Къачагътуран кумаг буллалиминнан – цIакьсса танмихI

koll_18Июль зурул 14-нний Дагъусттаннал Президентнал къуллугъ чIумуйну биттур буллалисса Р. АьбдуллатIиповлул каялувшиврулу хьунни республикалий низам дуруччаврил хIакъиравусса Координационное заседание. Анавархъиндарайсса му заседание даврил савав дия Лакрал райондалий полициянал мукьа сотрудник бивтун утаву.

МВД-лул министр Аьбдурашид МахIаммадовлул бувсмунийн бувну, июль зурул 14-нний силис­тталул оператив группа зана хьуну най бивкIун бур Буршиял шярава. Шяраваллил администрациялул оьвкуну бивкIун бур миннайн, шяраву цурк бувну бур куну. Буршияту Гъумукун нани ххуллий ми бусса УАЗ-райн битлай булувкьуну бур. ОьрмурдацIа бувну бур полициянал райотделданул зузалт: участковый инспектор, хъунама лейтенант Абакар ХIамзатов, дознаватель, майор Неъматулла Жяъпаров, оперуполномоченный, хъунама лейтенант Идрис Булатов, техник-криминалист, хъунама прапорщик ХIусайни МахIаммадов.
Министрнал бувсуна му иширая хавар шайхтува Лак­ралмур райондалулссаннуцIун, чIаххурайсса районнал отделлугу му иширал хъирив дагьшиву, кIира вертолет диркIшиву бандитътурах луглай, амма луглагаврия пайда къавхьушиву.
«Арула оьрчI ппухъруннацIа хьуну ятинтал хьунни,- увкунни Рамазан АьбдуллатIиповлул. – Укун оьрчIру ятинтал буллалисса къачагътурацIун кабакьлакьисса бур Дагъусттаннай.
Гъуниннал, Агъуллал, Ахъушиял, ЧIарадиял, Лаващиял районнал жямат, дружинарду ччаннай бацIан бан аьркинссар. Укунсса иш шайхту, жямат цивппа буккан аьркинссар полициянан кумаг буллай. Республикалул агьалинал мюхчаншиву дуруччаврил масъала хъинну агьамсса масъалари, му так ихтиярду дуруччай органнал зузалтрай бихьлан къабучIиссар. На хасну нава хIадурну ура ярагъ кIунттихьну уккан, Дагъусттангу, дагъусттанлувтурал мюхчаншивугу яданшиврул.
Къачагътуран къабувчIлай бур Дагъусттаннай власть даххана хьушиву. Ми къачагътал цикссагу шиннардий куннал ку кьатI буллай бур, миннацIун кабакьу буллалиминнан гужсса танмихI буллан аьркинссар. Властьращал талатими хъанарчагу, ми талай бур агьалинащал.
ХIакьину вай оьрчIайх дурксса кьини, гьунттий цайминнайх дуклай дур. На оьвтIий ура жяматирттайн, полициянал зузалтран кумаг буллалияра, къачагътурал Дагъусттан гьулусан буллан мабитару тIий».
Республикалул хъунаманал тапшур бувна УФСБ-лийн, МВД-лийн ва цайми силовиктурайн, къачагътуращал хIала-гьурттушиву дусса инсантурал хъирив багьлан, ми жяматрая арх буцан буван. Тапшур бувна мукунма къачагътал бикIан бюхъайсса районнайсса районнал хъуниминнал хъирив бизан, ми районнай агана мукунсса кIанттурду тасттикь хьурча, ми хъуними къуллугърая букьан буллан.
«ПаччахIлугъращалсса, властьращалсса, агьалинащалсса дяъвир хъанахъисса, мунияту властьращал архIал агьалинаягу тIалав дуллан аьркинссару жаваб, властьралгу агьалинал хьхьичI жаваб дулаван аьркинссар. Жува цачIу, уртакьну талан аьркинссару къачагътуращал. ОьрмулуцIа увсса гьарца сотрудник – му кулпатрансса хъуннасса кьурчIишивур. Миннал жанну кьурван дуллалиссар Дагъусттаннал агьалинал мюхчаншиву дуруччаврил цIаний. Мунияту, жува МВД-лул, УФСБ-лул структурардацIун бавкьуну, кумаг буллан аьркинссару тахсиркартурах луглан. Дядяхтта мукьа-мукьа полициялул зузала увтсса иш-къахьун аьркинсса ишъя, мукунсса ишру хьун къабитан жува буржлувссару, — увкуна Рамазан АьбдуллатIиповлул.
Дагъусттаннал ХIукуматрал ва Президентнал
пресс-служба