Лаккуй кино ласлай

saved_12Дагъусттаннай эстрадалул балайрдал гьану бивзсса ххаллилсса балайчи ва хIакин Эльза Рамазановал аьпа абад бан, жула хъунасса патриот МахIаммад Аьбдулхабировлул сипталийну ласлай бур муниясса кино.

Зулайхат Тахакьаева
Кино дуллай ур 1958 шинал Москавлив Щукиннул училище къуртал бувну махъ сайки 10 шинай «Служу Советскому Союзу», муния махъ сайки 25 шинай «Человек и закон» передачартту хIадур дуллай ивкIсса, хъуншагьрулий цал цIа бусравсса режиссер, къумукь миллатраясса АхIмад Маликов. Москавливсса ватанлувтурал, Эльзал дустурал, даврил уртакьтурал муниясса дакIнийн бичавуртту ларсун махъ, режиссернан хъинну ччай бия, му цуппа хъунма хьусса буттал шяраву, хIакьинусса кьинигу мунин цинмагу, му цу­ппагу чIалачIин дакъа ххирасса шяравучутурахьхьунгу махъ булун. Му бакъассагу, Эльзаву ляличIисса гьунаргу, хасиятругу ляхъан савав хьусса Ххюлуссуннал тIабиаьтгу, му цуппа занай бивкIсса кIичIирттугу, аслийсса зунттал архитектурагу тамашачитуран ккаккан дан.
Ва пикри дузрайн буккан бан ларгсса нюжмар кьини МахIаммад Аьбдулхабировгу, АхIмад Маликовгу, Эльзал балайрду ххирасса Ккурклияту­сса Зайнабгу, вайннащал нагу — Имам Шамиллул цIанийсса дунияллул халкьуннал фондрал хъунама Оьмар ХIажиевлул машиналий, Эльзал нину Сарижат ва душ Белла, ванил ссурахъу, ишбажаранчи Каламадин Кьурбановлущал лавгру Ххюлусмав.
Эльзал цIа баяйхту, гьарцаннал мурччай пиш, яруннива макь личайва. ЧIявуя минначIа бусравсса шяравудушния бусанмур, учинмур. Барчаллагьрай бия хъамаллурайн.
(Эльзаясса дакIнийн бичавуртту рищунну хъиривмур номерданий)