Жижара

tled-1МахIаммадаьлил душ Кьадирова Халун
Гьашину июнь зурул ахирданий оьрмулул 88 шинаву ахиратра­хьхьун лавгунни ххишала бакъа дакI-аьмал ххуйсса, цинявннан бусравсса, ххаллилсса лакку хъамитайпа МахIаммадаьлил душ Халун.
Халун бувссар Чакъаллал шяраву Ккуллал райондалий МахIаммадаьлил ва Ххадижал кулпатраву. Гъумук 4 классгу къуртал бувну, мюрщину бунува нитти-буттацIа хьуну, Халунгу ванил уссу-ссугу гъан-маччанал ва цала хIарачатрайну ччаннай бавцIуну бур.
1939 шиная тинмай Халун цила ласнащал Кьадиров Оьмар­дущал оьрму бутлай бивкIун бур ГьунчIукьатIрал шяраву, зий бивкIссар «ЯтIул ттугъ» колхозраву хьхьичIунсса звеньеваяну.
ДакI-аьмал хъинсса, аьчухсса, хIалбавкьусса Халун зузиминнангу, шяраваллил жяматрангу ххира хьуну бур.
Халуннул цила адаминащал архIал хъуни бувну, дуккингу бувну инсантуравун цалами буккан баву бакъассагу, хъуннасса аякьа дуллай бивкIссар аьрай ппухъругу ливчIун, нинухъругу ливтIуну, ятинтал хьу­сса ласнал ссурваврал оьрчIахгу.
Ва аьпалул шаврил кьурчIи­шивугу кIидачIлай, жижара буллай буру арснахь Рашидлухь, душваврахь, цинявппагу гъан-маччанахь.
Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI алжаннул ххари даннав, махънал оьмурдай барачат бишиннав.
ГьунчIукьатIрал, Чапаевкаллал ва ЦIуссалакрал шяраваллил жямат

———————————

Гьарманангу кьувтIунни Лаккуй полица оьрмурдацIа бувсса оьзру. Данна тIий оьшиву дурманал ахир тара-тагу къаххуйсса хьуншиврий дакI дарцIуну, дакIнихтунусса жижара буллай буру КIулушацIрал шяраватусса, Гъумучиял школалий зузисса учитель Аьвдулмажид Исмяиловлухь ва КIулшиву дулаврил управлениялий зузисса Буттаева Каминатлухь, миннал аьзизсса уссу
Апанни
оьрмулуцIа аврийн бувну.
Му лялиян бан захIматсса бивкIу бухIансса ссавур Заннал дулуннав зухьхьун!
Жу зул чIарав буссару, зул дардирал, къювулул чIарав жулмур дардгу, къювугу дуссар. Кьянкьа дувара, яхI бувара!
Гъумучиял школалий архIал дуклай бивкIминнал цIания
Бадрижамал Аьлиева
——

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру Лакрал райондалул кIулшиву дулаврил управлениялул методист Буттаева Каминатлухь, ванил язисса уссу
Апанни
хархавар бакъасса оьзру ялун бивну, аьпалул шаврийн бувну.
Ванан бакъамур оьрмулул бутIа Заннал винма, вилцириннан, мунал оьрчIан ххи бувну лякъиннав!
Уссил гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари аннав.
Амин!
Лакрал райондалул кIулшиву дулаврил ва элмулул профсоюзрал ва кIулшиву дулаврил управлениялул зузалт
————————————————

tled-2Рамазаннул арс Кьурбанов Сулайман
Июльданул 6-нний, хар-хавар бакъасса апатI хьуну, оьрмулул 74 шинаву ахиратравун лавгунни уздансса лаккучу, ххаллилсса учитель, 1-мур ЦIувкIратусса Рамазаннул арс Кьурбанов Сулайман.
Сулайман увну ур 1-мур ЦIувкIуллал шяраву бусравсса Кьулал Бажал ва Марил кулпат­раву 1939 шинал. Къуртал бувну 1-мур ЦIувкIуллал ва ЧIяйннал школардугу, яла Дагъусттаннал паччахIлугърал университетраву химиялул факультетгу, ва зун ивкIун ур учительну Хъусращиял, 1-мур ЦIувкIуллал, Къизлардал райондалийсса Большая Арешевкаллал школардай.
Сулайман ия лавайсса даражалул учитель, ванал дарс дирхьусса учениктал ххув хьуссар чIярусса районнал, республикалул, аьрасатнал олимпиадарттай, хьхьичIунсса вузирдавун дуклан бувхссар.
Ва ия гьарца чулуха итххявхсса гьалмахчу, ххуйсса насихIатчи, хьхьичIунайсса спортсмен, лавайсса даражалул химик. Хъинну лавайсса хIурматрай икIайва ва цала шяравугу, Хъусращиял шяравугу, Къизлардал райондалийгу.
Сулайман ия дустуран ххуйсса дус, оьрчIан иминсса бутта, мачча-гъанминнан насихIатчи, кумагчи, шяравуминнан чIаравацIу.
Ванан чIалачIин дакъа ххирая цала кулпат ва мачча-гъанми.
Сулайманнул хар-хавар ба­къасса бивкIу хъинну кьувтIусса шяраваллил жямат кьурчIишиву кIидачIлай буру ванал кулпатрахь, арсурваврахь, душнихь, цинявппагу мачча-гъаннахь. Ванал ххаллилсса симан, эбратрансса оьрму агьулданул, дустурал дакIурдиву абадлий личIантIиссар. Аьпа баннав цал, алжан булуннав.
1-мур ЦIувкIуллал жямат

————————————

tled-3Жамалуттиннул душ Муслимова Гульмира
ЗахIматсса цIуцIаврища ххассал бан къавхьуну июнь зурул 28-нний аьпалухьхьун лавгунни ххаллилсса хъамитайпа, ЧукIнатусса Муслимова Гульмира.
Гульмира, аьпа биву, бувну бур 1953 шинал Анжилив. Дуклай бивкIун бур 7-мур школалий. Къуртал бувну бур Дагъусттаннал университетрал экономикалул факультет. «Дагавтодорданул» экономикалул отделданий зий бивкIун бур хьхьичIунсса экономистну 32 шинал мутталий, хъинну дакI марцIну ва хIурмат буну зузалтрал ва хъуниминнал чулухату.
Ванил зузаврин лавайсса кьиматгу бивщуну дуллуну дур «Заслуженный дорожник Республики Дагестан» ва «Заслуженный экономист РД» тIисса ларайсса цIарду.
Хъуннасса къумашивугу кIидачIлай, цинявннахьвагу жижара буллай буру.
Гульмирал гьав нурданул ла­хъаннав, рухI хъинний дишиннав. Махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав.
ЧукIуннал жяматрал цIанияту МахIаммадов Арбухан

———————————-

tled-4Аьвдурашидлул душ Къапланхъал Шагьун
Вай гьантрай оьрмулул 79 шинаву жуятува личIи хьунни Гъумучатусса, ххаллилсса ХIасанбагхъал тухумраясса Аьвдурашидлул душ Шагьун. Гъумук 1953 шинал школагу къуртал бувну, му бувххун бур Дагъусттаннал паччахIлугърал университетрал, филологиялул факультетрайн. Зий бивкIун бур Каспийскаллал шагьрулул школалий хъунмасса хIаллай дарсдихьуну, яла — вава школалул библиотекалий.
Аьпабивул, цила лас Сагидлущал хъунигу бувну, ларайсса дуккавугу ласун бувну, ххуллийн буккан бувссар кIива душ ва арс.
Шагьун ахиратрал шаврил жижара буллай, кьурчIишиву кIидачIлай буру ванил оьрчIахь – Тамарахь, Анжелахь, Идрислухь, ссурваврахь – Светахь, Соняхь, махъсса цинявппагу гъан-маччанахь.
Шагьуннул бунагьирттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав.
Гъази-Гъумучиял жямат