Жижара

otto_5ХIажималул арс АхIмадов Сулайман
Вай зумадугьул гьантрай, хIатталлийн халкь заназисса 9-мур июльданул кьини аьпалувух ивхьунни КIямашрал шяраватусса хIурмат лавайсса хъуначу, шагьрулул щюлли-чIюлушиврул ялув авцIуну, цащава шаймургу ца ххишалагу буллай ивкIсса агроном, шяраваллил хозяйствалул специалист, Бурухъулувсса ахъ бюхъан бувсса, цайми-цайми кIанттурдай чIявусса мурхьру бюхъан бувсса ХIажималул арс АхIмадов Сулайман.
Сулайман увну ур 1932 шинал ХIажималул ва Тамарил кулпатраву. Сулайман акъассагу, чIивима уссугу, кIива ссугу ниттичIа кьабивтун вайннал ппу увцуну ур дяъвилийн. Ппугу зана хьунсса кьисмат къавхьуну, ливчIун бур мискиншиву ялтту дуклакисса кьянатсса шиннардий ца ниттил каруннавун ялугьлай. ХIарачат бусса Сулайман дуклан увххун, агрономшиву лархьхьуну ниттин ва ссурвавран кумагчи хьуну ур.
Сулайман ия хъинну захIмат ххирасса, даву дуну уттукъаишайсса инсан. Дуллуна ванан диялсса наградарттугу, грамотарттугу, арцуйнусса бахшишругу ванал бувсса захIматран кьимат бишлай.
Цува къагьану ятинну хъуна хьусса, Сулайманнул ххирасса кулпат жагьилну аьпалувух бивхьуну, ванан багьуна цалва мукьва мюрщисса душру ччаннай бацIан буллан, лащу-щаллу буллан. ДурхIуна, ккурхIуна диялсса захIматшивурттугу.
Сулайманнул бивкIулул кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру арснахь ХIажималухь, душварахь, ссурваврахь, ПатIиматлухь, вайнная бивзсса наслулухь ва цинявппагу гъан-маччаминнахь, агьлу-авладрахь.
Сулайманнул рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав. Ванал барачат махъ ливчIун лякъиннав.
КIямашрал жямат

——————————-

Салманнул арс Сулайманов Забибуллагь
Хар-хавар бакъа аьпалувух ивхьусса, ГьунчIукьатIрал шяраватусса, КIямашрал шяраваллищал ташурдал хIалашиву дусса, ца жяматрал агьлу кунма хIисаврайсса, Салманнул арс Забибуллагь Сулаймановлул бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай буру ванал кулпатрахь Ххазинатлухь, арснахь Якьувнахь, душварахь Индирахь ва Ирахь, куявтурахь ТIажиблухь ва Дамаданнухь, арснал щарнихь Заремахь ва вайнная бивзсса наслулухь, щалвагу агьлу-авладрахь.
Забибуллагьлул рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав.
Забибуллагь школалий зузийнигу, сельсоветрай зузийнигу кIивагу жяматран маслихIат ккаккайсса, оьрчIру кьянкьа-кьурчIину тарбия бан хIарачатрайсса учительгу, тарбиячигу ия. Ванал барачат, къирият ваная бивзсса наслулун дуллуну лякъиннав. Аллагьнал чичрулун чаран бакъархха. Заннал жуятува уцан уварчагу, гьаттая, хIатIлия уцан къааннав.
КIямашрал жямат