Жижара

koll_1ХIажинал арс Кьадиров Аьбдул
Оьрмулул 73 шинаву, мадара хIаллай къашавайгу хьуну, дунияллия лавгунни чIявусса захIмат бувсса, дугърисса зунтталчу ГьунчIукьатIатусса Кьадиров Аьбдул ХIажинал арс.
Аьбдул увну ур 1940 шинал ХIажинал ва ХIапсатлул кулпат­раву. Аьбдуллун цала буттал лажин ккарккун дакъар. Кьадиров ХIажи 1940 шинал Краснодардая военкоматрал армиялийн увцуну, 1941 шинал дяъвилий ивкIуну ур.
ЧIивину унува захIмат буллай аьдат хьуну ур Аьбдул, ниттин кумаг буллай. ГьунчIукьатIув школагу бувккуну, яла МахIачкъалалив ванал строительный техникум бувккуну бур. Амма нину цурдалу дуну, гихунмайсса щалва оьрму Аьбдуллул ГьунчIукьатIув «ЯтIул ттугълил» цIанийсса колхозраву личIи-личIисса давурттай зий лавгун бур. Махъсса шиннардий колхоз лияннин зий уссия строительный бригадирну. Чув, ци даврий зий ухьурчангу, Аьбдуллул цалла даву аьй къадучIанну, лажин кIялану биттур дувайва. Цалва бурж марцIну биттур баврихлу цимилгу Аьбдуллун колхозрал чулуха бахшишру дуллуну дур. Ва хъанай ур захIматрал ветеран. Аьбдул ия инсантуращал хIал бавкьусса, аьркиннан кумаг буван хIадурсса, хъамал ххирасса, даврия махъунай къашайсса инсан, хъинсса дакIнил заллу. Аллагьнал чичру укунсса духьунссия зума дугьай зурул гьантрай аьпалухьхьун гьансса. Аьбдуллул бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал ни­ттихь ХIапсатлухь, кулпатрахь Рукьижатлухь, арснахь ХIажинахь, душваврахь, цинявппагу мачча-гъанминнахь.
Цал бунагьирттал аьпа баннав. Ванан бакъамур оьрчIан, махънан булуннав. Алжаннул ххари аннав.
ГьунчIукьатIрал ва КIямашрал жямат

*************************

koll_2Насруллагьлул арс Аьлиев Сайпун
Уттигъанну аьпалул хьунни Ккурккуллал шяравасса Насруллагьлул арс Сайпун Аьлиев.
Сайпун увну ур 1936 шинал июль зурул 13-нний Ккурккуллал шяраву. Шиккува школагу къуртал бувну, увххун ур Дагъусттаннал университетрал физикалул ва математикалул факультетрайн. Му къуртал бувну махъ, 1962-1965 шиннардий шяраваллил хозяйствалул институтраву дарс дихьлай ивкIун ур. Мунияр махъ зий ивкIун ур Аьрасатнал элмурдал академиялул Дагъусттаннайсса филиалданул физикалул институтраву. Миккува увххун ур аспирантуралувун. 1979 шинал ларайсса даражалий диссертациягу дурурччуну, физикалул ва математикалул элмурдал кандидатнал цIа ларсун дур. Махъ яла хIукуматрай бургъил энергия мюнпатну ишла бансса программарду ххалдигьлай, хасъсса энергетикалул институтру тIитIлан бикIайхту, МахIачкъалалив тIивтIусса энергетикалул институтраву зун ивкIун ур. Мукунсса институтгу тIивтIуну бивкIун бур жучIава ва Сочилий, вай шагьрурдай яла чIяруми баргъ бусса кьинирду дикIайнутIий.
Ва институтрал дурсса ххалбигьавуртту мяйжаннугу мюнпатсса хьуну дур. Институтрая ва зузалтрая документальный киногума ларсун диркIун дур. 1991 шинал институт лавкьуну бур. Институтраву зий унува пенсиялийн увккун ивкIсса Сайпун, цамур даврий къаавцIуну ур.
Сайпун ия хъинну дуккаврил гьунар бусса, гьарица чулухасса кIулшивуртту дусса аьлимчу.
ЧIивину унува буттагу ивкIуну, цинявппа дяъвилул оьрчIан куна ччяни хъуна хьун багьсса Сайпуннун дан къакIулсса цичIар къадикIайва.
Аьмал-хIал бавкьусса, хъярч-махсартту ххирасса, дакI хъинсса инсан ия Сайпун.
Ва аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь, оьрчIахь, махъсса гъан-маччанахь.
Имандалий лавгун лякъиннав, рухI алжаннул ххари даннав.
Ккурккуллал жямат

*******************************

koll_3Кьурбан-Аьлил арс Сулайманов Мирза
ЗахIматсса цIуцIаврища ххассал ан къавхьуну, майрал 27-нний жуятува лавгунни ххаллилсса лаккучу Кьурбан-Аьлил арс Сулайманов Мирза.
Сулайманов Мирза увну ур 1954 шинал Каспийск шагьрулий Ваччатусса Кьурбан-Аьлил ва Саэдатлул кулпатраву.
1970 шинал школагу къуртал бувну, зий айивхьуну ур Дагдизель заводрай слесарьну. 1973 шинал миччава лавгун ур армиялийн.
1975 шинал бусравну буржгу биттур бувну, зана хьуну, зун ивкIун ур шофернал пишалий.
Гания шинай Мирза му пишалий зий ивкIссар Точнайсса механикалул заводрай, Каспийскаллал горком комсомолданий, Лакрал театрдануву, фермер хозяйствалуву. Махъсса шиннардий, Мирза зий уссия Каспийскаллал Горгазрал авариялул къуллугърал хъунама шоферну.
Чув зий ивкIхьурчагу, Мирза ия захIмат ххирасса, даву бакIуйн дуккан дайсса, инсаншиврул увччусса, дустал ххира­сса, аьчухсса, дакI марцIсса, гьарцаннал чIарав ацIан хIадурсса адамина.
Мирза аьпалухьхьун лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай буру мунал арснахь, душнихь, кулпатрахь, уссихь, ссихь ва цинявппагу мачча-гъаннахь.
Алжаннул ххари аннав цув.
Ваччиял жямат

*********************************

koll_4МахIаммадлул душ ХIусайнова Рабиа
Лавмартсса азардануща хха­ссал бан къавхьуну, июньдалул 14-нний оьрмулул 65 шинаву жуятува личIи хьунни ххаллилсса хъамитайпа Хъювхъиял шяраватусса Ханнахъал МахIаммадлул ва Ссарайл душ ХIусайнова Рабиа.
Рабиа бувссар 1948 шинал Хъювхъиял шяраву. ЧIивину бунува нитти-буттан кумаг буллай. Ванил хъунмасса захIмат бивхьуссар колхозрал давурттай дуклайгу бунува.
Школа къуртал бувну махъ ялагу мадара шинну дурсар колхозрал давурттай зий. Муния махъ, пенсиялийн букканнин, зий буссия Хъювхъиял школалий уборщицану.
Чув зий бивкIхьурчагу, Рабиа бия аьчухсса, инсантуращал хIалбавкьусса хъамитайпа, цилла дувайсса даву дакI дакьинну дувайсса. Рабиал гьарца лакрал шяраваллаву дустал, хъамал бикIайва, дусшивугу дан кIула.
Рабиа аьпалухьхьун лагаврил кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ласнахь Рус­тамлухь, душваврахь, оьрчIахь, уссурваврахь, ссихь, цинявппагу мачча-гъанминнахь.
Рабиал бунагьирттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав.
Хъювхъиял ва Ваччиял жяматру

*********************************

koll_5Абакардул арс Улумиев Адам
Уттигъанну, оьрмулул 82 шинаву, оьсса цIуцIаврища ххассал къавхьуну, дунияллия лавгунни ххаллилсса зунтталчу, биологиялул элмурдал доктор, ЧукIуннал шяраватусса Улумиев Абакардул арс Адам. Адам увну ур ЧукIуннал шяраву 1931 шинал май зуруй.
Шяраву школагу къуртал бувну, дуклан увххун ур МахIачкъалаливсса ДГПУ-рал математикалул факультетрайн.
1950 шинал тIурча, Москавуллал Технологический институтрал механический факультетрайн, миккува зугу-зий. Москавуллал технологиялул факультет къуртал бувну махъ зий ивкIун ур Москавливсса Гъаттарал пишакартал хIадур байсса академиялуву, элмийсса зузалану. Шикку ванал цала гьунар ккаккан бувну, Совет Союзрал яла хьхьичIунми аьлим­туравух, биотехникалулмур хьхьичIуннайшивуртту дуллалиминнал сияхIрай, шамулчинмур кIанттай Улумиев Адамлул цIа диркIун дур.
Дагъусттаннайн увкIун махъгу Адам Абакарович личIи-личIисса институтирттаву дарсру дихьлай ивкIун ур, чув, ци даврий зий унугу, ванал цала пиша лавайну кIулшиву чIалачIи буллай ия, цалла дарс дихьлахьисса студентътураяту тIалавшинна ларайсса дия. Мунияту, архIал зузиминначIа ва дуклакиминначIа Адам Абакаровичлул хIурмат лавайсса бия. Му лайкь хьуну ия мадарасса хIурматрал грамотарттан ва цаппара медаллан. Ва ия ЗахIматрал ва Дяъвилул ветеран.
Улумиев Адамлул бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал оьрчIахь, уссурваврахь, ссурваврахь, мачча-гъаннахь, щалвагу агьлу-авладрахь.
Цал рухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари аннав.
ЧукIуннал жямат, дустал, гьалмахтал