Ишбажаранчишиву «ххютула» дуккан чIунссар

Вай гьантрай МахIачкъалалив Дагъусттаннал Ишбажаранчитурал координациялул советрал батIаву хьунни. Шикку ххалбивгьусса агьаммур суал бия Дагъусттаннай ишбажаранчишиву лядуккан даврин, му лядукканшиврул хасъсса шартIру дузал даврин хас бувну.

Залму АьбдурахIманова
БатIаврий гьурттушинна дурунни ДР-лул ХIукуматрал председательнал хъиривчу Абусупиян Хархаровлул, ДР-лул чIиримур ва дянивмур ишбажаранчишиву лядуккан давриха зузисса Комитет­рал хъунмур Мадина Аьлисултановал, ДР-лул Ишбажаранчитурал советрал председатель Мустапа КьурбанмахIаммадовлул ва ишбажаранчитурал.
Совет батIин савав хьуну бия уттигъанну Дагъусттаннал Президентнал кIанайсса Рамазан АьбдуллатIиповлул Дагъусттаннай ишбажаранчишиву лядуккан цукункIуйсса давурттив дуллай бакъар комитетрал тIисса аьй-бювкьу.
БатIаву тIитIлай, А. Хархаровлул кIицI лавгунни республикалий ишбажаранчишиву лядуккан циняр шартIру дузалну дуссар тIурчагу, иширайну цума-цагу ишбажаранчи «ххютулунай» кIункIу тIий ушиву.
«Дагъусттаннай ишбажаранчишиву лядуккан кумагран бур комитет ва Машлул ва кьатIаллищалсса экономикалул дахIавурттал министерство зий. Амма ишбажаранчи хIукуматрая, мунил чулухасса кумаграя ятну, архну циван уссарив бувчIин бюхълай бакъар. ХIакьину ишбажаранчишиву лядуккан циняргу шартIру дур. ХIукуматрал къуллугъчитал зухар зун аьркин­сса, цанчирча зу буну тIий билаят тIутIайх бичин баврил гьану, зу буну тIий халкь зузи кIанттурдал дузал буллалими. Ишбажаранчи хIукуматрал хьунийн цан къананиссарив кIул бан, мунил савав ссаву дурив ххал дан бавтIун буру жува шиккун», — увкунни вице-премьернал.
Комитетрал хъунмур Мадина Аьлисултановал кIицI лавгунни, цив мудангу ишбажаранчинан кумаг бан хIадурну бушиву ва ишбажаранчи цала хушрай комитетрайн къаукIлай ухьурча, цаща цикIуй бан къабюхъайшиву.
«Жу ва махъсса дачIи шинал мутталий кIантту-кIанттурдайн, районнайн лаглай, сайки гьарца кьини ишбажаранчитурансса семинарду буллай буру. Гикку жул пишакартурал балжину бувчIин бувай­ссар миннан комитетрал дуллалисса давурттая. Жул юристурал миннахь чIявусса маслихIат-насихIатру бусайссар. Масалдаран, хIакьинугу жу хIадурну буру зу шикку увкусса, бувсса маслихIатру жулла программардавун ласун, миннуха зун», — увкунни М. Аьлисултановал.
Хъирив ишбажаранчинан ци къулайссарив, цукунсса масъалар­тту вайннал хьхьичI баруну бавцIуну буссарив бусласисса ихтилатру бан ихтияр дуллунни ишбажаранчитурахьхьун.
ЦIуссалакрал райондалиясса «КФХ Сулейманов» тIисса хозяйствалул хъунама Сурхай Сулаймановлул бувсунни цув цаппара шиннардил хьхьичI Дагъусттаннал шяраваллил аграрный университетгу къуртал бувну, ва аграрный сектордануву зий ушиву. Ванал цалла аьрщарай дугьайсса дур хIажлул лачIа ва цаймигу ххяххияртту. Амма ми ттихIайни, бакIлахъру датIайни хъунисса диялдакъашивурттащал ва захIматшивурттащал хьунаакьайсса ур. Цалчин, ванан ва ва кунмасса ишбажаранчитуран хъинну захIмат шайсса бур къама ттихIинсса техника дакъа, духьурчагу сезондалул чIумал ми лякъин къабюхълай чIявусса авара шайни. Хъирив ванал кIицI лавгунни, цан хъунмасса мюнпат бикIантIишиврия, агарда агроплощадкарду ва инфраструктура сакин дуварча.
«Агроплощадкалий ттуща бюхълай бур чIалачIи дуван нава ссаха зий, ци бакIлахъру датIлай усса­рив ккаккан бан. ХIакьину жулла чIярусса дугьай аьрщив дур урттун тартун. Халкьуннан аьрщарай зун хъамабивтун бур, муния мюнпат къачIалай, зунгу ччай бакъар. Мунияту укунсса агроплощадкардай ххал хьуну ци ххяххан дан бюхъай­ссарив, ссая мюнпат буссарив кIул хьуну махъ бюхъайхха миннангу гъира багьан, ттуя ягу цаманая эбрат ласун», — увкунни Сурхай Сулаймановлул. Жагьилнал увкумунил хIасиллу дуллай, Абусупиян Хархаровлул ххи бувунни сакин буван багьлай бушиву хьхьичIва жулла хIукуматрай бивкIсса кунмасса МТС-ру, техникалул паркру.
Махъру лавхъсса ишбажаранчитурал мукунма кIицI лавгунни республикалий ишбажаранчи ва мунал дуллалисса даврил сий лахъ давриха зун аьркиншиву. ЧIурчIав дурунни республикалул бакIчигу гьурттусса укунссара хьунабакьаву давриягу хъунмасса хайр хьунтIишиврий.
БатIаврил ахирданий респуб­ликалул ишбажаранчитурайн Дагъусттаннал каялувшинналул дуллалисса давурттацIун кабакьу буллалира, ишбажаранчишиву лядуккан дуллалисса давурттавух хIала-гьурттушинна дувара тIисса оьвчаву дурунни.