Лакку билаятрайн Гимриллал сивалувух

net_3Лаккуйн нанисса Манасрайхсса машиналул ххуллу лавкьуну бия.
Мунийн бувну, ттул ххуллу бия яруссаннал билаятрайх хьуну Ххажалмащилив буклакисса. Ва ххуллул зума-къирагъирайх бакIрайн дагьлагьи­сса тIабиаьтрал аваданшивугу хIайрансса дия. Ва ххуллу цу­ппагу МахIачкъалалия Буйнакс­калийн бувккун, шичча шагьрулувун къабувхна урчIа чулинмай зана бикIлай бия. Вана ва ххуллу зана бикIавугу, жул хьхьичI тIиртIусса тIабиаьтрал дакI ххари дуллалавугу ца хьуна. Шатта кунма кIура-кIура лаглай, буниялагу ххуллул инженертурал цилва багьайсса кьяйдалий бувсса ххуллулгу буслай бия Дагъусттаннал Автодордануща сийлийсса ххуллурду буван бюхъайсса бушивугу. Гьай-гьай, ттун га цIана жулва Лакку билаятрал дарардавух нанисса нигьачIисса ххуллурду янил хьхьичI бавцIуна. Буниялагу, Гимриллал сива махъ кьадиртун, хъинну мурзусса зунттуяту Къуйсу неххал даралувун нанисса ххуллийх бачайхту жул машина, ттун чIалан бивкIуна цикссагу миллионну арцул ва ххуллу Европанал ххуллурдаха лащан буван харж бувшиву. Ваксса мурзусса зунттуя нанисса ххуллу бия хъинну пикри бувну, ххуллул инженертурал аькьлу-кIулши ишла дурну бувсса. Ххуллу мурзуну къабачиншиврул ххуллий «мяйварду» бучIан бувну, миннул дянивгу машина ягу цамур техника дацIан бю­хъайсса площадкартту бувну бия. Жула Лаккуйрив цимигу ацIра шинни ЯтIувахъайх ялавайсса ххуллу бакьин буллай бакьин буван къахъанай. ДакIния лагавайрихха ливчIсса, явара ца­рагу метра ххуллул дакъая асфальт къабавкьусса ва гъарал щин дачайсса ххуллурдал зумардийхсса архру къадур­ссагу. Сиварду, ххуйва ххуйсса ламурду. «Укунсса ххаллилсса ххуллурду жучIава циван ба­къассар?» — тIисса ттухьхьунма нава буллалисса суаллангу жаваб лякъин къабюхълай личIлай ияв. Шикку анжагъ ттун чIалай дия ца жаваб. Жулла районнай каялувшиву дуллай бивкIсса хъуниминнаща Дагъусттаннал ххуллурду буван арцу итадакьайсса министртуращал махъ лякъин тачIаввагу къабюхълай бивкIшиву. Ххуллул зума-къирагъирайх нанисса хъахъисса сир бувксса бургъурдалгу буслай бия ва даралуву тIабиаьтрал лухччинува нанисса газ бушивугу. Ттул дакIнийгу анжагъ ца умуд бия: «Вай къащи хъанахъисса кIанттурду ччяни бивтния нава нанисса машиналул», -тIисса.