбишин аьркинни низам дихьлай, шяраваллал хъуниминугу зун аьркинни дурккусса, инсантуращал ихтилат буван кIулсса, миллатрайгу, жяматрайгу дакI цIуцIисса каялувчитал.